Debatt

Sverige behöver bättre krisberedskap!

Bildtext: Thomas Magnusson (C) ordförande Centerpartiet i Växjö kommun, Andreas Olsson (C) kommunalråd Växjö kommun och Anders Haggren (C) ledamot i Växjö Energi AB

 

Pandemin som drabbat världen de senaste två åren har visat på många brister i vår krisberedskap. Just nu invaderar Ryssland Ukraina, ett land cirka 60 mil från vårt. Hur klarar vi i Sverige oss om kriget kommer närmare? Vi är idag alltför beroende av import av energi och livsmedel. Vid en långvarig kris skulle vi få det mycket svårt.

Den svenska livsmedelsproduktionen ska bevaras och utökas, inte minska. Det är viktigt av många skäl, såsom säkerhet, oberoende, klimat, miljö och hållbarhet. För att en ökning ska vara möjlig behövs långsiktigt hållbara politiska spelregler för jordbruket. Lönsamheten i sektorn måste också öka för att unga människor ska våga investera i jordbruk, djur och maskiner. Inom jordbrukssektorn behövs investeringar i byggnader, klimatsmart teknik, biogasproduktion, grön elproduktion med mera. Idag har vi mycket låg självförsörjningsgrad på livsmedel, lägst inom EU. Det innebär att vi är väldigt beroende av import och känsliga för störningar vid internationella konflikter. Svenskt jordbruk bidrar även till biologisk mångfald. Betande djur ger oss öppna landskap, öppna åkrar och ett varierat landskap.

Inom jordbruket är man idag helt beroende av diesel för att driva traktorer och maskiner. Beroendet kan minska med övergång till HVO, biogas och på sikt eldrift. Idag finns i princip inga beredskapslager av diesel, handelsgödsel, livsmedel eller foder. För att minska vår känslighet behöver vi på nytt bygga upp sådana beredskapslager och samtidigt göra satsningar på alternativa drivmedel.

Europa är idag beroende av import av naturgas från Ryssland. Kriget i Ukraina har fått gaspriset att stiga kraftigt vilket påverkar elpriserna. Den gemensamma elmarknaden gör att elpriserna har ökat markant även i Sverige, främst i södra Sverige. Drivmedelspriserna har också ökat mycket kraftigt. Det gör det mycket svårt för lantbruk och andra företag på landsbygden att klara ekonomin. Det är förstås också besvärligt för alla dem som är beroende av bil för arbetspendling, speciellt boende på landsbygd och i mindre tätorter.

Vi måste snabba på omställningen av svensk energiproduktion till att bli helt förnybar, helt oberoende av kärnkraft och fossil energi. Vi vill se en snabbare utbyggnad av vindkraft och solenergi. Vi måste också värna småskalig grön elproduktion som små vattenkraftverk, kraftvärmeverk med biobränsle och användning av spillvärme. Vi säger därför nej till att riva kraftverksdammar och förstöra små vattenkraftverk.

Sveriges elnät är idag sammanbyggt i ett stort nät. Vid ett eventuellt större elavbrott måste därför den mesta elproduktionen stängas av. I Växjö skulle det innebära att Sandviksverket måste stoppas och varken fjärrvärme eller el kan produceras. Det kan man förändra genom att förbereda Sandviksverket för så kallad Ö-drift. Då skulle Sandviksverket kunna producera fjärrvärme och el till väsentlig infrastruktur lokalt vid ett elavbrott. Lasarettet, vårdcentraler, mobiltelefoni, vatten och avlopp, fjärrvärme är exempel på sådant man kan prioritera. Vi vill att VEAB av ägarna får i uppdrag att utreda kostnaden för att förbereda för Ö-drift.

Centerpartiet i Växjö vill:

  • Att Sverige ökar självförsörjningsgraden av livsmedel
  • Att beredskapslager med drivmedel, handelsgödsel och spannmål byggs upp
  • Att jordbruksmark inte bebyggs
  • Att Sandviksverket förbereds för Ö-drift vid större nationella elavbrott
  • Att utbyggnad av vindkraft och solenergi underlättas och snabbas på
  • Att mindre vattenkraftverk bevaras och utvecklas

Växjö den 9 mars 2022

För Centerpartiet i Växjö
Anders Haggren
Thomas Magnusson
Andreas Olsson