Historisk budgetsatsning på hälso- och sjukvården

Inför 2021 kommer länets hälso- och sjukvård få en förstärkning på hela 175 extra miljoner kronor, vilket är en historisk budgetsatsning. Det presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län på en presskonferens under tisdagsförmiddagen.

- Det finns många glädjeämnen i denna budget och jag är särskilt nöjd med de extra pengarna till att starta hälsocenter tillsammans med länets kommuner, säger Helena Stålhammar (C).

Coronapandemin har påverkat hälso- och sjukvården på olika sätt. En del tidigare satsningar har inte kunnat genomföras och annat förändringsarbete har införts på rekordtid. Storsatsningen på 175 miljoner kronor, utöver budget, som Koalition för Region Jönköpings län idag presenterar kommer att fördelas mellan olika valda områden; barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, vårdköerna till uppskjutna operationer och cancervården.

– Coronapandemin har tvingat fram nya effektivare arbetssätt och några av dem behöver vi ta fasta på, även när pandemin är över för att säkra en nära och jämlik vård i hela länet, säger Helena Stålhammar (C), ledamot i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Digitalisering
Ett område som har påskyndats det senaste halvåret är digitaliseringen och samarbetet mellan länets kommuner och civilsamhället. I budgeten 2021 satsar koalitionen 35 miljoner kronor på omställningen till en mer nära vård genom förändrade arbetssätt och digitala vårdtjänster.

- Med tanke på att länet kommer att ha fler invånare som är äldre än 80 år och att allt mer specialiserad vård sker i hemmet, behöver vi använda oss av digitala verktyg i en högre utsträckning. Genom nya digitala arbetssätt och ökad läkarmedverkan i den kommunala hemsjukvården kan fler få specialiserad vård i hemmet och på våra äldreboenden. Du ska kunna känna dig trygg även när du får vård i hemmet, oavsett var i länet du bor.

Hälsocenter
Primärvården får ett rejält tillskott under åren 2021-2023 och Helena Stålhammar ser extra mycket fram emot det fortsatta arbetet med att ta fram koncept för hur hälsocenter och arbetet med livsstilsförändring. Målet är att starta hälsocenter i merparten av länets kommuner.

- Vi behöver förbättra folkhälsoarbetet tillsammans med kommunerna, civilsamhället och övriga föreningar.

Jämlik cancervård
Region Jönköpings län planerar att redan före årsskiftet påbörja införandet av organiserad testning för prostatacancer. Detta görs i projektform tillsammans med Region Östergötland och Region Kalmar län. Syftet är att på sikt minska dödligheten i prostatacancer samt minska överdiagnostik och överbehandling av cancer utan klinisk betydelse.

- Detta är jätteviktigt för att vi kunna erbjuda en jämlik cancervård. Dessutom är det en fjäder i hatten att Höglandssjukhuset i Eksjö blir först att göra detta, säger Helena Stålhammar.

Koalitionen väljer även att göra stora satsningar på den psykiska ohälsan som ökar i samhället och lägger 30 miljoner kronor på att bygga ut kapaciteten av neuropsykiatriska utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin och stärka uppdraget inom barn- och ungdomshälsan.

– Som förälder till ett barn, eller en ungdom, som mår dåligt ska det vara enkelt och tydligt hur man får hjälp. När samverkan med barn- och ungdomshälsan nu stärks kan man söka hjälp även utan remiss från vårdcentralen.

Utökningen i pengar (mkr)

  • Uppskjuten vård 75
  • Psykisk ohälsa 30
  • Nära vård 25
  • Cancervård 23
  • Digitalisering 10
  • Rehabilitering 5
  • Folkhälsoarbete 5
  • Tandläkarutbildning 2

Från koalitionens budget för 2021, nämnden för folkhälsa och sjukvård

Storsatsning på uppskjuten vård
Coronapandemin har lett till att planerade operationer och behandlingar har varit tvungna att skjutas upp för att tillgängliggöra kompetens för covidsjuka patienter. Region Jönköpings län genomför därför en storsatsning för att möta behovet hos länets invånare som fått sin undersökning eller operation uppskjuten. Satsningen berör stora delar av vårdsystemet. Arbetet med den uppskjutna vården har påbörjats och kommer att arbetas med systematiskt under 2021, där planeringen anpassas efter rådande smittläge i samhället och påvisat vårdbehov hos invånarna. Medarbetarnas arbetsmiljö ska särskilt beaktas och planeringen av den uppskjutna vården anpassas efter rådande smittläge. Samordningen av den uppskjutna vården inom Region Jönköpings läns kommer att ske på länets tre akutsjukhus och inom sydöstra sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och operationer.

Omställningsarbete till nära vård
Nya arbetssätt hos vårdcentraler
Region Jönköpings län genomför under 2021-2023 en kraftfull satsning på primärvården och den nära vården där målet är ökad tillgänglighet och delaktighet samt att stärka patientens ställning. För att länets vårdcentraler ska kunna arbeta fram nya arbetssätt samtidigt som den befintliga vården inte ska behöva stå tillbaka tillförs speciella omställningsmedel till primärvården. Verksamheten ska få större frihet och utökat mandat att driva och utveckla arbetet i projektform. Syftet är att verksamheten ska transformera arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa bra arbetsmiljö med en god bemanning och använda nya digitala verktyg.

Fler digitala vårdtjänster
Coronapandemin har medfört Region Jönköpings län på ett effektivt sätt har ställt om hela hälso- och sjukvården i syfte att erbjuda patienterna en säker vård utan smittorisk. De nya digitala tjänsterna inom vården behöver fortsätta att utvecklas och ska underlätta vården inom hela länet och specifikt på landsbygden. Utvecklingen av nya kontaktvägar via videosamtal, distanskonsultationer, hemmonitorering där patienter själva kan rapportera information till vården ska fortsätta och underlättar samarbetet med hemsjukvården i länets kommuner. Målet är att Region Jönköpings län ska ha Sveriges bästa digitala vård.

Personcentrerad vård
Patientkontraktet
Arbetet med att införa patientkontraktet inom Region Jönköpings län fortsätter under 2021. Patientkontraktet är en plan över samtliga planerade vårdinsatser och ska ge patienten och närstående en bättre översyn och möjlighet att påverka vården. Äldre och patienter med kroniska sjukdomar ska ha rätt till en fast läkarkontakt.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Sedan tidigare används standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Under 2021 ska Region Jönköpings län införa arbetssätt med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF) för patienter med flera kroniska sjukdomar och allvarliga hälsotillstånd. Syftet är att patienter och närstående ska uppleva en mer förutsägbar, välorganiserad och personcentrerad process oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. Under utredning, behandling, uppföljning eller rehabilitering.

Psykisk ohälsa
Storsatsning på barn och unga
Det förebyggande folkhälsoarbetet för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa intensifieras under 2021. Riktade insatser ska jämna ut skillnaderna som kan relateras till uppväxtvillkor och socioekonomi. Ett kraftfullt agerande i tidig ålder kan leda till en meningsfull skolgång och uppväxt och är i slutändan en samhällsvinst. Antalet barn som behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning har ökat stort under de senaste åren. Region Jönköpings län genomför med start 2021 en stor och kraftfull treårig satsning för att bygga ut den egna kapaciteten av neuropsykiatriska utredningar och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan. Barn- och ungdomshälsans uppdrag utökas och arbetet med ”En väg in” fortsätter och ska utvecklas vidare under 2021.

Äldre
Coronapandemin har lett till att många äldre har haft långvarig avsaknad av sociala aktiviteter. Under 2021 utökas vårdcentralernas uppdrag att aktivt arbeta med att förbättra den psykiska hälsan hos äldre. Syftet är att minska den ofrivilliga ensamheten och vårdcentraler uppmanas att skapa projekt tillsammans med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar.

Vård i livets slutskede
Palliativ vård
Region Jönköpings län ska göra en utredning ihop med länets kommuner om den specialiserade palliativa vården. Utredningen ska visa hur den specialiserade palliativa vården kan utformas så att alla länsinvånare har jämlik tillgång till palliativ vård dygnet runt. Utifrån vad utredningen kommer fram till kan vårdplatser för specialiserad palliativ vård komma att skapas på länets tre sjukhus.

Specialiserad sjukvård i hemmet
Region Jönköpings län ska utveckla verksamheten specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH). Läkarstödet till de särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården utökades under coronapandemin och den satsningen kommer att fortsätta under 2021. Utökningen av läkarmedverkan inom den kommunala primärvården är också ett led i omställningsarbetet till mer nära vård.

Cancervård
Flerårig satsning på cancervård
Under 2021 påbörjas en flerårig satsning på att förbättra cancervården. Arbetet med de standardiserade vårdförloppen (SVF) ska öka tillgängligheten och erbjuda länets invånare en jämlik cancervård. Arbetet med att erbjuda patienter personcentrerade och avancerade läkemedelsbehandlingar i hemmet eller på länets tre sjukhus ska fortsätta att utvecklas.

Organiserad testning av prostatacancer
Region Jönköpings län ska påbörja införandet av organiserad testning för prostatacancer i projektform under 2021. Projektet görs i samarbete med sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län). Syftet är att på sikt minska dödligheten i prostatacancer samt minska överdiagnostik och överbehandling av cancer utan klinisk betydelse.

Tandvården
Tillgängligheten hos Folktandvården
Personalomsättningen behöver minska och tillgängligheten behöver bli bättre hos Folktandvårdens kliniker. Region Jönköpings län ska rekrytera ny och behålla personal för att nå målet med tandvården. De kliniker som finns i glesbygd behöver extra stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet att erbjuda en jämlik tandvård.

Tandläkarutbildning
Det pågår arbete med att starta en ny tandläkarutbildning på Jönköping University i samarbete med Region Jönköpings län. Under 2021 startar en satsning för att kunna rekrytera den akademisk kompetens som behövs för att möta det forsknings- och handledarbehov som kommer att uppstå i den planerade tandläkarutbildningen.

Folkhälsoarbete
Minskade hälsoskillnader
För att minska hälsoskillnaderna i länet och förbättra folkhälsan behöver samarbetet mellan hälso- och sjukvården, länets kommuner, civilsamhället, idéburet partnerskap, frivilligorganisationer, idrottsföreningar med flera fortsätta att stärkas. Ofrivillig ensamhet är ett av de stora samhällsproblemen med höga mänskliga och samhällsekonomiska kostnader. Det behövs ett brett gemensamt arbete mellan det offentliga och civilsamhället.

Hälsocenter
Arbetet med att främja och stödja livsstilsförändringar i samarbete med kommunerna och föreningslivet ska fortsätta under 2021. Under 2020 startade arbetet med att arbeta fram ett nytt koncept för hur hälsocenter ska kunna finnas i hela länet, likt hur Värnamo hälsocenter har arbetats fram och fungerar. Det arbetet pausades på grund av under coronapandemin men ska fullföljas under kommande år.

1177 Vårdguiden
Region Jönköpings län ska avsevärt förbättra tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon. Under 2021 ska det utredas hur tillgängligheten till 1177 kan förbättras, hur bemanningen kan förstärkas och vart 1177 bäst organiseras inom Region Jönköpings län.