Visst påverkar politiska beslut

I debatten om Fårös och Sudersands utveckling och SuderSannas framtid försöker nu Socialdemokraterna vifta undan sina tidigare beslut. Detta trots att de själva var med och avgjorde att Sudersand INTE skulle utpekas som LIS-område. Pinsamt tycker Lars Thomsson och Stefan Nypelius.

När den Fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Fårö skulle tas fram så drev Centerpartiet, under samtliga faser, att Sudersand skulle utpekas som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Problemet var bara att den rödgröna majoriteten, med Socialdemokraterna i spetsen, absolut inte ville detta.

Syftet med LIS-områden är just att underlätta landsbygdsutveckling som kan skapa arbetstillfällen, till exempel inom besöksnäringen. Det råder inga formella hinder för att göra Sudersand till LIS-område. Tvärtom är Sudersand ett synnerligen lämpligt LIS-område eftersom det är en av våra attraktivaste stränder. Men då måste givetvis regionen driva den linjen och argumentera för den avvägningen. Att utpeka Sudersand har dessutom stöd i översiktsplanen, det följer helt de kriterier som sattes upp där.

Att nu Socialdemokraterna i debatt och med tidningsinsändare försöker att krypa ifrån misstaget att inte utpeka Sudersand som LIS-område, är inget annat än pinsamt. Stå upp för effekterna av er partilinje även om ni personligen inte var med när det skedde!

Som en jämförelse kan vi se på FÖP för Storsudret där den då borgerligt majoriteten lyckades få med fyra LIS-områden, Burgsvik, Fideviken, Vändburg och Majstregården. Enda skillnaden mellan dessa processer var den politiska viljan. Med stor sannolikhet är det så att det hade underlättat för Länsstyrelsen idag om Sudersand hade varit utpekat som LIS-område för den kommande hanteringen av ärendet.

SuderSannas är en stor tillgång för Fårö och Gotland. Landsbygden behöver nyttja de resurser som finns till förfogande, för att utveckla sin attraktivitet, till exempel närhet till natur och stränder.

Det som nu är på väg att hända var vi flera som varnade för när debatten fördes i fullmäktige för 7–8 år sedan. Reglerade strandserveringar är en tillgång för Gotland, som är mycket uppskattade av både gotlänningar och besökare. De behöver få dispens för strandskyddet under ordnade former.

Vi hoppas att Länsstyrelsen, som har beslutsrätten kring strandskyddet, ser frågan på samma vis.

Vi i Centerpartiet tycker att SuderSannas är en tillgång för Fårö och Gotland. När Socialdemokraterna anklagar oss för att föra en ”ganska ohederlig debatt” tycker vi att ni istället ska leta upp en spegel.

Lars Thomsson (C) riksdagsledamot

Stefan Nypelius (C) regionråd