Samma ekonomiska villkor

Miljöpartiets politik har fått stort genomslag den senaste mandatperioden vilket fått till följd att livsmedelsproduktionen i Sverige har tappat i konkurrenskraft mot våra konkurrentländer. Nu vill miljöpartiet öka skatterna ytterligare för Sveriges bönder.

Sommarens torka har slagit mycket hårt mot svenska bönder och redan nu kommer det siffror på att t.ex. mjölkproduktionen kommer att minska med ca 10 %. De vill dessutom öka ekoproduktionen som får till följd att svensk produktion minskar ytterligare. Det är inget fel på ekologisk odling, men den är inte fullt så miljövänligt som många tror. Det är visserligen bra att man inte använder kemiska bekämpningsmedel, men det går i regel åt mer energi per kilo producerad ekologisk vara och näringsläckaget av fosfor till sjöar är i regel högre.
Vi inom centerpartiet tycker att det är viktigt att vi tar hand om vår odlingsbara mark genom att återföra växtnäringen i så stor utsträckning som möjligt (kretslopp) och att det inte kommer ut tungmetaller, läkemedelsrester eller andra kemiska substanser som förstör våra jordar så att kommande generationer kan använda dessa för att producera mat på. Vi anser också att det är nödvändigt att svenska bönder har samma ekonomiska villkor som andra EU bönder.

Miljöpartiet har dessutom gett skogsstyrelsen i uppdrag att skydda mer skog utan att ha skattepengar till det. Skattekollektivet får på så vis betala det 2 gånger (förlorade skatteintäkter när skogen avverkas och ersättning till skogsägaren). I de fall det saknas pengar så konfiskerar (beslagtar) man skogen genom att virket blir osäljbart på grund av skogsindustrins certifieringar.

Skogen är viktig för stora delar av jordbruket i skogs- och mellanbygder (Karlskoga), som i sin tur är oerhört viktigt för den biologiska mångfalden. Vi inom Centerpartiet känner att även våra alliansvänner har kommit till insikt om värdet av svensk livsmedelproduktion. Miljöpartiets ambitioner kanske är riktiga men deras politik leder till något helt annat.

Per-Olof Södergren
Karlskoga Centerparti