Trygghet

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill att hela Halmstad är en öppen, tillgänglig, trygg och välkomnande kommun för alla. Där man kan känna att man kan röra sig överallt, i såväl centralorten som på landsbygden, utan oro över att hamna i otrygghet och konflikter. Vi vill därför att all kommunal verksamhet arbetar förebyggande mot olika typer av hot, våld och diskriminering och att trygghetsskapande åtgärder uppmuntras.

Som folkrörelseparti är vi väl medvetna om föreningslivets roll för gemenskap och sammanhang i samhället. Trygghetsvandringar ger både pengar och möjlighet för samverkande föreningar att möta ungdomar. För Centerpartiet Halmstad är det viktigt att ge alla individer möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid, samt att stärka föreningslivet. Därför vill vi uppmuntra trygghetsvandringar och föreningars arbete. Vi vill också aktivt verka för fler och förbättrade mötesplatser för alla åldrar i alla delar av kommunen för en ökad integration och samhörighetskänsla. Ibland löser man inte allt på egen hand och här har framgångsrika SSPF-samarbeten (Skola Socialförvaltning Polis Fritid) gjort framsteg för att öka tryggheten i flera områden i Halmstad.

Centerpartiet Halmstad vill att fler gång- och cykelvägar får belysning samt att mörka stråk byggs bort för att öka tryggheten i såväl stadskärnan som på landsbygden. Vi vill också se fler riktade insatser på Andersberg för att området ska bort från listan över särskilt utsatta områden. Förutom trygghetsvandringar vill vi även se att vi fortsätter att använda oss av belysning för att undvika mörka prång och gränder. Vid utveckling av denna skall vi självklart använda miljöbelysning i form av LED-armaturer eller liknande.

Trygghet är en avgörande faktor för våra äldre personers välmående. I spåren av pandemin har många utmaningar synliggjorts i kommunens verksamheter, så också inom äldreomsorgen, och det vill Centerpartiet förbättra genom att utveckla och implementera en äldrevårdsstrategi. En strategi som syftar till ökad trygghet, bättre livskvalitet och möjlighet att leva ett gott liv oavsett ålder i Halmstads kommun. För att kunna möta framtidens behov behöver nya lösningar välkomnas där innovationskraft från personal och patienter tas tillvara tillsammans med ny kunskap och teknik. För att skapa en god livsmiljö behövs en meningsfull vardag med socialt umgänge, fysisk aktivitet och attraktiva måltider.

Med ett gott förebyggande arbete i äldreomsorgen kan ohälsa förebyggas eller förskjutas. Särskilt ser Centerpartiet att kompetent personal och god tillgång till undersköterskor och sjuksköterskor i samverkan med närstående och Region Halland är avgörande faktorer för det förebyggande arbetets resultat. Vi har Sveriges bästa bredbandsutbyggnad och vi vill utveckla de digitala system som ger äldre i hemmen en ökad trygghet, inte minst genom att utveckla tjänsterna på landsbygden där responstiden kan vara lång.

Vår tro på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid är stark, men vi som politiker har också ett stort ansvar för att ge människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar, och utjämna orättvisor som bakgrund och uppväxt skapat. Unga som av olika anledningar hamnat i kriminalitet behöver stöd och hjälp efter avtjänat straff och här har kommunerna en viktig roll. Vi ska tillsammans med polis, kriminalvård, skola och den ideella sektorn stötta upp och erbjuda möjligheter för dessa unga för att förhindra återgång i brott.

Centerpartiet i Halmstad vill:

 • arbeta aktivt och förebyggande mot diskriminering, hot och våld.
 • stötta det lokala föreningslivet och skapa fler mötesplatser för alla åldrar i hela kommunen.
 • se en utökad mängd trygghetsvandringar i utsatta områden, i samverkan med föreningar.
 • inrätta fler gång- och cykelvägar med belysning för att bygga bort mörka och otrygga stråk.
 • utveckla befintliga och nya belysningsarmaturer med miljöbelysning.
 • se fler riktade insatser på Andersberg för att området skall bort från listan över särskilt utsatta områden.
 • att kommunen utvecklar en äldrevårdsstrategi.
 • Satsa på kompetensutveckling genom att införa specialistundersköterskor.
 • fortsätta arbetet med digital trygghet via vårt fibernät.
 • skapa en mer meningsfull vardag för våra äldre genom sociala och fysiska aktiviteter.
 • ge kommunen ett särskilt ansvar att stötta ungdomar från att återgå i kriminalitet.

Victor Rundqvist
Kommunråd 3:e vice ordförande, Kommunstyrelsen   Ledamot Kommunens personal- och ledningsutsk...
Håkan Björklund
Ledamot och Gruppledare, Kommunfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.