Frågetecknen hopar sig om Uddevallapartiets politik

Företrädare för Uddevallapartiet försöker i debattartikel rättfärdiga sitt svek mot landsbygden och en stor del av Uddevallas ungdomar, genom att gå från öppen skolskjutstrafik som alla kan utnyttja till stängd skolskjutstrafik, uteslutande för grundskolans elever.

I artikeln pläderar UP:s företrädare starkt för att Uddevalla Omnibus skall ta hand om den stängda skolskjutstrafiken. Innebär detta att UP vill direkttilldela trafiken till kommunens egna bolag utan upphandling? I så fall är det ett uppseendeväckande beslut. Vi i Centerpartiet tror att konkurrens är bra och leder både till ökad kvalitet och effektivt resursutnyttjande. Nu vill tydligen UP sätta konkurrensen ur spel.

Genom UP:s artikel kan man få intrycket att det är Västtrafik som kör kollektivtrafiken och skolskjutstrafiken. Så är det ju inte. Västtrafik kör inte en enda busskilometer i egen regi utan upphandlar trafik i full konkurrens. I det sammanhanget uppstår en samhällseffektivitet genom samordning och samverkan. Genom att samordna den allmänna kollektivtrafiken med skolskjutstrafiken blir det vinster för alla. Busslinjer kan på så sätt upprätthållas på landsbygden tack vare det. I Uddevalla kommun finns 24 sådana linjer på vår landsbygd (linjerna 901–924) som kan upprätthållas tack vare denna samordning. På dess linjer utgör andelen som reser med skolbiljett 75–99 procent. Endast en av linjerna har en andel skolresande under 50 procent. Underlaget för ovan nämnda linjer försvinner om inte samordning sker. Det är följaktligen en nedläggning av de linjerna, som Uddevallapartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Uddevalla nu driver fram.

Vidare talar man i artikeln att kostnaderna för skolskjutsarna skulle minska med åtta miljoner kronor per år. Var kommer denna siffra ifrån? Vi har tillsammans med många andra ledamöter i kommunstyrelsen efterlyst en kalkyl som visar vad en eventuell vinst skulle bli. Trots att denna fråga upprepats många gånger har ingen sådan kalkyl redovisats. Är detta en kalkyl som UP snickrat ihop själva på sin kammare?

Med öppna ögon beslöt Uddevallapartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i kommunstyrelsen att välja en modell för våra skolskjutsar som leder till mycket kännbara försämringar för boende på landsbygden, allra främst för elever i både grundskola och gymnasium.

UP:s debattartikel föranleder tre frågor:

1. Varför är UP med och fattar ett beslut som är så negativt för landsbygden i allmänhet och ungdomar boende på landsbygden i synnerhet?

2. Vill UP att man skall sätta konkurrensen ur spel och direkttilldela den stängda skolskjutstrafiken till vårt eget kommunala bussbolag, i stället för att upphandla på vanligt sätt där bästa anbud vinner?

3. Var kommer siffran åtta miljoner kr i kostnadsminskning ifrån. Finns det något underlag för denna siffra som är mer pålitlig än ett påstående från tre företrädare för UP?

För oss i Centerpartiet är det självklart att stå upp för att hela kommunen skall ha goda förutsättningar att utvecklas och att boende på landsbygden, både skolungdomar och andra, ska erbjudas kollektivtrafik. För oss är det också självklart att hela tiden sträva efter samordning och samverkan för att kunna utnyttja våra gemensamma resurser som effektivt som möjligt.

Elving Andersson (C)
Gruppledare

Camilla Johansson (C)
Vice gruppledare och 1:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden