MAT, MILJÖ & KLIMAT

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet är framåtsyftande och innovativt inom miljörörelsen och står för en framtidstro för hela världen, Sverige och Halmstad. Vi ser lösningar där andra ser hinder, vi ser utvecklingspotential där andra vill avveckla och vi ser tillväxten som en förutsättning - inte ett problem. Vill vi ha ett miljövänligare Halmstad så ska politiken ge företag, studenter, skolor och invånare möjlighet att verka för detta tillsammans med politiken.

Agenda 2030 samt de nationella och regionala miljömål som utgör den miljömässiga dimensionen av dem är centrala, men vi ser också att det spelar en avgörande roll hur vi lokalt hanterar de utmaningar vi står inför inom miljö- och klimatområdet. Centerpartiet tänker globalt men agerar lokalt för att fatta de beslut som ger dig som invånare möjlighet att så enkelt som möjligt vara miljövänlig i din vardag. Att verka för mer cirkulation, återvinning och minska vår användning av fossila råvaror är vägen framåt.

En levande fungerande landsbygd är en av Centerpartiets fokusfrågor. Vi ser åkermarkens värde i samhället och det är viktigt att även kommunen gör det. Vi vill att kommunen genomför en kartläggning av befintlig åkermark och dess värden i samhällsplaneringen, såsom livsmedelsproduktion, ekosystemtjänster, arbetstillfällen och skattevärde, för att tydliggöra värdet av en bibehållen areal. Utan bördig åkermark kommer vi på sikt att utarma möjligheten för våra många livsmedelsproducenter att ge oss bra och närodlad mat. Åkermarken är också viktig för att bevara den biologiska mångfalden och för att bibehålla en självförsörjningsgrad som ger oss god krisberedskap. Centerpartiet i Halmstad kommer också fortsätta att arbeta för att minimera mängden transporter, för att lyfta företag i vår närhet och ge våra skolbarn, äldre och anställda tillgång till den goda närodlade maten som Halland är känt för. Detta arbete gör vi på många plan, inte minst i det arbete som pågått för en ny översiktsplan och som kommer pågå i många forum framöver.

Halmstads kommun har passerat 100 000 invånare och kommunen kommer att fortsätta växa. Vi behöver vara beredda på ett ökat resande och arbeta för att detta sker på ett miljösmart sätt. C vill prioritera en fortsatt utbyggnad av vårt nät av cykelvägar. Vi vill satsa på kollektivtrafiken och vill se en utbyggnad av laddinfrastrukturen. Genom goda möjligheter att ladda olika typer av elfordon skapar vi en förutsättning för ett mer hållbart resande. Halmstads kommun ska också vara en logistiknod för förnybara bränslen. De senaste åren har vi också sett att människor vill tillbaka till naturen, och förstår dess värden. Därför vill vi arbeta med att utveckla leder, befintliga naturreservat och promenadstråk som en del av ett levande friluftsliv. Ett kallbadhus i Halmstads östra stadsdelar, likväl som vinterbadande, skulle också kunna vitalisera vår kommun och öka möjligheterna att njuta av vår vackra kustlinje året om.

Som kommun har vi ett särskilt ansvar för de övergripande frågorna såsom tillgång till dricksvatten och energi. I det ligger också ett ansvar för att ta höjd för klimatförändringar som kan leda till höjda vattennivåer. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi ska vara noga med hur det renade dricksvattnet används. Dels behöver vi säkerställa att mängden dricksvatten som produceras kan öka i takt med en ökande befolkning, dels behöver vi skapa system där vatten som inte uppfyller dricksvattenkvalitet, även kallat tekniskt vatten kan användas av såväl industri som invånare i allmänhet - till sådant där dricksvatten inte är ett måste. Vi måste också arbeta mer aktivt för att minska läckaget i våra ledningar.

För att minska på fossila utsläpp krävs att både invånare och kommunal verksamhet tar ansvar. Smarta beslut kan fattas, som till exempel att fortsätta minimera mängden gifter i kommunal verksamhet och att göra miljömässiga val vid inköp av både varor och tjänster. När kommunen bygger nytt bör också högre krav ställas på hållbara material, solceller på taken, bygga på höjden och andra typer av klimatsmarta åtgärder. Kommunen bör också i möjligaste mån förenkla regelverket för solceller så det blir lättare för privatpersoner och företag att investera i dessa.

Vi i Centerpartiet tror på dig som invånare, och som en del av kommunen kan vi tillsammans skapa en grönare framtid.

Centerpartiet i Halmstad vill:

 • Ge ett uppdrag till kommunen att utreda jordbruksmarkens värden så att denna mark blir lättare att skydda i samhällsplaneringen.
 • Värna åkermarken och verka för en högre självförsörjningsgrad av livsmedel.
 • Aktivt verka för att närproducerade råvaror används i kommunal måltidsservice.
 • Agera aktivt för att ta höjd för ökade vattennivåer.
 • Säkerställa vattenförsörjningen i samband med befolkningstillväxten.
 • Se över systemen och användandet av tekniskt vatten och dricksvatten för en mer effektiv vattenhållning, samt strategiskt minska läckaget i våra ledningar.
 • Agera aktivt för att öka cirkulation, återvinning och minska plastanvändningen.
 • Minska användandet av fossila bränslen genom utbyggnad av laddinfrastruktur, satsningar på kollektivtrafik och cykelleder, för att på så sätt underlätta för privatpersoner att vara miljövänliga.
 • Ställa högre krav på hållbarhetstänk vid nybyggnation.
 • Satsa på Halmstads kommun som logistiknod med tankställen för förnybara bränslen.
 • Utveckla kommunens olika vandringsleder för ett mer levande friluftsliv.
 • Verka för ett kallbadhus i stadens östra delar.

Victor Rundqvist
Kommunråd 3:e vice ordförande, Kommunstyrelsen   Ledamot Kommunens personal- och ledningsutsk...
Håkan Björklund
Ledamot och Gruppledare, Kommunfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.