Bygg en Grön Stadsby på Sjöudden!

Centerpartiet har i en motion till fullmäktige i Växjö föreslagit att en ny stadsdel ska byggas med konceptet Grön Stadsby.

Ett av flera områden som passar för Grön Stadsby är Sjöudden, området där Växjös vattenverk låg tidigare. Planeringskontoret har ett väl genomarbetat planförslag för Sjöudden som är tänkt som underlag för detaljplan. Planförslaget innehåller många bra tankar som stämmer väl överens med intentionerna i motionen men saknar en del av det som hör till en Grön Stadsby.

Planeringskontoret föreslår att Sjöudden blir ett område med blandad bebyggelse: småhus, lägenheter, förskola och småföretag, t.ex. restauranger och serviceföretag. Området ska ha bra cykelvägar både till centrum och till skolan på Hovshaga och kollektivtrafik med stadsbussar. Dagvatten tas om hand lokalt med öppna diken och kanaler och infiltrationsstråk. Stor hänsyn tas till befintlig natur, d.v.s. skog, våtmark och strandområdet. Befintlig bebyggelse, koloniområde och biodlarförening kan vara kvar i området.

Sjöudden har ett mycket fint läge vid Helgasjöns strand med sjön i västerläge och omgiven av mindre skogspartier. Området ligger nära golfbanan och på cykelavstånd till centrum. Här finns en ångbåtsbrygga som kan utvecklas och bli grunden till en gästbrygga eller småbåtshamn. Med en restaurang/hamnkrog blir Sjöudden ett trevligt utflyktsmål, antingen man kommer landvägen eller sjövägen.

Många funktioner i en grön stadsby kan mot ersättning drivas av ett stadsbybolag, som ägs av de boende inom stadsbyn. Det betyder mer lokalt inflytande och fler lokala arbetstillfällen. Exempel är grönyteunderhåll, gatuunderhåll, skötsel av vandringsleder, cykelvägar, lokal elproduktion, vätgasproduktion, lokal matproduktion, sophantering, rut- och rottjänster, återbrukstjänster etc. Exempel på lokal matproduktion är fiskodling i kombination med växtodling, s.k. akvaponik.

På så sätt blir den gröna stadsbyn mer självförsörjande, anpassningsbar och utvecklas över tid. De människor som bor här blir mer intresserade av hur de kan leva klimatsmart om de också kan bestämma över närmiljö. Nya idéer och klimatsmarta innovationer kan lättare förverkligas med ett lokalt stadsbybolag.

En Grön Stadsby är fossilfri och klimatneutral. Växjö har fått priset European Green Leaf Award 2018 och arbetar för att uppfylla målen i Agenda 2030 som antogs av FN år 2015. I en Grön Stadsby är byggmaterial, byggprocess och funktion anpassade för att så långt möjligt uppfylla de mål i Agenda 2030 som är aktuella för städer och bostäder. Husen är noll- eller plusenergihus. För att maximera möjligheten att ta till vara solenergin, planeras husen så att takytan helt kan täckas med solceller och producera el. Vid överskott på el under sommaren kan vätgas produceras lokalt och lagras. Vätgasen används under den kalla årstiden för elproduktion, och området kan därför göras helt oberoende av extern eltillförsel. Bostadsområden med vätgaslagring planeras på olika håll i landet, bl.a. i Vårgårda och i Åseda. Regnvatten från tak sparas i tankar och används för spolning i toaletter. Området är bilfritt med gemensam parkering intill områdets entré.

Sjöudden är en fantastisk plats för konceptet Grön Stadsby! Planprogram för Sjöudden från 2014 är bra och kan anpassas till att fullt ut uppfylla tankarna med en Grön Stadsby. Vi föreslår därför att en detaljplan snarast görs för Sjöudden och att Sjöudden blir platsen för en Grön Stadsby i Växjö, Europas grönaste stad!

Anders Haggren
Gunnar Petersson
Centerpartiet i Växjö