Barn och stjärnor föds på natten

Barn och stjärnor föds om natten. Eller rättare sagt barn föds dygnet om, året om, även ljusa sommarnätter. BB ska därför vara öppet i såväl Karlskoga som i Örebro under hela året. Stängningen av Karlskoga BB de senaste två somrarna har skapat stor osäkerhet bland såväl invånare som berörd personal.

Närheten till förlossningsvården är avgörande för blivande föräldrars upplevda trygghet.

Situationen inom förlossningsvården under tidigare somrar har varit mycket ansträngd vilket framförallt berott på bristen på barnmorskor och det ökade trycket på BB.

I rättvisans namn ska här noteras att det varit USÖ som haft störst bekymmer att bemanna.

Så för att upprätthålla en god patientsäkerhet under sommaren har personal rest från Karlskoga för att bemanna USÖ.
Detta har omöjliggjort sommaröppet på BB i Karlskoga.

Barnmorskor är en yrkesgrupp som drabbats svårt av arbetsrelaterad ohälsa. Det kan bero på för lite återhämtning och sämre möjligheter till ett socialt liv efter tunga arbetspass och övertid.

Arbetsmiljön måste prioriteras. God arbetsmiljö ger god patientsäkerhet och trygga medarbetare.

Barnmorskorna i Region Örebro län ska ha en lön som motsvarar deras kompetens, det ansvar de tar och de arbetsförhållanden som de arbetar under.

Politiken förhandlar aldrig lön men kan tillskjuta resurser. Regionen måste, som det föreslås i Alliansens regionbudget, ta fram en egen långsiktig strategi för hur länets förlossningsvård ska organiseras och kompetensförsörjningen säkras.

Centerpartiet verkar fortsatt för att avdelning Q i Karlskoga ska hålla öppet året runt på ett patientsäkert sätt.

BB i Karlskoga ska vara en naturlig del av länets hälso- och sjukvård.


Torbjörn Ahlin (C)
oppositionsråd

Maria Rönnbäck (C)
andre vice ordförande, Fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård