VAD GÖRS FÖR ATT MOTVERKA AFRIKANSK SVINPEST FRÅN ATT NÅ KOMMUNEN?

Naturvårdsverket uppmanar till att hålla vilda djur borta från avfall för att undvika spridning av smittor. Vildsvin uppges finnas i området kring avfallsanläggningen vid Häradsudden. Där de bökar bland gammalt avfall. Vad görs för att motverka att Afrikansk Svinpest kommer in och sprider sig i kommunen?

Interpellation

Hur arbetar Norrköpings kommun förebyggande mot afrikansk svinpest?

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Den har nu för första gången upptäckts hos vildsvin i Sverige. Det är hittills endast i Fagersta i Västmanland som man har upptäckt smittan.

Berörda myndigheter arbetar nu med att begränsa och bekämpa smittan. Jordbruksverket och länsstyrelsen ansvarar för att hantera åtgärder och arbeta med bekämpning.

Allmänheten och jägare inom hela Sverige uppmanas att rapportera in fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Enligt naturvårdsverket är det viktigt att hålla vilda djur borta från avfall för att undvika spridning av smittor.

Det finns inga uppgifter om att afrikansk svinpest skulle finnas inom Norrköpings kommun. Uppgifter om att vildsvin finns vid Häradsuddens avfallsanläggning har gjort att en oro har börjat sprida sig. Att vildsvin bökar bland gammalt avfall gör att det finns en oro att smitta ska kunna börja sprida sig även i vår kommun.

Med anledning av ovanstående undrar vi:

Vilka åtgärder, om några, vidtar Norrköpings kommun för att förebygga att afrikansk svinpest ska kunna ta sig in i och sprida sig i kommunen?

Christian Widlund (C)
Centerpartiet Norrköpings kommun