Valplattform 2023 - 2026

För Haparandas bästa

Våra värderingar

 

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att
bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa.
I mer än hundra år har vi slagits för att människor ska få bestämma mer själva. För att vi ska ha ett
hållbart samhälle. Och för att man ska kunna bo och jobba i hela Sverige, för vi klarar oss inte utan
varandra.
Människor i hela landet behöver få mer att säga till om i sin vardag. Vi vill till exempel att du ska
kunna välja den vårdcentral, äldreomsorg eller skola som passar dig bäst. Det spelar ingen roll för oss
om den drivs av ett företag eller av kommunen – det viktigaste är att den är riktigt bra.
Vi tänker göra allt vi kan för att fler ska få ett jobb att gå till. Inte för budgetens skull, utan därför att
ett jobb kan vara skillnaden mellan att ge upp, eller att tro på framtiden. Och det är stort.
Men jobb skapas inte av politiker – utan av entreprenörer som kan anställa. Det är de som är våra
jobbskapare. Därför jobbar vi för att ge dem bättre villkor, så att de kan skapa fler jobb i hela
kommunen.

Näringsliv och arbete

Vi arbetar för att skapa ett gott företags- och arbetsklimat i Haparanda. Vi är en del av en expansiv
region. Klimatomställning inom näringsliv ger oss goda förutsättningar att vara med i utvecklingen
och skapa nya arbetstillfällen. Vi vill skapa ett gott företagsklimat i Haparanda. Du som planerar att starta företag ska få hjälp av kompetenta företagslotsar och få vägledning att hitta finansiering för startperioden. Det händer att företag hamnar i tillfälliga svårigheter och då ska kommunen hjälpa till och stötta dig så att du kan fortsätta verksamheten.

Kommunen ska erbjuda bra markområden genom markanvisning vid etablering av nya företag.
Statliga myndigheter är viktiga arbetsgivare i kommunen. Vi ska arbeta för att det finns intresse för
att utveckla verksamheterna i kommunen.
Förutsättningar för att driva företag och arbeta över hela kommunen ska utvecklas. Här gäller det att
inom två år förbättra den digitala infrastrukturen genom fibernät eller med mobila lösningar. Alla ska
ha tillgång till minst 100 Mbit. Det möjliggör för att arbeta och studera på distans och kunna
administrera företag från alla delar av kommunen.

Kommunen ska vara en trygg arbetsgivare med bra arbetsklimat. På kommunens hemsida ska alla
lediga tjänster som finns inom kommunen marknadsföras.

Centerpartiet i Haparanda arbetar för:
• Förbättra den digitala infrastrukturen, minst 100 Mbit i hela kommunen.
• Hjälp ges vid nyetablering av företag med kompetenta företagslotsar.
• Ett gott näringslivsklimat med bra kontakter med företagen och med deras samarbetsorgan.
• Tillgång till mark och lokaler så att företag snabbt kan etablera verksamhet.
• Tillgång till högre spänning i elnätet för att möjliggöra för etablering av elintensiva
industriföretag.
• Utveckla upplevelseturismen tillsammans med privata aktörer.
• Anpassa upphandlingar så att lokala näringslivet ges möjlighet att delta.
• Insatser görs för att utveckla de gröna näringarna.
• Goda kontakter med statliga och andra myndigheter.

Skola
Skolan är en av det viktigaste grundstenarna i Haparandas framtid. Vår utbildning måste därför hålla
hög klass, från förskolan till gymnasiet.
Vi vill att skolan ska präglas av ett tydligt ledarskap som leder skolans verksamhet utifrån de
förutsättningar som finns på just den skolan. Varje skola är unik utifrån de barn och unga som finns
på skolan.
Skolan är våra barns arbetsplats. Det måste finnas en bra arbetsmiljö för våra barn. Trygghet och
arbetsro är nödvändigt för att man ska få bra studieresultat. Därför är det viktigt att rektor får vara
ledare på skolan och tillsammans med personal, elever och föräldrar sätta upp spelregler
som gäller på skolan. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och rätt förutsättningar för att klara
sin skolgång.
Det finns flera utmaningar i vårt utbildningssystem, såsom bristande kunskapsresultat, likvärdighet
och kvalitet. Vi ska ge alla elever möjligheten att klara grundskolan med godkända betyg, det ger
dem bättre förutsättningar att klara av gymnasieskolan.
För att klara vårt uppdrag måste vi skapa en flexibel och individorienterad skola, som möter varje
elev där hon eller han befinner sig.

Centerpartiet i Haparanda arbetar för:
• Tydliggör rektorsrollen som ledare för skolans verksamhet.
• Skolan är barnens arbetsplats där det ska finnas arbetsro och trygghet.
• Kontakten mellan skola och föräldrar måste utvecklas.
• Alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs ett.
• Tidiga insatser ska göras när man upptäcker problem eller saker
som inte passar den enskilda eleven.
• Utveckla samarbetet med arbetsgivare så att våra elever får en bild
av vad som behövs för att kunna jobba i ett visst yrke.
• Tidig studie och yrkesvägledning, SYV.
• Stötta de barn som vill studera vidare
• Öka inslaget av rörelse i skolan för att förbättra våra barn och ungdomars hälsa och
studieresultat.
• Upprusta våra skolgårdar så att det blir en trivsam och stimulerande
miljö på våra skolor.
• Satsa på att utveckla den kurativa och förebyggande kompetensen.
• Utveckla Språkskolan tillsammans med Torneå.
• Fler yrkesprogram på gymnasieskolan. Öka samarbetet med våra
grannkommuner för att bredda utbildningsmöjligheterna.
• Arbeta för fler högskoleutbildningar på distans.
• Arbeta för säkra skolvägar.
• Inom de nationella programmen ska körkort vara en del av utbildningen

Socialomsorg och vård
Alla kommer vi någon gång i livet att behöva omsorg av något slag. Det kan vara när vi blir äldre,
drabbas av sjukdom eller mår dåligt av omständigheter vi själva kan ha svårt att ta oss ur.
Att den sociala omsorgen då finns nära och möter oss efter våra specifika behov för stunden är att
visa respekt för människan. Genom den sociala omsorgen skapar vi med gemensamma medel den
trygghet som kanske saknas för stunden.
Att kunna leva som vanligt så långt in i livet som möjligt har ett värde i sig. Därför är valfrihet viktigt
för oss. Den vård och omsorg man får på äldre dar måste ta hänsyn till den enskildes önskemål.
Därför vill vi utveckla möjligheterna att kunna bo i trygghetsboenden även i andra delar av
kommunen än i centrala stan.
Det pågår en ständig diskussion om vinster i välfärden, att våra gemensamma resurser inte ska
hamna i riskkapitalets fickor. Vi anser att den största vinsten är att vården finns nära och tillgänglig
och att man får den hjälp man behöver när man behöver den. Närhet och kvalitet är viktigare än
verksamhetsform. Det är en trygghetsfråga men också en fråga om Haparandas möjligheter att växa
och utvecklas.

Centerpartiet i Haparandas förslag:
• Värna valfriheten inom vården och äldreomsorgen – det viktigaste är att den är bra inte
vem som driver den
• Begränsa antalet personal som besöker hemtjänsttagare till max 10 stycken under en
tvåveckorsperiod
• Arbeta för att förbättra den psykiska hälsan hos medborgarna i samverkan med regionen
• Utveckla det förebyggande arbetet mot ohälsa och drogmissbruk
• Utveckla barn och ungdomspsykiatrin i Haparanda
• Utveckla Trygghetsboenden även i andra delar av kommunen än centrala stan
• Öka tillgängligheten för äldre och personer med funktionsvariationer genom att förbättra
trafikmiljön
• Säkra tillgången på kompetensförsörjning inom vård och omsorg – arbeta för att
förbättra arbetsmiljön genom att begränsa antalet medarbetare per chef

Kultur och fritid
Ett rikt kultur- och fritidsutbud leder till ett levande samhälle med många möjligheter för människor
att träffas, lära känna varandra och utveckla nya verksamheter tillsammans. Utan det starka
föreningslivet som skapar verksamheter för människor i alla åldrar tynar samhällen långsamt bort.
Därför är det viktigt att det finns goda möjligheter för föreningslivet att bedriva sin verksamhet i alla
delar av kommunen för att hela kommunen ska leva och utvecklas. Att det finns lokaler som är
tillgängliga även på landsbygden är en viktig del för en levande landsbygd.
Det är dock inte möjligt att erbjuda all verksamhet överallt i kommunen. Att då kunna stötta
föräldrar och föreningar att antingen ta barnen till verksamhet eller verksamhet ut till barnen är
nödvändigt.
För att nyttja de lokaler som finns ute på landsbygden i form av skolornas idrottshallar mer, anser vi
att det bör finnas möjlighet att differentiera hyrorna mellan centralorten och landsbygden.
För ett levande föreningsliv behövs det aktiva ledare som kan delta och utveckla verksamheten.
Tyvärr har många föreningar idag svårt att rekrytera ledare. Därför vill vi satsa på att utveckla en
ledarskola för föreningslivet för att öka möjligheterna för föreningarna att rekrytera fler föräldrar att
fungera som ledare.

Centerpartiet i Haparandas förslag:
• investera i anläggningar som stimulerar till spontana aktiviteter
• i partnerskap mellan ideell och offentlig sektor utveckla aktiviteter på våra anläggningar för
en förbättrad folkhälsa – exempelvis äldregympa
• utveckla möjligheterna att erhålla resebidrag för föräldrar som skjutsar sina barn till och från
föreningsverksamhet.
• differentiera hyran på idrottslokaler mellan stad och landsbygd.
• höj ersättningarna till de anläggningar som driftas av föreningarna.
• rusta byalokalerna som är den främsta mötesplatsen på landsbygden.
• utveckla kulturområdet i Kukkolaforsen till ett världsarv och till ett viktigt besöksmål
• utveckla kulturskolans möjligheter att stimulera ungdomar att verka inom musik, sång och
dans.

Landsbygd
God infrastruktur, vägnät och bredband för att möjliggöra för företag att etablera sig på
landsbygden. När mjölkbilen slutar gå, upphör också vägunderhållet samt arbetstillfällen som
livsmedelsproducenter skapar går förlorade.
Lantbruket och de gröna näringarna är en allt viktigare del i det svenska totalförsvaret. Insatser
måste göras för ett starkt lantbruk i kommunen. Kommunens roll är viktig för att lyfta frågan så att
nyetablering och generationsskiften möjliggörs. Det offentliga är en stor konsument av livsmedel, det
är därför viktigt att en så stor del som möjligt av råvarorna produceras lokalt. Vi behöver utveckla vår
upphandling av lokala och regionala råvaror till våra offentliga kök.
Ett ökat intresse av odling i samhället skapar möjligheter för såväl landsbygd som tätort. Genom att
erbjuda odlingsmöjligheter i kommunen och utveckla samverkan mellan kommun och landsbygdsbor
i projektform där odling blir ett lärande för att öka medvetandegrad och kunskap kring
livsmedelsproduktion.
Vi vill hitta samverkan mellan arbetsmarknadsprogram och landsbygdsföretag för att skapa fler
arbetstillfällen. Till exempel med odlingar där skörden sedan kan tas tillvara inom offentliga kök.
Även på landsbygden behövs olika former av omsorg. Flexibla omsorgsalternativ på landsbygden
underlättar för boende utanför tätorten. Såväl inom äldreomsorg som barnomsorg kan flexibla
lösningar av exempelvis sommarförskola underlätta för företagare på landsbygd och inom de gröna
näringarna.
Genom att genomföra årliga studiebesök hos våra företag inom jord, skog, ren och fiske för alla våra
barn och ungdomar ökar vi kunskapen om näringarna och ökar intresset att verka inom dem samma.
Därför är det även viktigt att vi öka studie och yrkesvälledningens kunskaper om de gröna näringarna
och olika yrken inom dessa.
Vi behöver öka kunskapen om vår bygd och kultur hos våra ungdomar och erbjuda årliga studiebesök
för elever till viktiga platser i vår kommun som bär på vår kultur och vår historia Saivaara
stenåldersby, Kukkolaforsen, Struwes meridianbåge och vår skärgård med nationalparken Sandskär.

Centerpartiet i Haparandas förslag
• Arbeta för att öka kunskapen om livsmedelsproduktionens betydelse
• Stimulera möjligheterna till att odla – erbjud odlingsmöjligheter på såväl landsbygd som i
tätort
• Utöka upphandlingen av lokala och regionala råvaror till kommunens kök
• Utveckla flexibla omsorgsalternativ på landsbygden för såväl gamla som unga – exempelvis
barnomsorg
• Färdigställ fiberutbyggnaden i HELA kommunen
• Utveckla kollektivtrafiken på landsbygden
• Komplettera vägbelysningen i våra byar
• Bygg gång och cykelväg längs väg 99 upp till Övertorneå
• Synliggör älven längs efter väg 99 – röj bort sly och ris
• Möjliggör att bygga i strandnära lägen
• Tillgängliggör våra bad och fiskeplatser i byarna för personer med funktionsvariationer

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.