För få matgäster

Vi har dessvärre under flera års tid sett en vikande trend av matgäster, det är stora personalkrävande lokaler som inte alltid ger den sociala samvaro man skulle önska. Vi har full förståelse för att en stängning av restaurangen på Nickkällan får stor betydelse för ett antal personer men för dessa måste vi hitta andra lösningar eftersom antalet matgäster är alldeles för lågt för att det ska gå att motivera ett fortsatt öppethållande.

Eftersom kökets standard har diskuterats kan vi meddela att det finns en inventering från april som tydligt visar att köket inte uppnår en godtagbar standard. För att komma tillrätta med situationen skulle väggar behöva rivas, golv läggas om och en hel del utrustning bytas till en kostnad som skulle göra restaurangverksamheten än mer ekonomiskt ohållbar.

Pensionärsorganisationerna skriver ”Ett servicehus utan restaurang är inget servicehus” och så är det säkert men grundproblemet är att servicehusen försvann redan 2012 under dåvarande majoritet.

Restaurangerna som är där idag är en kvarleva av de servicehus som en gång var. Idag är Nickkällan ett seniorboende. Dåtidens servicehus som en gång fanns finns inte längre kvar. Tiderna förändras och den största utmaningen idag är att bryta ensamheten och hitta dagliga rutiner för att uppehålla en aktiv vardag såväl psykisk som fysisk. Utifrån det tar vi nu tag i framtidens behov genom ett uppdrag till en utredning. I utredningen ska man ta hänsyn till gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Pensionärsorganisationerna kommer att ges möjlighet att vara delaktiga i utredningen, det är ni som vet hur era medlemmar upplever vardagen och därför är det viktigt att få med era synpunkter. Avslutningsvis vänder vi oss mot att ställa matgästerna mot gruppen av äldre som bor på vårdboende, det blir en konstruerad, felaktig och orättvis jämförelse. För oss i Alliansen är alla medborgare lika viktiga och då måste alla solidariskt dela på resurserna så att de med störst behov får mest hjälp.


Tony Ring (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Inga-Lill Andersson (C)
1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Margareta Karlsson (M)
socialnämndens ordförande