HEMTJÄNSTENS RESURSER SKA FÖRDELAS MED TILLIT

Att arbeta med människor kräver framförallt trygghet men även ett stort mått av flexibilitet och individanpassning. Vid vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde beslutades, efter initiativ från oss i Kvartetten (S, C, L o KD), att ge kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ny resursfördelning för hemtjänsten. Bakgrunden till beslutet är att vi ser att den nuvarande ersättningsmodellen, som i vissa sammanhang kommit att kallas minutjakten, har fört med sig flera oönskade effekter.

I samband med införandet av eget val i hemtjänsten i Norrköping 2018 infördes även ett nytt sätt att fördela de ekonomiska resurserna till verksamheten. Den då nya modellen, som är den gällande idag, bygger på att alla utförare av hemtjänst får ersättning utifrån den tid som är utförd hos varje enskild hemtjänsttagare, upp till ett beräknat tak för varje enskild insats. Syftet med denna modell var gott, då vi ville ha ett system som var både förutsägbart och lätt att följa upp. Det senare för att säkerställa att varje enskild hemtjänsttagare faktiskt fick de insatser man har rätt till och för att motverka fusk.

Vi har alla fyra mött många, såväl medarbetare, hemtjänsttagare och anhöriga, som vittnar om hur personalen i hemtjänsten blivit allt mer stressad sedan den nuvarande ersättningsmodellen infördes. Såväl hemtjänsttagare och medarbetare vill självklart att fokus i mötet dem emellan ska ligga på att ge en insats av hög kvalitet. Istället ligger nu ofta fokus på att utföra insatsen exakt inom den tidsram som är fastställd. Varken mer eller mindre, för då uppstår ett ekonomiskt underskott i verksamheten.

Hemtjänsten har även under flera år brottats med stora ekonomiska problem. Detta trots att Norrköping har en relativt hög ekonomisk ersättning till dem som utför hemtjänst. Vi i Kvartetten är övertygade om att dessa ekonomiska problem endast kan lösas om medarbetare och chefer ute i verksamheten själva upplever att de har både inflytande och kontroll över sina kostnader och intäkter. Man måste även uppleva att man faktiskt har de verktyg som krävs för att anpassa sin verksamhet utifrån både ekonomi och uppdrag. Dagens resursfördelning uppfattas inte som tillräckligt förutsägbar eller tillräckligt flexibel för att snabbt kunna möta förändrade behov som kan uppstå i den dagliga verksamheten.

Kvartettens ambition är att bygga en ny resursfördelningsmodell, som förbättrar arbetsmiljön för våra medarbetare och som möjliggör för dem att faktiskt vara proffs i mötet med hemtjänsttagarna. Det leder till en bättre kvalitet i verksamheten. Schyssta arbetsvillkor för våra medarbetare är även helt avgörande för att vi här och nu och på sikt ska klara kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. En ny resursfördelningsmodell, i kombination med en tillitsbaserad styrning av verksamheten, anser vi också vara ett par av de verktyg som krävs för att komma tillrätta med dagens ekonomiska problem i verksamheten.

Vårt mål är att en ny ersättningsmodell ska finnas på plats till årsskiftet 2020-2021. Det kommer att bli utmanande. Vi behöver exempelvis säkerställa att vi även fortsättningsvis har goda möjligheter att följa upp att våra hemtjänsttagare får de insatser som man har rätt till, oavsett om man har kommunen eller en privat utförare av sin hemtjänst. Men vi är övertygade om att vi kommer att lyckas. Den politiska ambitionen är tydlig och vi har mycket kompetenta tjänstemän och medarbetare att ta hjälp av i processen. Tillsammans kommer vi att lyckas!

Alexandra Asp (C), ledamot vård- och omsorgsnämnden
Olle Vikmång (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden
Erik Tingberg (Kd), 1:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden
Anita Jernberger (L), ledamot vård- och omsorgsnämnden