Enklare att starta och driva företag

Det är i små och medelstora företag som de flesta nya jobb skapas. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa. Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa. Företagare behöver ägna sig åt att utveckla och stärka sin verksamhet istället för att fylla i blanketter och lägga tid på byråkratiskt krångel.

Vilket är det största hindret för att småföretagen ska växa? Om man frågar småföretagarna själva, så blir svaret ofta att det är för höga kostnader att anställa.
Vi vill därför att arbetsgivaravgiften tas bort under de första 2 åren när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare!

Vi vill:
Gör det enklare och billigare att starta företag

Sedan den stora skattereformen på 1990-talet beskattas kapitalinkomster lägre än arbetsinkomster. Tanken med reformen var att den skulle gynna företagsamhet. I syfte att förhindra att småföretagare skulle utnyttja regelverket genom att klassa egentliga arbetsinkomster som kapitalinkomster infördes de så kallade 3:12-reglerna. Istället för att gynna företagsamhet har detta svårgenomträngliga regelverk snarare bidragit till att småföretagare belastas med ännu mer regelkrångel.

Sedan 2006 har regelverket kring 3:12 successivt förenklats, men reglerna anses allmänt höra till de mest tekniskt komplexa beskattningsreglerna i Sverige. Utformningen av 3:12-reglerna bör bygga på principen att företagsamhet är någonting som ska uppmuntras och reglerna ska därför inte ha en striktare utformning än nödvändigt.

För många människor, såväl inrikes födda som nyanlända, skulle småskaligt företagande kunna vara en språngbräda till den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället. Att starta företag är dock ofta både dyrt och krångligt. Det gäller särskilt för personer med liten erfarenhet av svenska lagar, regler, myndigheter och ett ofta komplicerat myndighetsspråk. Utomeuropeiskt födda företagare anser i högre grad att lagar och regleringar utgör ett problem än vad inrikes födda företagare gör. I länder med högre administrativa hinder för företagande är också en lägre andel av de utrikes födda egenföretagarna. Att minska den administrativa bördan för småskaligt företagande har därför potential att bidra till integrationen.

Vi vill:

Införa ”Ingångsföretag”, en förenklad företagsform med mindre krångel

I flera andra länder finns system som ger möjlighet till omfattande regelförenklingar för de absolut minsta företagen. Vi vill att en ny företagsform införs för riktigt små företag även i Sverige. Det gäller företag med högst 250 000 kronor i omsättning och vi kallar företagsformen ingångsföretag. Ingångsföretag ska fungera som enskild firma gör idag, men med ordentliga regelförenklingar. Ingångsföretagen ska inte betala vare sig inkomstskatt, egenavgifter eller moms.

Istället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässig skatt, baserad på omsättningen, med en skattesats på 25 procent. Genom att ingångsföretag endast betalar en sådan omsättningsskatt krävs det inte att de upprätthåller samma omfattande bokföring som vanliga företag måste göra. För att möjliggöra denna nya företagsform i praktiken ska Skatteverket ges i uppdrag att ta fram en plattform som tillåter att skatt dras direkt, via en app, vid elektroniska köp.