Behövs en mängd insatser

Svar på debattartikel av Mia Landell i NT den 11 november.

Först ett stort tack för ditt engagemang inom Brottsofferjouren,
BOJ.  Från kommunens sida vet vi mycket väl vad olika ideella
organisationer gör för våra medborgare, inte minst när brott har begåtts.

Vårens alla oroligheter i våra olika bostadsområden är ett allvarligt
tecken på att något inte står rätt till. Den allvarliga situationen har gjort
att kommunen måste agera inom flera områden. Målsättningen är självklart att
färre människor ska drabbas av brottslighet och därmed slippa hamna i all den
svårighet och förnedring som det innebär att bli ett brottsoffer.

En av de frågor som jag själv ofta har fått är om ungdomar som har hamnat
snett verkligen har en chans att ta sig ur det?  Socialtjänsten har ett
brett arbete, skolan får mer resurser i utsatta områden, fritidssidan möter upp
med aktiviteter tillsammans med många ideella organisationer. Men vi har bedömt
att det inte räcker. Personer som begår brott och fortsätter sin kriminella
bana ska självklart ställas inför domstol och dömas därefter. Däremot så vet vi
att det finns en grupp ungdomar som inte är dömda och som faktiskt vill försöka
ta sig ur den kriminella världen bara det finns realistiska förutsättningar.
Det är dessa ungdomar som nu ges en möjlighet att delta i det sociala företaget
ICreates verksamhet.

Kommunen köper en tjänst av ICreate som svarar för verksamheten som
mycket handlar om avkriminalisering, vård och inriktning på jobb och
egenförsörjning.  ICreate har tidigare goda erfarenheter av att hjälpa
ungdomar som hamnat snett och vill lämna det kriminella livet. Deras arbetssätt
och resultat är så pass intressant att vi vill undersöka om det kan fungera för
fler. Självklart kommer vi att utvärdera projektet, nya arbetssätt kan aldrig
vara evidensbaserade, det faller på sin egna orimlighet. Ungdomarna får betalt
av ICreate som också får sin verksamhet delvis finansierad av
arbetsförmedlingen.  Inom Norrköpings kommun finns idag ca 600 ungdomar
som har olika typer av subventionerade anställningar.  Utöver dessa 600
ungdomar stödjer vi alltså en riktad satsning för 10 personer som av olika
anledningar har hamnat snett. Jag anser att det är en högst rimlig avvägning.

Jag kan förstå att BOJ kan uppleva att det sker en snedfördelning på hur
Norrköpings kommun fördelar olika typer av insatser. Men med tanke på vårt syfte
- att jobba proaktivt för att förhindra att fler människor blir brottutsatta så
hoppas vi ändå på en viss förståelse. Kommunen gör en mängd insatser för att ge
barn och ungdomar en bra start i livet, alla lyckas tyvärr inte och där har vi
också en skyldighet att ingripa och våga tänka nytt. Mindre kriminalitet tjänar
vi alla på, såväl ekonomiskt som rent mänskligt.

Karin Jonsson (C)
Kommunalråd​