Fler bostäder och billigare hyresrätter

Gotland har procentuellt den näst högsta befolkningsökningen i landet, vilket i grunden är bra, då det bidrar till skatteintäkter och nödvändig arbetskraft. Däremot innebär det att det trots att det 2021 byggdes 226 bostäder råder en bostadsbrist. Det som är särskilt olyckligt är att det saknas hyresrätter, vilket för många är den enda möjliga boendeformen, och ingången till eget boende för ungdomar.

Gotland har procentuellt den näst högsta befolkningsökningen i landet, vilket i grunden är bra, då det bidrar till skatteintäkter och nödvändig arbetskraft. Däremot innebär det att det trots att det 2021 byggdes 226 bostäder råder en bostadsbrist. Det som är särskilt olyckligt är att det saknas hyresrätter, vilket för många är den enda möjliga boendeformen, och ingången till eget boende för ungdomar.

Under mandatperioden har vi har tillfört extra pengar för att anställa fler på bygglov och anlita konsulter för att komma ikapp med den stora mängd bygglovsansökningar som pandemin förde med sig. Vi har också satsat extra på detaljplaner och gett uppdrag om en markstrategi. Bostäder har prioriterats upp i detaljplanearbetet.

För att öka bostadsbyggandet för alla typer av boenden, men med särskilt fokus på hyresrätter vill Centerpartiet på Gotland genomföra följande åtgärder:

  • Inventering av serviceorternas möjligheter till förtätning. På dessa platser har regionfullmäktige bestämt att det ska finnas god service. Att öka antalet boende just där servicen och infrastrukturen finns är både klimatsmart och ekonomiskt fördelaktigt.
  • Förenkla bygglovsprocessen och satsa på dialog, information och samverkan i tidiga skeden av plan- och bygglovsprocesser.
  • Effektivisera detaljplanearbetet och minska tiden från idé till inflyttning genom att låta byggherrarna ta fram detaljplaner. Byggherren driver planprocessen framåt, gör utredningar och tar fram planhandlingar i samarbete med planavdelningen. Förutsättningarna för detta finns redan, och planavdelningen har det uppdraget.
  • Anpassa detaljplaner till byggande av hyresrätter genom att minska mängden detaljkrav. Detta kommer att minska byggkostnaden och ge lägre hyror samt snabba på detaljplaneprocessen.
  • Anpassa detaljplaner för att möjliggöra byggande av industriellt producerade typhus.
  • Jämställ hyresrätten med andra bostäder skattemässigt och gör det möjligt att göra avdrag på moms vid till exempel renoveringsarbete och nyproduktion. Detta är ett effektivare och mer långsiktigt sätt att minska hyran på än till exempel det kortsiktiga investeringsstödet.
  • Inför ett investeringsstöd för energieffektiviseringsåtgärder i hyresrätter för att minska klimatpåverkan och hjälpa till att minska driftskostnaderna.
  • Dubbel markanvisning är ett koncept som redan prövats. Modellen ska utvecklas och användas för att skapa fler hyresrätter utanför Visby.
  • Ändrat strandskydd för att kunna bygga bostäder vid små insjöar, smala vattendrag och diken på Gotlands inland.

Ovanstående förslag är konkreta åtgärder som på kort tid kan göra mer mark tillgänglig för byggande samtidigt som kostnaderna – och hyrorna hålls nere, vilket kommer att bli oerhört viktigt framöver med de prisökningar vi ser på byggmaterial och transporter. Att hålla i gång byggandet även under en förestående lågkonjunktur kan bli en viktig framgångsfaktor för Gotland.

Johan Malmros, Ordförande Centerpartiet på Gotland

Lars Thomson, Riksdagsledamot

Eva Ahlin, Ordförande i Miljö- och Byggnämnden