FÖRETAGANDE & GRÖN TILLVÄXT

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet har en lång tradition av att vara drivande i företagspolitiken. Genom att påverka förutsättningarna för företagande skapas både tillväxt och lönsamhet för företagen och fler hållbara jobb för Halmstads kommuns befolkning. Vår ambition är att Halmstad ska bli Sveriges grönaste tillväxtkommun genom att det skapas möjligheter för ett levande företagande i hela kommunen, såväl i staden såsom i tätorter och på landsbygden.

Halmstad har Sveriges bästa bredbandsutbyggnad bland jämförbara kommuner, en högskola, goda infrastrukturkopplingar och en växande befolkning. Alla dessa goda förutsättningar för företagande behöver kommunen bli bättre på att marknadsföra för att locka fler att etablera sig i vår kommun.

Centerpartiet Halmstad vill etablera en mer snabbfotad, transparent och effektiv kommunal företagskontakt. Fler kommunala handläggare med hög kompetens och god förståelse för företagandets villkor kan öka servicenivån och näringslivets inflytande i frågor som rör dem. Det behövs mindre byråkrati, förenklade tillståndsprocesser och tillsynstaxor som grundar sig på verkliga behov och som debiteras i efterhand för att skapa bättre förutsättningar för våra företag.

Det är också viktigt att vi har upphandlingsförfaranden som gör det enkelt för även mindre företag att lämna anbud.

Nya företagare ska få god hjälp att etablera sig och utvecklas i Halmstads kommun. Mentorskap ska erbjudas blivande företagare som har behov av detta och fler företag ska uppmuntras att ta del av Högskolan i Halmstads kompetens och resurser. Centerpartiet i Halmstad vill arbeta för att stärka kopplingen mellan näringsliv och kommunens skolor, samt göra det enklare för småföretagen att anställa genom att stötta företagsnätverk, nyföretagande och jobbmatchning.

Behovet av ny verksamhetsmark i kommunen är stort och Centerpartiet Halmstad vill verka för att skapa fler nya etableringsplatser för företag i hela kommunen. För att förenkla etableringsmöjligheterna för företag behöver också förnyelsen av föråldrade detaljplaner som hindrar nybyggnation av verksamhetsbyggnader intensifieras.

Vi vill stärka upplevelsenäringen genom satsningar på infrastrukturen i hela kommunen med laddstationer, husbilsparkeringar, cykel- och vandringsleder och utökad tillgänglighet till tältplatser och naturcamping.

För att bli Sveriges grönaste tillväxtkommun behöver kommunen öka sin självförsörjandegrad på förnybar energi. Halmstads kommun har fördelen att kunna använda skogen, kusten, vattendragen, solen, fälten och djurhållningen för att utöka och skapa nya energikällor, vilket Centerpartiet Halmstad aktivt vill arbeta med.

Centerpartiet i Halmstad vill:

  • aktivt arbeta med förbättringsåtgärder för att göra Halmstad till landets grönaste tillväxtkommun.
  • öka den kommunala servicenivån genom förenklade tillståndsprocesser och mindre byråkrati.
  • införa efterhandsdebitering på så många områden som möjligt inom kommunens myndighetsutövning.
  • förenkla upphandlingsförfarandet för att förenkla för även mindre företag att lämna anbud.
  • Aktivt marknadsföra våra goda förutsättningar för företagande i kommunen.
  • erbjuda mentorskap för nya företag och stötta upp genom företagsnätverk.
  • stärka kopplingen mellan näringsliv och skola för att förenkla för anställningar och underlätta jobbmatchning.
  • verka för att skapa fler nya etableringsplatser för företag i hela kommunen.
  • öka takten i uppdateringen av föråldrade detaljplaner som hindrar företagsetableringar.
  • stärka upplevelsenäringen genom satsningar på infrastruktur och regelförenklingar.

Victor Rundqvist
Kommunråd 3:e vice ordförande, Kommunstyrelsen   Ledamot Kommunens personal- och ledningsutsk...
Håkan Björklund
Ledamot och Gruppledare, Kommunfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.