Vår politik


Valmanifest 2022


För Motalas bästa!

Motala kommun förändras. Den gamla bruksorten med stor, tung industri är borta. Mindre företag dominerar idag och det vill vi i Centerpartiet bejaka och utveckla vidare. Framför oss ligger satsningar på företagande, besöksnäringar, hälsa och fritid, upplevelser, kultur och natur – en fantastisk potential att bygga på! Att kunna leva och verka på landsbygden ska vara en självklarhet. Utbildning och omsorg ska hålla hög kvalitet. År 2040 är Motala en dynamisk kommun, där lokala initiativ välkomnas och där skaparkraft och kreativitet blommar – en kommun att känna stolthet över.Centerpartiet är ett Frihetsparti

Vi tror på alla människors inneboende kraft och förmåga att utvecklas och utveckla och längtan efter att få förverkliga sina drömmar. Frihet innebär ett ansvar med rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ibland behövs lite stöd och då ska samhället finnas där. Vi värnar trygghetssystemen, LSS och möjligheten att ställa om i tider av arbetslöshet. Vi tror på att frigöra individens styrka och backa upp där det behövs. Alla behövs i Centerpartiets Motala: ung som gammal, nyanländ som etablerad, stark som svag. Vi vill se ett jämställt och jämlikt samhälle där våld i alla former bekämpas. Ett tryggt samhälle där var och en får möjlighet att utveckla sin fulla potential. Alla former av extremism ska bekämpas. • Närdemokrati: Beslut ska fattas så nära dem de berör som det bara går.
 • Snabbare hantering av ekonomiskt bistånd.
 • Synliggöra konstnärer, musiker och andra kulturutövare från trakten.
 • Jämställd och jämlik resurstilldelning/lön för flickor, pojkar, män och kvinnor.
 • En kultur- och fritidsnämnd skapas.
 • Ökad satsning på utbildning i hur det svenska samhället fungerar.
 • Kunskapshöjande insatser mot rasism och främlingsfientlighet stärks i skolan och i samhället.
 • Mötesplatser och projekt startas för att främja integration.


Centerpartiet är ett företagarparti

Vi vill att entreprenörskraften hos människor ska uppmuntras. Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Motala. Utan företagare som satsar – ingen utveckling. • Tillväxtvänliga tolkningar av regelverken för att underlätta företagandet.
 • Uppmuntra och stimulera innovationer och morgondagens näringar.
 • Ett livskraftigt företagande på landsbygden kräver god IT-kapacitet och annan infrastruktur.
 • Ett handslag med företagare i Motala om att ta emot en nyanländ.
 • Förenkling och rådgivning för företag som står i begrepp att starta – en väg in.
 • Arbetsmarknadsenheten stärks i sitt arbete med att matcha företagens behov av arbetskraft


Centerpartiet är ett klimatparti

Det är vi som är originalet. I Motala måste vi värna Vätterns vatten, men även alla andra vattendrag och den unika naturen som finns i vår vidsträckta kommun. Naturen i Motala kommun är unik. Vi vill satsa på besöksnäringen och kulturen. Det ska finnas en mångfald av upplevelser för turister som kommer till Motala. I Motala måste vi ta hand om det vi har, det är inte hållbart att låta anläggningar förfalla för att sedan riva dem. • Värna Vätterns vatten. Vätternkommunerna måste skydda Sveriges dricksvattenreserv. Ingen gruvdrift eller militär aktivitet som påverkar Vättern.
 • Rena avloppsvattnet från medicinrester och aldrig breddning av orenat avloppsvatten från reningsverket.
 • Kommunen bygger hållbart ur miljösynpunkt, bland annat genom materialval och solceller.
 • Mer närodlad och klimatvänlig mat serveras inom förskola, skola och äldreomsorg.
 • Resandet måste bli mer hållbart: Fler laddstolpar och andra alternativa energislag.
 • En fisktrappa anläggs mellan Boren och Vättern.Centerpartiet är ett landsbygdsparti

Decentralisering är en del av centersjälen. Allt ska inte centreras till Motalas och Borensbergs centrum, hela kommunen ska leva. Företagande och boende på landet ska främjas och då behöver bland annat bredband och pendlingsmöjligheter byggas ut.

 • Vi vill peka ut tätorter på landsbygden som blir nav och får en långsiktig utvecklingsplan.
 • God jordbruksmark ska inte bebyggas.
 • Fortsatt stark dialog med bygderåd och andra grupper på landsbygden.
 • Smartare rese- och pendlingsmöjligheter i hela vår landsbygd, fler samåkningsparkeringar, fler cykelvägar.
 • Tågstopp och även skolor i Godegård.
 • Bredband måste byggas ut – i hela kommunen.
 • Dricksvatten av god kvalitet är en mänsklig rättighet och ska finnas i hela kommunen.
 • Stöd till vägsamfälligheter.

Centerpartiet är ett stadsparti

Vi vill göra det lättare att flytta hit. Fler bostäder byggs på ett hållbart och klimatsmart sätt, både i och utanför tätorterna. Det ska vara tryggt att bo i Borensberg och Motala. Fler lokala initiativ behövs för att barn och unga ska ha någonting att göra på fritiden.

 • Levande centrum och torg, stadsnav skapas i bostadsområdena.
 • Möjliggöra för fler kolonilotter i anslutning till bostadsområden.
 • Sammanlagt 200 bostäder per år byggs. Förtätning genom att bygga på höjden.
 • Ungdomsbostäder byggs.
 • Borensberg utvecklas på alla områden och riksväg 34 mot Linköping rustas.
 • En ny småbåtshamn anläggs i Borensberg.
 • Ett allaktivitetshus startas, där kreativitet och sammanhållning får flöda.
 • Integrationssatsningen El Sistema får en långsiktig finansiering med en särskild satsning på Ekön.

Centerpartiet är ett trygghetsparti

Många upplever otrygghet idag. Det kan vara i skolan, utomhus eller i hemmet, men det kan också finnas en otrygghet i att inte veta vem som kommer från hemtjänsten imorgon eller att känna sig helt ensam och isolerad. Människor som ingår i LSS’ personkrets ska få det stöd de har rätt till. Våld i nära relationer ska bekämpas med alla medel. Integrationen behöver fungera mycket bättre för nyanlända.


 • Skolorna behöver resurser för att kunna arbeta förebyggande och trygghetsskapande.
 • Jämställdhetsarbete måste börja tidigt, redan i förskolan, och genomsyra all kommunal verksamhet.
 • Motala måste aktivt arbeta med barnkonsekvensanalyser, för våra barns bästa.
 • Motala kvinno- och tjejjour ges en trygg och långsiktig finansiering.
 • Äldreomsorgens medarbetare ska ha rimliga villkor för att utföra sitt viktiga arbete.
 • Äldre ska ha möjlighet att flytta till äldreboenden eller trygghetsboenden.
 • För att bryta äldres ensamhet startas ett fritids för pensionärer och en volontärbyrå.
 • Aktiv dialog med polisen för att öka tryggheten och minska brottsligheten.


Centerpartiet är ett utbildningsparti.

Alla barn och unga har rätt till en bra start i livet. En god utbildning lägger grunden för ett vuxenliv med egen försörjning, utveckling och framgång. Den svenska skolan har stora utmaningar idag och inte minst ställer bostadssegregationen till det. Centerpartiet tror på alla barns möjligheter att utvecklas till sin fulla potential. Bra kvalitet på förskolan och hög närvaro i skolan är två viktiga kriterier som gör att barn och unga utvecklas till trygga vuxna. Vi värnar det fria skolvalet men ser också ett behov av att fler praktiker behöver utbildas inom gymnasieskolan. Företagen skriker efter kvalificerat yrkesfolk och inom många branscher har gymnasisterna jobb så fort de tar på sig studentmössan.

 • Skolorna ska finnas på rimligt avstånd från eleverna. Det innebär att mindre enheter behöver finnas på landsbygden.
 • Avsätt resurser för tidiga insatser i förskola, skola och fritidshem.
 • Stärkt samverkan mellan gymnasiets yrkesförberedande program, Teknikcollege och

näringslivet.

 • Campus Motala etableras genom ett samarbete med ett universitet i Sverige eller utomlands.
 • Vi satsar på kommunala sommarjobb. Inom loppet av tre år ska alla 16-18-åringar ha haft kommunens sommarjobb minst en gång.
 • Skapa familjecentraler där elevhälsa och socialtjänst samarbetar för att stötta familjer.
 • Fler kompetenser, såsom en stärkt elevhälsa och socialsekreterare, behöver finnas i skolan. Lärare ska få vara lärare.
 • För elever med låg närvaro skapas Tillbaka-till-skolan-team.
 • Undervisningen i Svenska för invandrare stärks och kombineras med praktik eller yrkesutbildning.

En röst på Centerpartiet gör skillnad!

Bli medlem!

https://www.centerpartiet.se/bli-medlem/

Följ oss på facebook!

facebook.com/centerpartietMotala

Följ oss webben

Centerpartiet.se/motala

 

Vid Vättern

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.