CIS breddar systerpartisamarbetet på Västra Balkan

2019 och 2020 är händelserika år för CIS systerpartier på Västra Balkan. Den långvariga partnern Nasa Stranka i Bosnien-Hercegovina gick starkt framåt i valen 2018 och arbetar nu hårt med att utveckla och implementera sin progressiva socialliberala agenda. Vid ALDE kongressen i Aten i oktober blev de också invalda som fullvärdiga medlemmar i ALDE. I Nordmakedonien har CIS 2019 startat upp ett helt nytt systerpartisamarbete med LDP – Liberalno Demokratska Partija. Landet och partiet förbereder sig nu för de tidigarelagda parlamentsvalen i april.

CIS har arbetat med Nasa Stranka i snart 10 år. I det konservativa och etniskt uppdelade politiska landskapet i Bosnien-Hercegovina är partiet en viktig röst för multikulturalism, liberalism, mänskliga rättigheter och EU-närmande. Efter valen i oktober 2018 styr partiet i koalition med andra progressiva icke-nationalistiska partier Sarajevo Kanton. För första gången har Nasa Stranka nu på allvar möjlighet att omsätta sin politik i praktisk handling, och har tillsammans med sina koalitionspartners antagit ett ambitiöst program för mandatperioden.

En särskilt viktig del av samarbetet med CIS har varit jämställdhet där Nasa Stranka med stöd av CIS tagit fram en egen metodik för att uppnå jämställd representation och politik, Initiative 50 %. Arbetet har gett resultat, andelen kvinnor inom partiet har stadigt ökat och idag utgör kvinnor hälften av partiets folkvalda representanter på alla nivåer. En annan viktig del av CIS stöd har varit att bygga upp partiets interna kapacitet inom lagstiftning och policyutveckling. Att ha en agenda för detta har successivt blivit allt viktigare efterhand som partiet ökat sitt väljarstöd och blivit invalt i fler och fler lagstiftande församlingar.

I oktober 2019 blev Nasa Stranka fullvärdig medlem av ALDE, ett viktigt framsteg som både CIS och Centerpartiet på olika sätt har stöttat. Nasa Stranka blickar man nu framåt mot 2020 års lokalval som är planerade till oktober. Genom CIS stöd har partiet under året inlett ett arbete för att öka kapaciteten och kunskapen hos partiets regionala och lokala avdelningar. Detta är särskilt viktigt då partiet förväntar sig stärkt representation på lokal nivå efter valen.

Liberalno-Demokratska Partija (LDP) i Nordmakedonien är en av CIS nyaste samarbetspartner. LDP har en socialliberal grund med fokus på mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och antikorruption, och europeisk integration. Partiet har också ett fokus på miljöfrågor vilket är en allt viktigare politisk fråga i hela regionen.

LDP är en del av den koalition som låg bakom Nordmakedoniens maktskifte 2017 vilket lett till ett namnbyte i landet, stora förbättringar i landets internationella relationer, ett återupptaget reformarbete och undanröjt hinder för EU- och Nato-medlemskap. Trots detta beslutade EU i oktober att inte starta medlemskapsförhandlingar med Nordmakedonien vilket ledde till att landet utlyste tidigare parlamentsval. LDP förbereder sig nu för valet som kommer hållas i april 2020 och förhoppningen är att den styrande koalitionen kan behålla makten. Efter bakslaget i EU-närmandet är partier som LDP särskilt viktiga för att landet inte skall falla tillbaka i konservatism och nationalism utan fortsätta arbeta för progressivism och EU-medlemskap.

Med CIS stöd har LDP under året startat upp initiativ för att stärka ungas och kvinnors deltagande och inflytande både inom partiet och politiken i stort. Likt Nasa Stranka har man även inlett ett arbete för att stärka partiets kapacitet inom lagstiftning och policyarbete.