Avgörande frågor för Gotlands framtid

År 2027 kan tyckas långt borta - men ändå inte. En ny upphandling skall göras inför 2027 av färjetrafiken och Trafikverket jobbar nu med kommande upphandling och skall lämna sina förslag till regeringen i september.

Kommunikationerna till och från ön har direkt påverkan på Gotlands attraktions- och konkurrenskraft, möjligheterna till ekonomisk utveckling och välfärd.
Att färjetrafiken fungerar med snabba och täta turer är vår livsnerv för fortsatt positiv utveckling på Gotland!

Vi har ökat befolkningen de senaste åren och blev i fjol för första gången 60 000 invånare. En viktig förklaring till detta är att vi idag har en bra trafik till och från ön som har bidragit till goda förutsättningar för Gotlands positiva utveckling.

I de Gotländska ståndpunkterna som tagits fram i bred samverkan mellan näringsliv, organisationer, politik, Länsstyrelsen och Region Gotland, är vi tydliga med att kommande färjetrafik ska främja Gotlands utveckling och utgå från våra behov av tillgänglig, hållbar, prisvärd och snabb trafik.

Vi har haft möte med Infrastrukturministern där vi bland annat lyfte färjetrafiken men också Gotlands behov av ökade statliga anslag till underhåll och investeringar i vägar, trafiksäkerhet, med mera.

Vi har även träffat riksdagens trafikutskott, digitalt givetvis som alla möten just nu. Det blev bra diskussioner om hur viktig färjetrafiken är för Gotland. Behovet av snabba överfarter för såväl passagerare som gods, behovet av två hamnar, teknikutveckling för att klara miljömålet med fossilfria transporter samt behovet av reservhamn. Vi hade, som en kul grej men också för att få uppmärksamhet skickat material hem till ledamöterna. Det uppskattades i denna digitala tid att få hålla i och läsa i en pappersprodukt.

Min stora oro är att regeringen mer kommer se till ekonomi än utvecklingskraften här lokalt. Och att ekonomin då kommer styra upphandlingskraven och inte Gotlands behov. Sveriges ambitiösa klimatmål når vi genom att fortsätta investera stort i tekniska innovationer för minskade utsläpp, inte genom att förlänga överfartstiderna och flytta Gotland längre från fastlandet.

Gotland skall som pilotlän gå för i energiomställning. Även här behöver regeringen ge förutsättningar för att det skall vara möjligt och avsätta pengar i budgeten för detta samt tydligt ge uppdrag till statens myndigheter att bidra till detta regeringsuppdrag. En förutsättning för att klara energiomställningen såväl inom industri som inom fordonssektorn är en ny fastlandsförbindelse – här är Svenska kraftnäts beslut välkommet att nu sätta igång planeringen med en tredje elkabel igen.

I ”Vårt Gotland 2040” är ett av de tre målen att Gotland skall vara en förebild i energi- och klimatomställningen. Omställning är en viktig framtidsfråga för alla, privatpersoner, näringsliv och statliga myndigheter behöver samverka för att Gotland skall nå klimatneutralitet till 2040.

Blir energifrågan det som samlar socknarna likt bredbandsutbyggnaden gjorde? På vilket sätt kan du bidra i omställningen?

Eva Nypelius (C)