Växjö Centerpartikrets kallar till årsstämma onsdag 28 februari kl.18.00 på Linnégatan 17, Gula salen

Program under kvällen:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Thomas Haraldsson presenterar Centerpartiets EP-valplattform och berättar om sin kandidatur Elisabeth Peltola informerar kring arbetet i Regionen

Vi visar vår nya Centerexpedition.

Ni bjuds kaffe och semla

(Meddela ev. allergier vid anmälan)

Anmäl dig senast 23 februari till: Anders Bengtsson: ab-bengtsson@telia.com eller 070-2463018 Martina Svensson: mtinan79@gmail.com

Förslag till dagordning för kretsstämma 2023

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesfunktionärer
  1. mötesordförande
  2. sekreterare
  3. justeringsperson/-er
  4. rösträknare
 3. Godkännande av kallelse
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen
 11. Ersättningsfrågor
 12. Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen
 13. Val av ordförande
 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 15. Val av ombud till distriktsstämman samt ersättare
 16. Val av ett ombud till partistämman samt ersättare
 17. Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare
 18. Val av ett ombud samt ersättare till Studieförbundet Vuxenskolans stämma 2025
 19. Val av valberedning
 20. Framställningar och förslag från kretsstyrelsen
 21. Behandling av motioner
 22. Rapporter
 23. Rapport om valet till Europaparlamentet och kretsens arbete samt en hälsning från Bryssel med vår parlamentariker Emma Wiesner och Abir Al-Sahlani.
 24. Hälsningar från partiledaren och partisekreteraren
 25. Övriga rapporter
 26. Vid mötet väckta frågor
 27. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse för Centerkretsen i Växjö kommun för år 2023

Kretsstyrelsen

Vid kretsårsstämman den 15 februari 2023 valdes följande ledamöter att ingå i kretsstyrelsen: Cecilia Birgersson, Birger Jonsson, Martina Svensson, Malin Kind, Teodor Lindahl, Anders Haggren, och Anders Bengtsson valdes till ordförande. Bengt Olofsson och Anders Franzén valdes som ordinarie revisorer och tillika granskare av partistödet.

Vid ett första konstituerande styrelsemöte för kretsstyrelsen valdes Cecilia Birgersson till vice ordförande, Birger Jonsson till kassör och Martina Svensson till sekreterare.

Kretsstyrelsen har under det gångna året haft 9 styrelsemöten, både fysiska och digitala möten, för att så många som möjligt i styrelsen ska kunna delta. Styrelsemötena har varit både ett diskuterande forum och ett beslutsforum kring den verksamhet som kretsen har haft under 2023.

Gemensamma möten och utåtriktade aktiviteter

Under det gångna året har vi haft en varierad verksamhet i hela kretsen. Fullmäktigegruppen har haft gruppmöten där medlemmar varit inbjudna för att diskutera politik och få höra nuläget i den kommunala politiken.

Kretsstyrelsen inledde året med en kretsårsstämma i Kalvsvik den 15e februari, där Anders Bengtsson axlade ansvaret som vår nya kretsordförande. Under hösten hölls ett höstmöte där Tina Sturesson berättade om det politiska året och alla de politiska framgångar som Centerpartiet har haft i Växjö kommun. Även Mattias Andersson hade ett föredrag kring Centerpartiets nya landsbygdsprogram.

Vi har även deltagit på partistämman, vilket var en hektisk tillställning, där våra stämmodeltagare från Kronoberg och Växjö var uppe i talarstolen vid flera tillfällen och skapade förändringar i exempelvis landsbygdsprogrammet. Vi startade upp en studiecirkel för dem som är nyfikna på politik och som vill fördjupa sig inom både vårt parti och inom politik på olika nivåer. En av årets mer speciella händelser var när vår nya partiledare Muharrem Demirok, som under sin rundresa i landet, besökte oss i Kalvsviks bygdegård.

Vi har under året varit delaktiga i flera olika evenemang, för att nämna några så deltog Centerpartiet tillsammans med våra syskonorganisationer på Storgatan där vi delade ut påskris, vid Vårruset, Växjö Pride, Karl-Oskardagarna, Lammhults-, Rottne- och Braåsdagen, Dädesjö marknad och vi avslutade året med en digital insamlingsbössa när Musikhjälpen hölls i Växjö.

Nya samarbeten, nya rutiner och ny samlingslokal

2023 var året då så mycket förändrades, inte bara i hos oss i Växjö kommun, utan inom partiet i stort. För oss i Växjö har det inneburit att vi har inlett ett samarbete med Socialdemokraterna och att vi inte ingår i någon större allians. Det har gjort att vi har blivit vågmästare och att vi har fått igenom väldigt mycket av den politik vi gick till val på. Däremot har denna nya roll i politiken gjort att vi i många lägen arbetar ensamma i vår opposition, vilket gjort att internarbetet varit stort för att hitta och skapa nya rutiner och arbetssätt. Kretsstyrelsen och fullmäktigegruppen har en god samverkan, vilket skapar en trygg grund i vårt gemensamma arbete framåt.

Under året har vi även haft ett stort samarbete tillsammans med våra syskonorganisationer, distriktsstyrelsen och regiongruppen. Anders Bengtsson har deltagit i ett flertal kretsordförandeträffar organiserade av Riksorganisationen. Gemensamt har detta skapat en god grund för vårt fortsatta arbete.

Då vårt valresultat 2022 inte var så bra som vi alla hade hoppats, så har vi fått en betydligt mindre budget att arbeta med, både lokalt, regionalt och på riksnivå. Detta har gjort att vi nu har nya lokaler på Linnégatan 17, med förråd, litet kontor och möjligheter till att nyttja både stora och små konferenslokaler. Vår ekonomi har även gjort att vi sedan mitten av juli inte har någon ombudsman. Detta har gjort att många personer har lagt många timmar på flytt av expedition och administrativa frågor som tidigare skötts av ombudsmannen.

Vi blickar framåt

För kretsstyrelsen och fullmäktigegruppen avslutades 2023 med ett gemensamt möte där vi blickade framåt mot kommande år. Vi diskuterade 2024 års EU-val, det nya politiska landskapet i Växjö kommun och i Sverige, Centerpartiets politik utifrån partistämman samt hur vi nu politikutveckla utifrån våra spetsfrågor, då vi genomfört mycket av vår politik. Ett möte som skulle kunna ses som det första ”valmötet” inför valåret 2026.

Kretsstyrelsen, Centerkretsen Växjö kommun