Kandidater 2022 Kommun

För hela Västerviks bästa

Kandidat 1

Fredrik Lindwall, kommunalråd, 1:e vice ordf kommunstyrelsen, Västervik. Har tidigare drivit företag inom vård och omsorg för barn och unga. Känslan av sammanhang och mening måste ökas för en bättre psykisk hälsa hos både unga och äldre. Fritiden ägnas åt hästar och den egna skogsfastigheten.

Fredrik brinner för allas människors frihet och lika värde. Att vi genom valfrihet och förmågan att bestämma över våra liv kan skapa en bättre framtid tillsammans. Företag och välfärdstjänster utvecklar kvalitén genom sund konkurrens.

Vi behöver bli mer klimatsmarta och för en hållbar framtiden. Dialogen mellan kommun och medborgare måste utvecklas.

Företagandets villkor måste förenklas. De flesta nya jobben skapas i småföretagen.

 • 500 nya företag netto till 2030
 • Ny etableringsbar mark i anslutning till södra infarten
 • Ett hållbart samhälle.
 • En trygg kommun fri från våld

Fredrik står på plats 1 till kommunfullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Kandidat 2

Annette Torstensson, 1:e vice ordf. i Barn och utbildningsnämnden och 2:e vice ordf. i kommunfullmäktige, Specialpedagog, Hallingeberg. Har arbetat inom skolan och elevhälsan hela sitt yrkesliv. Vi vill ge varje barn och ungdom förutsättningar att lyckas. Då måste vi också ge rektorer och pedagoger rätt möjligheterför att göra det. Fritiden ägnas åt familjens hästar.

Annette brinner för att alla elever skall få samma förutsättningar att lyckas, även på de mindre skolarna på landsbygden. Hela kommunen skall leva. Politiker skall inte detaljstyra utan bli bättre på att lyssna för att vi skall kunna utveckla skolan tillsammans.

Kvalitén på undervisningen skapas i klassrummet

 • Vi vill se en Garanti på god undervisning med tydliga kriterier för vad som förväntas uppnås för att garantin skall anses uppfylld.
 • Vi vill utveckla distansundervisningen och möjligheten med digitala hjälpmedel för en likvärdig kvalitet på barnomsorg och skola i hela kommunen.
 • Alla elever skall ha samma tillgång till digitala hjälpmedel via datorteket.

Annette står på plats 2 till kommunfullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Kandidat 3

Kjell - Åke Larsson, Solstadström, Försäljningschef, utbildad agronom. Att skapa en levande och välmående landsbygd samt företagandets villkor är Kjell-Åkes hjärtefrågor. Fritiden ägnar han åt MTB-cykling och skogsarbete på den egna skogsfastigheten.

Det skall vara möjligt att bo och verka i hela kommunen. Västerviks kommun har en fantastisk landsbygd med både skärgård och inland. Det är en viktig resurs som vi måste vårda och utveckla tillsammans.

För en levande landsbygd med både boende och företag är det viktigt:

 • Att det blir enklare att bygga i attraktiva lägen
 • Att det är möjligt med bra uppkoppling i hela kommunen
 • Att strandskyddet förenklas
 • Att det finns tillgång till bra barnomsorg på rimligt avstånd
 • Att det kommande kulturmiljöprogrammet inte hindrar utveckling

Kjell Åke står på plats 3 till kommunfullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Kandidat 4

Ingela Svensson, Lantbrukare, Odensvi. Att ge kraft till varje människa och att skapa förutsättningar för livskvalité och utveckling i hela kommunen genom hela livet, är Ingelas drivkraft. Fritiden ägnas åt familjen.

Ingela brinner för de unga och deras villkor. Alla skall få möjlighet att utvecklas. Att arbeta med människor måste få högre status. Vi behöver tillsammans hitta nya flexibla arbetsformer för att tillgodose behovet av personal.

Ta ungas ohälsa på allvar, förbättra hjälpen. Utveckla våra orter och skapa tillväxt i hela kommunen. Hon vill göra det möjligt att bo kvar i vår trygga miljö när vi åldras. Det förutsätter mer bostäder och trygghetsboende i hela kommunen.

 • Föräldrar skall inte själva behöva samordna och följa upp insatser kring sina barn vid psykisk ohälsa. En ansvarig samordnare ska utses.
 • Det skall vara möjligt att bo och leva, där vi känner oss hemma, hela livet.
 • Gör en satsning på landsbygdens samhällen. Bejaka nybyggnad och utveckling.

Ingela står på plats 4 till kommunfullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Kandidat 5

Michael Andersson, Lantbrukare, Hallingeberg. Han brinner för jord och skogsbrukets möjligheter att hjälpa till i klimatomställningen. Skall vi klara våra klimatmål har brukandet av skogen lösningen på många av dagens problem. Michael är en föreningsmänniska och är engagerad inom Södra . Näringspolitiken och viltfrågorna i jord och skogsbruket är extra viktiga. Ett stort intresse för historia , företagande och samhällsutveckling fyller den lilla fritid som finns.

Det är genom vårt eget engagemang i olika föreningar och organisationer som vi kan påverka och förändra tillsammans.

 • Vi behöver bygga mer i trä.
 • Vi behöver bruka vår skog på ett lönsamt och förnuftigt sätt.
 • Vi behöver använda skogens råvaror på flera sätt, till allt från batterier, textiler och husbyggande.
 • Vi behöver utveckla stöden till föreningslivet.
 • Landsbygdens vägnät är viktigt för brukandet av jord och skog men också för alla andra innevånare i kommunen.

Michael står på plats 5 till kommunfullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Kandidat 6

Eva Olsson, Undersköterska, Loftahammar. Hon är uppväxt i Loftahammar så det är naturligt att Eva tycker landsbygdsfrågorna är viktiga. Eva har en bred erfarenhet av olika yrken. Hon har drivit äggproduktion, varit dagmamma, kört skolskjuts, arbetat på posten, industrin och sjukhuset. Hon har även drivit ett hemtjänstföretag i Loftahammar i många år så äldreomsorgen brinner Eva extra för. Fritiden ägnar hon åt barn och barnbarn, och tillbringar mycket tid med den nyinköpta valpen.

En levande landsbygd behöver en bra samhällsservice, en bra barnomsorg och skola, en bra nära vård och bra äldreomsorg. Då vill människor bo och leva på våra orter och då kan de lokala företagen utvecklas och stärkas. Så utvecklar vi kommunen tillsammans.

 • Äldre skall kunna välja vem som utför hemtjänst och sjukvård.
 • Samarbetet med regionen skall utvecklas kring de äldre.
 • Äldre skall tillåtas vara delaktiga i den hjälp och vård man får.

Eva står på plats 6 till kommunfullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet.

Kandidat 7

Martin Joelsson, Ekonomilärare gymnasiet, Västervik. Martin vill ge varje barn och ungdom, kraften och möjligheten att fatta välgrundade beslut. Våra unga behöver uppmuntras att välja väg utifrån sitt hjärta och inte bara utifrån normer och grupptryck. Det är en förutsättning för att lyckas. Fritiden ägnas åt familjen och att ta hand om skogen på föräldrar gården i Högsby.?

Martin brinner också för samhällsplanering med långsiktiga investeringar för hållbara klimatsmarta lösningar som synliggör symbiosen mellan stad och landsbygd. Tillsammans får vi hela kommunen att växa.

 • Fler studentplatser på Campus
 • Utveckla studievägledningen, mer samarbete mellan skola och näringsliv.
 • Hela kommunen skall kunna växa
 • Bättre renhållning,
 • Bättre Väg- och Va-lösningar.

Martin står på plats 7 till kommunfullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Kandidat 8

Bo Jonsson, Senior konsult, Västervik. Bosse har arbetat med ekonomi och finansiering i sitt yrkesliv med en lång erfarenhet från bankvärlden. Idag brinner Bosse för vattenfrågan. Rent vatten är en förutsättning för hela vårt samhälle. Fritiden ägnar han åt familjen, fritidshuset i Gamleby och lokal historia

Som mångårig ordförande för Västerviks Miljö och Energi AB och är renhållnings- och Va kollektivet områden som han värnar extra mycket för. Det är tillsammans vi hittar lösningar och en fungerande infrastruktur gör det möjligt.

 • En järnväg som fungerar.
 • Bygg om 35:an.
 • Ett nytt modernt reningsverk.
 • En ny hållbar vattentäkt för framtiden.

Bosse står på plats 8 till kommunfullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Kandidat 9

Ingela Pettersson, Församlingsassistent, Hallingeberg. Ingela har alltid arbetat med barn och unga på olika sätt. Ingela brinner för frågor som rör barn och ungas välbefinnande. Det är många som far illa av olika anledningar. Varje barns bästa är viktigt. Fritiden ägnar Ingela åt körsång och familjen.

Vid sidan av arbetet med barn och unga har den tidigare gården med mjölkkor fyllt Ingelas tid. Det är härifrån viljan och engagemanget i företagande inom matkultur och för att utveckla vår livsmedelsproduktion har sin grund.

 • Elevhälsan måste vara tillgänglig på plats i hela kommunen.
 • Utsatta familjer och deras barn måste få stöd tidigare
 • Kommunen behöver köpa mer närodlad och lokalproducerade mat till skolan och omsorgen.
 • Mindre krångel och byråkrati för små företag, bättre dialog mellan kommun och företag.

Ingela står på plats 9 till kommunfullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Kandidat 10

Håkan Lundgren, Lantbrukare, Gamleby. Håkan tror på människan och vill ta vara på den kraft och kreativitet som finns hos oss alla. Tillsammans gör vi skillnad. Håkan har varit mångårig ordförande i LRF sydost. På fritid ägnar han den lilla lediga tid som finns åt familjen.

Vi har en fantastisk landsbygd i vår kommun, där lant- och jordbruket spelar en viktig roll. För att fortsätta se en landsbygd med öppna landskap blomstra måste vi underlätta för människor att satsa i sina verksamheter. Idag är det för krångligt och för mycket byråkrati som hämmar utvecklingen. Det är inte en självklarhet att matvarorna bara står i hyllorna.

 • Trygga vår lokala matproduktion och öka självförsörjningsgraden.
 • Säkra tillgången till lokal inhemsk förnybar energi och förnybara drivmedel.
 • Riktade upphandlingar mot lokal produktion av varor och tjänster.
 • Enklare att driva företag, mindre krångel och byråkrati.

Håkan står på plats 10 till kommunfullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.