CENTERPARTIETS BUDGET

Centerpartiet presenterar idag sin skuggbudget för Norrköpings kommun för åren 2024-2027. Det är en budget som präglas av ett ansträngt ekonomiskt läge.

Hög inflation, kriget i Ukraina och lägre statsbidrag påverkar budgetförutsättningarna för Norrköpings kommun på ett extremt negativt sätt. Tack vare att kommunen under många år har gjort ekonomiska överskott och samlat i ladorna har kommunen en stark finansiell ställning vilket vi lutar oss emot under kommande år. Vi ser att de snabba prisökningarna börjar bromsa in och att prisnivån kommer stabilisera sig, visserligen på en hög nivå, inom några år. Det gör att vi vågar lägga en budget som visar ett minusresultat.

Vi har ändå tvingats till att ställa effektiviseringskrav på samtliga nämnder utom på Utbildningsnämnden. Vi anser att barnen och deras möjlighet till en god utbildning är det viktigaste vi i Norrköpings kommun kan satsa på. Vi är emot snabba ogenomtänkta nedläggningar av förskolor och skolor och vill istället att utbildningskontoret får arbeta i lugn och för att se över utbudet av skolor och förskolor på ett sätt som gynnar Norrköpingsborna. Vi i Centerpartiet värnar om små skolor för att det skapar bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö, för både elever och lärare. Det är också därför som vi prioriterar att renovera Tåbyskolan och satsa på skola i Dagsberg.

Vi anser att i det ekonomiskt tuffa läge som Norrköping nu ändå befinner sig i, måste kommunen se över hur kommunen använder sina pengar. Att varje år lägga tiotals miljoner i driftsbidrag till Norrköping Airport AB , som inte har ens har en reguljär flyglinje som kan vara till nytta för Norrköpings näringsliv och övriga resenärer ser vi inte som hållbart. Vi ställer inte krav på att lägga ner verksamheten men vi ställer krav på att verksamheten bedrivs på ett sätt så att företaget kan bära sina egna kostnader. Driftsbidraget om 31 000 000 kr som går till Norrköping Airport vill vi istället ska gå till de kommunala kärnverksamheterna.

Övriga prioriteringar i vår budget är

Fördjupad översiktsplan för Östra Husby och Skärblacka

Omsorgsboende i Skärblacka

Kompetensförsörjning för personal inom Vård och omsorgs.

Kompetensförsörjning för ökad behörig personal i skolan

Lovaktiviteter

Skolmuseet

För mer information kontakta:

Christian Widlund, oppositionsråd
Telefon: 0724640066