Centerpartiet presenterar budget för 2023

Centerpartiet har gjort en budget för Göteborgs bästa, med fokus på de stora möjligheter och utmaningar Göteborg står inför. Vi ska eftersträva en stad som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Här ska människor kunna växa och utvecklas i en trygg stad full av framtidstro.

Budgeten utgår från tre övergripande mål:

▪ Göteborg är en jämlik stad där alla individer ges möjlighet att forma sina liv.

▪ Göteborg är en ekologiskt hållbar stad för naturen, klimatet och människan.

▪ Göteborg är en näringslivsvänlig stad med långsiktigt hållbar ekonomi där individens ekonomiska frihet värnas.

Budgeten tar ett helhetsgrepp kring Göteborgs utveckling. Nedan följer en presentation av Centerpartiets inriktning i ett par prioriterade områden:

Miljö och klimat

Göteborg ska ha ett klimatavtryck nära noll 2030 och då måste alla, kommun, företag och privatpersoner, hjälpas åt. Politiken ska fokusera på det som gör störst skillnad på lång sikt snarare än kortsiktiga lösningar som ger uppmärksamhet. Näringslivet ska få de verktyg som behövs och det ska vara lätt att göra klimatsmarta val som privatperson.

Därför ska vi:

 • Arbeta för att trafiksituationen i Göteborg ska bli mer hållbar, genom att bygga ut och förbättra cykelvägarna, öka tillgängligheten för hållbara trafikslag och bygga ut laddinfrastrukturen. Bashastigheten ska sänkas där behov finns och Göteborgs innerstad ska på sikt bli utsläppsfri genom att miljözon klass tre införs. Kollektivtrafiken ska ha god tillgänglighet.
 • Inrätta en marin återvinningscentral, för att minska skräpet i havet och värna den biologiska mångfalden.
 • Öka andelen svensk och närproducerad mat inom stadens verksamheter, både för miljö, klimat och landsbygdsutveckling.
 • Göra de insatser som krävs för att nå målen i miljö- och klimatprogrammet, exempelvis genom att ställa om fjärrvärmesystemet.

Jobb och företagande

Att alla som kan jobbar gör det är bra både för individen och samhället. Göteborgs företagare är stadens motor och måste ges förutsättningar att växa, genom att staden är lyhörd för deras behov och underlättar kommunikationen. Samtidigt som många verksamheter har ett stort behov av att anställa går många göteborgare utan jobb, därför måste matchningen fungera bättre och det finnas större möjligheter att utbilda sig inom de yrken där jobbmöjligheterna finns.

Därför ska vi:

 • Se till att vuxenutbildningen tillhandahåller utbildningar för bristyrken, underlättar för omställning och kompletteringsutbildningar.
 • Höja nivån på SFI och stärka kopplingen till arbetsmarknaden så att fler utrikesfödda kommer i arbete.
 • Ta inspiration från Fredagar på Farrellis för att skapa fler mötesplatser där företagare och politiker kan mötas

Välfärden

Alla göteborgare har rätt till en god välfärd och satsningar på skola, vård och omsorg är en självklarhet. Oavsett var i staden du bor ska du ha tillgång till kommunal service av hög kvalitet.

Därför ska vi:

 • Fokusera på höjda betyg i hela staden och jämna ut skillnader mellan olika områden. Satsa på barn och ungas hälsa genom bättre utomhusmiljöer, fräscha lokaler, bra skolmat och en välfungerande elevhälsa.
 • Se till att det finns tillräckligt mycket personal i verksamheterna och värna de anställda. Alla ska ha bra arbetsvillkor och möjlighet till vidareutbildning.
 • Värna de äldres valfrihet både inom hemtjänst och äldreomsorg. Ett måltidslyft ska göras och det ska finnas tillgängliga och trevliga utomhusmiljöer.

Trygghet

Att kunna vara trygg både i och utanför sitt hem borde vara en självklarhet, tyvärr är inte det fallet idag. Det finns stora problem med kriminalitet ute på våra gator och rekryteringen sker i allt yngre åldrar. Ett annat enormt samhällsproblem som ofta sker innanför hemmets väggar är mäns våld mot kvinnor. I Göteborg ska alla vara trygga och staden måste göra vad som krävs för att det ska bli så.

Därför ska vi:

 • Arbeta våldsförebyggande för att motverka olika typer av kriminalitet och hedersvåld samt förstärka avhopparverksamheten.
 • Stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor genom att förlänga avtalen med tjej- och kvinnojourer samt stärka deras finansiering, se över kvaliteten på kommunala boenden och utreda huruvida våldsutsatta kan få förtur till boenden och om dömda våldsutövare kan vräkas för att den utsatta ska kunna bo kvar.
 • Jobba aktivt mot tystnadskultur och otillåten påverkan samt stärka socialsekreterarnas roll så att de kan vara trygga i sitt arbete.

Läs budgeten i sin helhet här!