Fossilfritt samhäller gäller lika mycket för den cirkulära ekonomin

Sittande höger regeringen med Tidö partierna måste fullfölja det påbörjade arbetet kring fossilfritt samhälle och cirkulär ekonomi som inledes av den förra regeringen och Centerpartiet. För att uppnå cirkulär ekonomi krävs samverkan kring plaståtervinning.

Sveriges kommuner och regioner, Örebro läns kommuner, men även Örebro Region står inför avsättningsproblem med stora kostnader för fossil ”kommun plast” som samlas in från hushåll och verksamheter som levereras till återvinningscentraler (ÅVC), här kallat ”plast”.

Mycket få kommuner kan leverera utsorterad plast till materialåtervinning, utan den stora volymen plast går till energiåtervinning till hög kostnad med utsläpp av växthusgaser. Det finns olika anledningar till detta, exempelvis felsortering, sammanblandning av olika plaster på ÅVC men även plastproducentens design av produkten.

Plasten skulle kunna bli en viktig råvara för plastindustrin, där intäkterna kan bli betydande om plastavfallet samlas in och sorteras på ett korrekt sätt.

En viktig aspekt i detta fall är att producenterna av plastprodukter aktivt designar produkten för återanvändning, återvinning men inte minst för lång livslängd av fossil plastprodukt. Skadliga kemiska ämnen måste också fasas ut i produkterna. Dessutom måste antal plastsorter minskas betydligt med olika plastegenskaper. I vissa fall lämpar sig produkten bättre av ett annat materialslag som träfiber, glas eller metall. Inom EU arbetas nu med en så kallad kvotplikt med krav på att en viss andel ska vara återvinningsbar plast i en produkt.

Ett större ansvar måste läggas på den som producerar plastprodukten och därför ska styrmedel riktas mot producenten som sätter fossil plast på marknaden enligt principen att förorenaren betalar. I avfallsledet är det ofta tyvärr för sent.

Under senare tid har plastindustrin visat en stark vilja att börja använda återvunnen plast i sin tillverkning. Genom återvinning sparas olja och utsläppen av växthusgaser minskar betydligt.

Den tidigare regeringen med Centerpartiet hade redan 2020 beslutat om etappmål för att öka återvinningen av kommunalt avfall och för att ställa om samhället till en cirkulär ekonomi. Etappmålet har en stegrande ambitionsnivå fram till år 2035. Då ska minst 65 viktprocent av det kommunala avfallet förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. Möjlighet att lämna plastavfall till materialåtervinning på återvinningscentraler är en åtgärd som har presenterats inom ramen för etappmålet. Detta visar att fossil plasten är central och ett prioriterat avfall nationellt, utifrån klimatfrågan.

Den nuvarande regeringen måste också ta denna fråga på allvar eftersom fossilfritt samhälle gäller lika mycket inom den cirkulära ekonomin med tillverkning av produkter.

Att en så hög andel som möjligt av plasten går till materialåtervinning är väsentligt, inte bara utifrån klimatmässiga och ekonomiska aspekter utan även ur trovärdighetssynpunkt gentemot medborgarna.

Centerpartiet ser därför positivt på att Sveriges kommuner, Sveriges regioner men även aktörer i Örebro län aktivt samverkar med medborgare och inte minst med återvinnings- och plastindustrin för att uppnå effektiv återanvändning och återvinning av fossil plast vid landets och Örebro läns ÅVC.

Frank Tholfsson

Ledamot i kommunfullmäktige för Centerpartiet i Kumla