Barn och unga måste få hjälp när de mår dåligt

barn

Att må psykiskt dåligt som barn och inte få tillräcklig hjälp kan äventyra hela framtiden. Det första som oftast sker är att resultaten i skolan inte når ända fram. Inträdesbiljetten till arbetsliv eller högre studier uteblir ofta när godkända resultat uteblir. Psykisk ohälsa behöver behandling likväl som fysisk ohälsa och utan behandling riskerar ohälsan att övergå i en form av självmedicinering med droger eller självskadebeteenden för att med fysisk smärta döva den psykiska smärtan. Obehandlad psykisk ohälsa bland barn och unga ger mörka framtidsutsikter. Ju längre vi väntar med att se problemen desto större insatser måste till.

Antalet unga som mår dåligt ökar

Allt fler unga drabbas av symptom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk. Orsakerna kan bottna i en rad faktorer. Ökade krav på prestationer, dålig självkänsla, problem inom familjen, mobbning, problem med droger bostadsbrist och ökad arbetslöshet är några omständigheter som sannolikt spelar in.

Statistik visar att 20 % av unga mellan 14-24 år uppger att de inte mår bra. Studier visar också att 13 % av en årskull hamnar utanför samhället. År 2008 föddes 62 barn i Aneby kommun, de fyller 10 i år. Av dem riskerar alltså 8 stycken att hamna i utanförskap av olika anledningar. Om ingenting görs. Ett livslångt utanförskap kostar samhället mellan 10-15 miljoner kronor per individ.

I ett anständigt samhälle tar politiken ansvar för att barn och unga får hjälp när de mår dåligt.

Samverkan i Aneby stärker förutsättningarna för att lyckas

En bra och trygg uppväxtmiljö är en viktig grund för att må bra längre fram i livet. Såväl barns och ungas som vuxnas psykiska hälsa har också koppling till möjligheten att få känna sig behövd och delaktig i ett sammanhang. Trygga och nära relationer till föräldrar eller andra vuxna kan inte ersättas av samhällets insatser, men såväl förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård måste erbjuda stöd åt dem som drabbas.

I Aneby kommun samverkar förskola, skola, elevhälsa och socialtjänst på ett framgångsrikt sätt för att kunna upptäcka ohälsa och missförhållanden i tid. Detta är ett arbete som vi fortsatt måste prioritera. Det bästa sättet att undvika ett livslångt utanförskap är att agera på tidiga signaler.

Vi måste kämpa för att skapa förutsättningar så att alla unga i vår kommun får ett meningsfullt liv, med delaktighet i samhället och en god hälsa.

För att lyckas vända trenden med ökad psykisk ohälsa i de yngre åren måste vi fokusera på två saker, förebyggande insatser och vård när behov uppstår.

Centerpartiet vill:

  • Satsa 300 miljoner för att korta köerna hos barn- och ungdsomspsykiatrin, BUP.
  • Att samhällets olika aktörer samverkar för att tidigt kunna upptäcka barn och unga som riskerar att fara illa.
  • Att en särskild kommission tillsätts med uppgift att öka kunskapen kring orsakerna till den försämrade psykiska ohälsan bland barn och unga.
  • Se ett nytt barnmisshandelsbrott som inkluderar fysisk och psykisk misshandel.
  • Att människor som utsätter barn för brott ska straffas i högre omfattning än idag.
  • Instifta ett nytt barnfridskränkningsbrott.

Inlägg av
Beata Allen, 1:a namn på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige i Aneby kommun