Vad tycker du är viktigast

Vi vill gärna vet vilka frågor som du tycker är viktigast, fyll gärna i enkäten och längst ner kan du fyll i egna frågor som du tycker är viktiga och som inte finns med.


Kön
Kön


Ålder
Ålder


Vilka frågor tycker du är viktigast
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Dåligt Mindre bra Bra Jättebra Vet ej
Mark för livsmedelsproduktion skall inte ta emot avloppsslam

Kommunen skall ha ett väl utbyggt nät av gång och cykelvägar

Köpa in mer närproducerade livsmedel och köpa in livsmedel fritt från antibiotika.

Utveckla mötesplatser där människor med olika bakgrund möts och lär känna varandra. Mötesplatser som välkomnar alla och är öppna flexibla och lättillgängliga.

Tillsammans med näringslivet och den idéburna sektorn arbeta för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller till exempel ungdomar, personer med funktionsnedsättningar och invandrare.

Fokusera på ungdomars psykiska mående med tidiga och snabba insatser och ett systematiskt arbete för att förebygga självmord

Utöka möjligheten att få läkarbesök i hemmet ”mobila team” till att gälla dygnet runt

Att kommunen ska vara en föregångare och anställa fler personer med funktionsnedsättningar

Befintliga skolor på mindre orter och landsbygd skall behållas och utvecklas

Att näridrottsplatser och motionsspår ska finnas i alla kommundelar

Att det byggs ett ungdomens hus i centrum

Förbereda för utbyggnad av Rimnersområdet

Att Uddevalla ska vara en öppen och trygg kommun för alla

Att tunnlar, pendelparkeringar och andra mörka områden blir bättre upplysta och upplevs trygga.

Att kommunen uppmuntrar bostadsbolagen i kommunen att införa Huskurage – en metod för att minska våld i nära relationer

Återinföra kvällsbussar till t.ex. Ljungskile

Prioritera säkra gång- och cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter

Inför fler publika laddningsstationer för bilar och cyklar

Att kommunen fortsätter utveckla mark för företag i alla kommundelar