Vår politik

Närodlad politik innebär närhet till beslut och att kunna påverka sin egen vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism.

Närodlad politik är vardagsnära saker som nya cykelvägar, närproducerad mat på förskolor och bredband som ger dig möjlighet att arbeta var du vill. Det handlar om att skapa förutsättningar för att leva, bo och jobba i hela kommunen.

Närodlad politik fångar vårt ursprung på landsbygden och vår jordnära identitet som går tillbaka i generationer och fortfarande driver utvecklingen i hela landet. Vi ser det på bondgårdarna som kompletterar verksamheten med biogasproduktion, vindkraft och solenergi. Vi ser det på verkstadsorten som genom entreprenörsanda blivit ett turistmål och vi ser det bland alla de småföretagare som vill växa och anställa.

Närodlad politik med vardagsnära beslut betyder däremot inte att staten ska vara mindre. Våra gemensamma utgifter för vård och skola är en förutsättning för ett tryggt, långsiktigt samhälle.

centerpartister från Motala

sol-has-bg

Närodlad politik i Motala kommun

  • Alla hushåll i kommunen ska ha tillgång till bredband. Det är en förutsättning för att hela kommunen ska leva och en avgörande faktor för att människor ska kunna driva företag och bo kvar på landsbygden, men också för att nya människor ska vilja flytta dit. Vi vill att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns, ska vara uppkopplade senast 2025. Därför måste vi fortsätta att prioritera utbyggnaden av bredband på landsbygden.
  • Vi vill undersöka förutsättningarna för att åter öppna Godegårds skola. Skolan var en fint fungerande skola innan den stängdes i december 2017 och ett viktigt nav i Godegårds samhälle och landsbygden däromkring. Vi ser gärna att den öppnas igen för att eleverna i norra kommundelen ska ha nära till sin skola och inte minst för att skolan är en grundsten för en levande landsbygd. En skola skapar förutsättningar för barnfamiljer att bo på landsbygden, det skapar arbetstillfällen, det kan ge det närbelägna trygghetsboendet Solgläntan bättre mat genom att den lagas nära och inte transporteras från staden. Öppnandet av skolan förhöjer livskvalitén för alla i och runt Godegård, ung som gammal, och skapar en levande landsbygd.
  • Tågstopp i Fågelstad, Karlsby och Godegård. Med fler tågstopp minskar avståndet mellan stad och landsbygd och fler får möjlighet att bo på landet och pendla till arbetet i staden (eller tvärtom!), vilket bidrar till en levande landsbygd.
  • Skolskjutsar som fungerar. När Östgötatrafiken lägger ner fler och fler busslinjer på landsbygden är det viktigt att se till att gymnasieungdomar som bor där kan ta sig till sina skolor. Vi vill ta ansvar för att alla kommunens skolungdomar kan ta sig till och från skolan.
  • Bygga ut det kommunala vatten- och avloppssystemet så det omfattar t ex Karlsby, Lemunda och Djurkälla. Kommunen ska på ett miljöriktigt sätt leverera ett rent dricksvatten av hög kvalitet samt rena avloppsvattnet i sådan utsträckning att påverkan på recipienten minskas. Från tätorter avleds avloppsvattnet till kommunala avloppsanläggningar. De består av avloppsreningsverk, ledningsnät och pumpstationer. I Motala kommun finns det idag nio reningsverk, 39 mil ledningar och 80 pumpstationer. Vatten kallas ofta vårt viktigaste livsmedel och är nödvändigt för att vardagen ska fungera. I ett väl fungerande samhälle är en stabil vattenförsörjning en viktig hörnsten. En kommunal dricksvattenanläggning består av vattenverk, ledningsnät, vattenreservoar och tryckstegringsstation. I Motala finns det fem vattenverk, 43 mil ledningsnät, åtta vattenreservoarer och åtta tryckstegringsstationer. Vi vill att ledningsnäten byggs ut så att fler hushåll får säker tillgång till rent dricksvatten och att dess avloppsvatten tar omhand på bästa sätt i våra reningsverk så påverkan på miljön minskas.
  • Plan för att göra reningsverken ”läkemedelsrenande”. Läkemedelsrester som följer med avloppsvattnet har blivit ett växande problem i Sverige. I naturen kan de förstöra fortplantningen hos vattenlevande djur, och kan bidra till att bakterier utvecklar antibiotikaresistens. Vi har bra vattenrening i Motala men våra reningsverk är dåligt rustade för den blandning av läkemedel, mikroplaster och kemikalier som idag finns i avloppsvattnet. Den tekniska utvecklingen går dock snabbt, vilket är glädjande. Flera olika tekniker för att rena vatten finns idag tillgängliga. Med dessa tekniker kan många kemikalier, läkemedelsrester och mikroplaster renas bort från avloppsvattnet. Vi vill fortsätta satsningen på utveckling och utbyggnad av avancerad vattenrening. Läkemedelsrester, mikroplaster och andra skadliga kemiska ämnen kan då renas bort från avloppsvattnet innan det släpps ut i naturen.
  • P-skiva i centrum. För att möta konkurrensen från det växande Bråstorp vill handlarna i city att villkoren för att parkera bilen ska vara likställda. För att ta bort parkeringsavgiften och få en rotation på parkerandet vill vi därför testa att införa P-skiva i centrum.
  • Skapa fler platser och alternativ drift av äldreomsorgen i Motala. Du som är äldre än 65 år ska kunna få det stöd och den hjälp som du behöver genom kommunens äldreomsorg. Du ska ha möjlighet att kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Du som är över 70 år har möjlighet att flytta till en trygghetsbostad med lokaler för gemensamma aktiviteter och möjlighet till matservering. Ett annat sätt att ge en tryggare och säkrare vård för äldre är att använda sig av digitala lösningar och välfärdsteknik. Den digitala utvecklingen ger helt nya möjligheter att göra vården och omsorgen mer tillgänglig, effektiv och säker för patienten. Med möjligheten att koppla upp hemmen och patienten vården med kameror, bildskärmar, mikrofoner och högtalare, kan en allt större del av vården och omsorgen klaras i hemmet. Det innebär att många äldre kan bo kvar hemma och få en tryggare vardag i sina egna hem. Detta kommer minska trycket på akutsjukvården och frigöra vårdplatser. För de som inte kan bo kvar hemma ska det finnas bra och moderna äldreboenden i kommunen, i kommunal eller alternativ drift.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.