Pressmeddelande

Nu är det dags för utveckling i Östra Husby!

Östra Husby är i behov av utveckling både vad gäller så väl offentlig som kommersiell service, samt byggande av bostäder i småhus men också flerbostadshus.

Norrköping är en expansiv kommun. De senaste 10 åren har befolkningen i kommunen ökat med 10 procent från 132 000 invånare (år 2012) till 145 000 invånare (2022). De senaste 10 åren har också inneburit stora företagsetableringar i kommunen. Det finns starka skäl att anta att utvecklingen i hela kommunen kommer fortsätta, även om kommunens vision om 175 000 invånare år 2035 inte längre känns realistiskt.

För att kunna möta efterfrågan på attraktiva och ekonomiskt tillgängliga bostäder samt mark för företagsetableringar som finns och som kommer att finnas, är det nödvändigt att det finns aktuella översiktsplaner som anger kommunens intentioner för framtida markanvändning. Den nu gällande översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2017 är uppdelad på två olika delar. En för de centrala delarna av kommunen och en för kommunens landsbygd. Till dessa finns också så kallade FÖP:ar (fördjupade översiktsplaner) för tätorterna utanför staden.

I november 2021 gjorde kommunfullmäktige en aktualitetsförklaring av samtliga då gällande delar av Norrköpings kommuns översiktsplan. Bedömningen då var att alla översiktsplaner i huvudsak var aktuella förutom Fördjupning av översiktsplan för Östra Husby. Denna plan förklarades inaktuell och upphävdes i och med beslutet om antagande av aktualitetförklaringen.

Nu 1,5 år sedan aktualitetsförklaringen gjordes, finns fortfarande ingen gällande Fördjupad översiktsplan för Östra Husby – arbetet är inte ens påbörjat.

- Vi i Centerpartiet ser det som ett stort hinder för utvecklingen av Östra Husby, att det inte finns en fördjupad översiktsplan för orten. Östra Husby är i behov av utveckling både vad gäller så väl offentlig som kommersiell service, samt byggande av bostäder i småhus men också flerbostadshus, säger Christian Widlund, oppositionsråd för Centerpartiet.

Exempelvis byggs nu Kriminalvårdens anstalt i Skenäs ut, vilket kommer innebära nya arbetstillfällen som ska tillsättas. Nya bostäder i närområdet skulle kunna öka attraktiviteten och möjligheten för kriminalvården att få tag på personal.

- Kriminalvårdens satsning på anstalten i Skenäs är bara en av anledningarna till att det behövs nya bostäder. Vi i Centerpartiet anser att behovet av en Fördjupad översiktsplan för Östra Husby är stort. Därför har vi lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen att ge uppdraget till kontoret att under det här året påbörja arbetet med att ta fram en Fördjupad översiktsplan för Östra Husby, säger Christian Widlund (C).