CIS nya projekt ger stöd till kvinnor på Västbanken och Gazaremsan!

Under 2016 startade CIS upp ett nytt kapacitetsstärkande projekt för kvinnor i Palestina. Projektet syftar till att minska marginaliseringen av kvinnor och öka deras möjligheter till deltagande i beslutsfattande församlingar, samt till att öka medvetenhet om kvinnors rättigheter i samhället. Projektet har nu varit igång i drygt ett år och har trots den svåra kontexten fungerat mycket bra.

CIS bedriver projektet tillsammans med organisationen PWWSD - Palestinian Working Women Society for Development. PWWSD är en väletablerad organisation i Palestina med god kunskap om kvinnors utsatta situation.

För att kvinnor ska kunna ta och ges plats i politiska sammanhang i Palestina så måste både deras tematiska kunskap och självförtroende stärkas. PWWSDs kapacitetsstärkande verksamhet har därför bestått av workshops med olika teman, t.ex. kvinnors politiska roll i Palestina, Palestinas valsystem och internationella regelverk och konventioner för kvinnors rättigheter.

Projektet består också av uppbyggnad av skuggråd runt om i olika kommuner i Palestina och på Gazaremsan. Dessa skuggråd utgör en informell plattform för Palestinska kvinnor att följa kommunala processer samt kommunalpolitiker i deras arbete. Genom arbetet i skuggråden så förbereds kvinnorna för att kunna ta politiska uppdrag i framtiden.

En kvinna som deltagit i ett skuggråd på Västbanken beskriver sin erfarenhet såhär:

[…genom deltagandet i skuggrådet har jag utvecklat min ledarskaps- och kommunikationsförmåga och jag kan nu obehindrat föra dialog med olika samhällsgrupper. Jag har nu också förmåga att vidareförmedla till andra det jag lärt mig i skuggrådet. Mitt självförtroende har stärkts och jag känner tillhörighet i flera olika sociala sammanhang. Jag känner att jag kan ställa krav på att kvinnors rättigheter ska respekteras och har uppmuntrat kvinnorna i min kommun att stötta och även rösta på kvinnliga kandidater i lokalvalet…]

En annan kvinna som anslutit sig till ett skuggråd på Gazaremsan beskriver målet med sitt engagemang såhär:

[…mitt deltagande har ökat min kunskap kring kommunalt arbete och vikten av kvinnors deltagande. Det har också gett mig möjligheten att träffa lokala beslutsfattare. Jag har faciliterat möten och deltagit i marscher mot Palestinas klyvning, ockupationen och elavbrotten. Jag vill göra skillnad i min hemort Beit Hanoun som är drabbat av så många problem…]

Ytterligare en komponent i projektet är lobbyverksamhet. Den har till syfte att förändra samhällets och politiska aktörers syn på kvinnors politiska rättigheter och roll i samhället. Lobbyverksamheten har framförallt bestått av paneldiskussioner och dialogmöten med beslutsfattande politiker. Mycket av informationen som förmedlas inom lobbyverksamheten har sammanställts av PWWSDs jämställdhetsövervakare som följer förändringar och trender som berör kvinnors rättigheter i Palestina.

Den 13-e maj 2017 genomfördes lokalval i Palestina vilka till viss del blev en besvikelse då endast palestinierna på Västbanken deltog och inget val hölls på Gazaremsan. Till följd av PWWSDs engagemang och hårda arbete, valdes cirka 50 kvinnor in kommunfullmäktige på västbanken (slutgiltigt valresultat är ännu ej publicerat). PWWSD vet ännu inte hur mycket inflytande de invalda kvinnorna kommer att få eftersom man fruktar att de kommer bojkottas på olika sätt. PWWSD fortsätter därför med lobbyverksamhet för att de invalda kvinnorna ska få genomföra sina politiska uppdrag.

Detta projekt kommer att fortgå under 2017 och 2018, och en vidareutveckling av projektet är att Centerkvinnorna kommer att engagera sig och bistå CIS och PWWSD i det viktiga arbetet för kvinnors rättigheter i Palestina.