Vi måste ha ett bättre samtalsklimat

Vår partiledare Annie Lööf är en av de mest ansatta personerna i Sverige just nu och har fått utstå hot och trakasserier för sina värderingar och sätt att leda vårt parti. Det är aldrig okej att bedriva hat och hot mot någon och i synnerhet inte mot våra folkvalda representanter. Att ha olika uppfattningar är en demokratisk rättighet och vi är de första som skriver under på hur viktig yttrandefriheten är, vi önskar dock att det kunde ske på ett mer balanserat och välformulerat sätt.

Vi i Centerpartiet i Uddevalla vill med denna skrivelse uttrycka vårt starka stöd för vår partiledare i en stormig tillvaro där trakasserier har blivit en del av vardagen. I anslutning till Centerpartiets kretsårsmöte i Uddevalla antogs en policy från vår centralorganisation där det står att vår verksamhet ska vara fri och trygg från trakasserier.

En medlem i Centerpartiet ska veta att man tar ställning för våra grundläggande värderingar om alla människors lika rätt och värde. I detta ligger också ett personligt åtagande att agera i enlighet med detta. Vi har idag i vår rörelse medlemmar som på något sätt känt sig trakasserade och utsatta pga. av kön , könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning sexuell läggning och ålder.

Vi vill med denna policy säkerhetsställa våra medlemmars trygghet till att våga vara sig själva i vår rörelse.

För kretsstyrelsen, Centerpartiet i Uddevalla

Marie Pettersson, ordförande
Camilla Olsson, vice ordförande