85 års kamp för jämställdhet

För Bondeförbundets kvinnor bevara oss, milde Herre Gud!

Ja så skrev man i Falkenbergstidningen när den första avdelningen för Svenska Landsbygdens kvinnoförening (SLKF) bildades 1933. År 2018 firade Centerkvinnorna 85 års kamp för jämställdhet.

Centerpartiet är det parti som i särklass är bäst på att släppa fram kvinnor och ge kvinnor ansvar på ledande positioner. Man kan ju fundera på vad det beror på, min egen reflektion över detta är att vi är sprungna ur landsbygdens förutsättningar där allt arbete på gården var lika viktigt och värdefullt oavsett vem du var. Vi är vana vid att arbeta sida vid sida och värdesätta det gemensamma arbetet. Vi vet att alla har en uppgift att fylla och verkar utefter det. I vårt parti har vi haft bla första jämställdhetsministern, första kvinnliga utrikesministern samt två kvinnliga partiordförande.

Från 30 talet och fram till 70 talet pågick en stark utbildningsfas för kvinnorna på landsbygden som lade grunden till att vi tidigt vågade ta plats och genom våra aktiviteter yttranden remisser och motioner har vi påverkat politiken i Sverige sen dess. Under kriget var det främst de sociala insatserna som man lade vikt vid. I efterkrigstiden var det mathjälp som behövdes , detta mynnade senare ut i att vi tillsammans med andra startade Aktiv hushållning som numera ingår i Konsumentverket.

Familjepolitiken med rätt till barnvård och husmödrars rätt till semester var också något vi drev starkt. Kvinnoförbundet organiserade så avlastning kunde ske på gårdarna och semesterhem startades för kvinnorna. SLKF fortsätter under hela 40 och 50 talet att driva på för att göra landsbygdskvinnornas vardag lättare. Organisationen var både facklig, politisk och social. Det innebar att SLKF drev frågor som skulle förenkla vardagen kortsiktigt och förändra världen långsiktigt samtidigt som kvinnorummet och systerskapet värnades. Förbundet skrev till kungen, för att få statliga medel till bostadsförbättringar, framför allt vatten och avlopp till hemmen. SLKF driver också på för barnbidrag och barndaghem samt skolmåltider. I första hand handlar det om att se till att böndernas barn har säker omsorg.

1950-talet har organisationen närmare 50 000 medlemmar. 1964 låg Karin Andersson bakom en familjepolitisk motion som lades fram i riksdagen. Motionen innehöll krav på vårdnadsbidrag, valfrihet för föräldrarna mellan förvärvsarbete och hemarbete och mellan hemmets och samhällets omsorg om barnen. Direkt genomslag i familjepolitiken blev det dock först i regeringsställning genom en utökning av föräldraförsäkringen. 1979 genomfördes Centerkvinnornas krav på rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. Centerkvinnorna genom vår jämställdhetsminister Karin Andersson lotsade år 1980 fram den första jämställdhetslagen och Jämo till beslut i riksdagen. Kvinnoprästfrågan var en fråga som följde SLKF under många år.

Medgrundaren i vårt förbund, Märta Leijon ingick i utredningen ”Kvinnans behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster” som tillsattes år 1946. 19 mars 1958 beslutade riksdagen att även kvinnor skulle få bli präster. Det var Märta Leijons förslag som låg till grund för beslutet om kvinnors tillträde till prästämbetet. I 85 år har CK i hela landet kämpat för ett jämställt samhälle, där män och kvinnor har lika rättigheter och möjligheter. Idag står vi inför helt andra jämställdhetsutmaningar än vid starten år 1933, men en sak är säker – kampen fortsätter. Idag driver CK tillsammans med Centerpartiet fortsatt på för att ändra de strukturer och normer som historiskt och kulturellt fortfarande existerar och påverkar vår vardag, och som inskränker friheten och egenmakten.

Strukturer är de normer och värderingar som bygger upp hela vårt samhälle. Från informella ”regler” till lagar i lagboken. Dessa strukturer påverkar individers livsutrymme, vad de får göra och vad de kan göra. Strukturerna påverkar vår frihet och och livskvalitet och är i en ständig progress, och där kommer vi fortsatt att vara med och driva vardagsnära politik för familj och individ.

Camilla Olsson
Centerpartiet Uddevalla


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000