Utbildning & KULTUR

sol-has-bg sol-light-text

För Centerpartiet Halmstad är det viktigt att varje elev blir mött där den står och att ett starkt skolledarskap samt skolutveckling bidrar till att varje elev når behörighet i våra grund- och gymnasieskolor. Alla elever ska få den stöttning eller de utmaningar de behöver för att finna sin unika egenart och bli en aktiv del av samhället.

Centerpartiet vill ha olika men likvärdiga skolor i hela kommunen. Resursfördelningen till skolan bör spegla de olika behov, styrkor och utmaningar som finns runt om i vår kommun.

Vi vill se riktade och tydliga insatser redan i förskolan och att bemanningen i de tidiga åldrarna stärks med speciallärare, specialpedagoger och en utökad elevhälsa. Vi vill ge fortsatt stöd åt kommunens tidiga insatser, till exempel Samsynk och SSPF (Skola Socialförvaltning Polis Fritid), för att upptäcka och ge stöd åt unga och deras familjer som har särskilda behov både i centralorten och kommunens tätorter och landsbygd.

I grundskolan vill vi införa ett tvålärarsystem (två undervisande pedagoger i varje klass) för ökat pedagogiskt fokus, studiero och skolutveckling. För att avlasta lärarkåren, som behöver tid att fokusera på sitt egentliga uppdrag, måste även vuxennärvaron i skolan generellt öka genom införandet av fler mentorslärare, elevvärdar, administratörer och trygghetsteam.

Vi anser också att Halmstads elever och deras vårdnadshavare bör få större möjlighet att utöva det fria skolvalet genom marknadsföring och information. Fler profilskolor med till exempel idrotts- eller musikspecialiseringar i olika delar av kommunen kan också skapa en större rörlighet bland elever i kommunen och uppmuntra specialintressen och utvecklingspotential.

Psykisk ohälsa ökar stort bland ungdomar. En stärkt elevhälsa och kompetenshöjande insatser kring NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) för lärare, elevhälsa och skolledare kan medverka till att vända denna trend. En aktiv fritid för våra barn och unga kan också bidra till ett ökat välmående och vi vill därför se insatser kring kommunens mötesplatser för unga, samt ge incitament till föreningslivet att i högre grad involvera barn och unga i idrott och kultur. Kulturskolans verksamhet bör också breddas vad gäller utbud och geografi för att nå fler unga i kommunen, samt använda de digitala möjligheterna i högre utsträckning. Vi vill också att Fritidsbankens utbud ska utökas till att gratis kunna låna ut musikinstrument och andra redskap som behövs för kulturutövande till våra invånare.

Mötesplatsen Nolltrefem är en mötesplats med stor potential som vi anser kan utvecklas än mer i dialog med kommunens ungdomar för att nå en bredare målgrupp och bättre möta ungdomars önskemål och förväntningar. Vi anser också att barn och unga i Halmstad kommun ska ges större möjlighet till reellt lokalt inflytande och därför vill Centerpartiet Halmstad att ett Ungdomsfullmäktige ska inrättas som ett komplement till vår politiska organisation, där ungas röst kan göras hörd. Vart tredje år presenteras också LUPP-undersökningen som tar reda på hur ungdomar mår. Denna undersökning är viktig att ha i beaktande för det fortsatta arbetet med att förbättra ungdomars förutsättningar i kommunen.

Centerpartiet Halmstad vill verka aktivt för att fler kulturella centrum i kommunen ska etableras, som till exempel en ny arena för scenkonst och musikframträdanden. Halmstad Teater är en lokal som kan tillgängliggöras i högre utsträckning för det lokala kultur- och föreningslivet anser vi. Kulturstöden i kommunen ska öka med regelbunden uppskrivning och en ny pott kulturstöd bör avsättas öronmärkt åt förstagångsprojekt för att öppna upp för spännande och nytänkande projekt. Vi vill också aktivt verka för att högskolans studenter ska känna sig välkomna till Halmstads kultur- och nöjesliv genom ett starkare studentperspektiv i kommunen.

Centerpartiet i Halmstad vill:

 • se utökat stöd till elever i behov av utmaningar eller stöd redan från förskoleklass.
 • uppmärksamma och utöka specialpedagogisk kompetens på skolorna, samt införa kompetenshöjande insatser kring NPF.
 • införa ett tvålärarsystem i grundskolan och öka skolornas vuxennärvaro genom fler administratörer, elevvärdar och trygghetsteam.
 • göra elever och vårdnadshavare mer aktiva i det fria skolvalet
 • skapa incitament till föreningslivet för fler aktiviteter för barn och unga.
 • bredda Kulturskolans verksamhet geografiskt och utbudsmässigt.
 • erbjuda gratis utlåning av musikinstrument och andra kulturredskap via Fritidsbanken.
 • utveckla mötesplatsen Nolltrefem för att nå fler barn och unga.
 • verka och jobba för fler mötesplatser för unga.
 • inrätta ett Ungdomsfullmäktige i anda av att öka medborgarinflytandet för ungdomar.
 • planera för fler lokaler och samlingsplatser för scenkonst.
 • tillgängliggöra Halmstad teater för det lokala kultur- och föreningslivet.
 • öka kulturstöden i Halmstads kommun med regelbunden uppskrivning
 • avsätta en pott av kulturstöd öronmärkt åt förstagångsprojekt för att möjliggöra fler spännande projekt.
 • välkomna högskolans studenter till Halmstads kultur- och nöjesliv genom ett starkare studentperspektiv.

Victor Rundqvist
Kommunråd 3:e vice ordförande, Kommunstyrelsen   Ledamot Kommunens personal- och ledningsutsk...
Håkan Björklund
Ledamot och Gruppledare, Kommunfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.