Markanvändningen en avvägning

Svar på Anders Wennerblads text i NT den 12 maj

Vi håller helt med om att vi måste planera och bygga ekologiskt hållbart.  Men vi behöver också bygga kommunen på ett sätt så den även blir socialt och ekonomiskt hållbar.  Norrköping ska erbjuda miljöer för boende och rekreation i varierande områden samtidigt som man ska kunna tjäna in sitt uppehälle.  Därför måste vi värna skog såväl som jordbruksmark och andra naturvärden.  Samtidigt ska vi möjliggöra för fler Norrköpingsbor att kunna arbeta och att man oavsett om man väljer att bo på landsbygden eller i  staden kan andas ren luft.

För oss som ansvariga som ansvarig för stadsplaneringsfrågorna är det viktigt att vi kan ta tillvara och väga samman alla goda egenskaper Norrköping har. Ibland innebär det att olika goda saker krockar, då måste vi hitta en balans som möjliggör en utveckling som blir just hållbar. Det innebär att vi ibland ställs inför svåra avvägningar, markfrågorna är en sådan fråga där bevarande ställs mot byggande. Därför är det av yttersta vikt att vi noggrant går igenom alla aspekter när vi planerar för en kommun som ska växa.

I de översiktsplaner som kommunfullmäktige ska fatta beslut om i juni gör vi just dessa överväganden. Bland annat utifrån hållbarhetsaspekterna tittar vi på var det kan vara möjligt att bygga bostäder och var det kan vara möjligt att bygga för verksamheter av olika slag. Där pekar vi ut områden som är av särskilt naturvårdsintresse. Den kommer ligga till grund för hur Norrköping växer under ett antal år framåt.

Man kan naturligtvis som Anders Wennerblad fråga sig om vi i Kvartetten gör allting rätt. I den frågan kommer åsikterna följa de intressen som finns. Det som dock inte kan ifrågasättas är att vi tagit tag i markfrågorna och gjort en överenskommelse. Det är en överenskommelse vi är övertygade om är bra för Norrköping, där vi tar tillvara de värden vi har idag samtidigt som vi tillåter att kommunen och näringslivet växer på ett ansvarsfullt sätt.

Christian Widlund (C), 1:e vice ordförande i Stadsplaneringsnämnden

Kikki Liljeblad (S), Ordförande i Stadsplaneringsnämnden