BARN OCH UNGA KOMMER FÖRST (Centerpartiets förslag till budget)

Idag presenterar Centerpartiet sitt skuggbudgetförslag. Satsningar på barn och unga samt att hela kommunen ska leva, är i korthet Centerpartiets prioriteringar.

Centerpartiets tilläggsbudget för 2024-2027 har ett starkt fokus på barn och unga. Den innehåller inga effektiviseringskrav på Utbildningsnämnden. Lärare och skolor uppges ska få lugn och ro för att skapa en utbildning som hjälper eleverna att utvecklas. Att öka möjligheterna att fler elever klarar behörigheten till gymnasiet är målet.

-          Att som ung klara sig igenom skolan med tillräckliga kunskaper och sedan läsa vidare och skaffa en utbildning som leder till arbete är otroligt viktigt, säger Christian Widlund, oppositionsråd för Centerpartiet.

Att det görs satsningar i olika delar av kommunen är viktigt för Centerpartiet. I Centerpartiets investeringsbudget finns det därför avsatt pengar för en renovering av Tåbyskolan och nybyggnation av skola som ska ersätta Dagsbergsskolan. Centerpartiet lyfter också vikten att komma igång med arbetet om en fördjupad översiktsplan för Östra Husby och Skärblacka.

-          För oss i Centerpartiet är det viktigt att det finns nödvändig samhällsservice utanför centralorten. Vi vill behålla och renovera Tåbyskolan istället för att bygga en ny storskola i Ljunga. Vi vill att eleverna ska ha nära till sin skola och känna tryggheten i att gå i en mindre skola. Det ökar förutsättningarna för att bygden kan leva vidare, säger Christian Widlund

Kompetensförsörjningen är också en stor del av det Centerpartiet presenterar som sina satsningar. Det är både Utbildningsnämnden och Vård och omsorgsnämnden som tillförs resurser för att säkra kompetensförsörjningen.

-          Tillgången till utbildad personal är en av de viktigaste utmaningar som vi behöver lösa under kommande år. Vi vill gärna behålla den personal vi har, därför satsar vi pengar på att utbilda vår egen personal. Att möta utbildad personal är viktigt både för eleverna och de äldre i våra kommunala verksamheter, säger Christian Widlund.

För att finansiera satsningarna i budgeten använder Centerpartiet det upparbetade kapital som finns i kommunen.

-          Vi har haft ett antal goda år då budgetöverskotten har varit betydande. I och med beslutet i våras, att ändra modell för vad som anses vara god ekonomisk hushållning, har möjligheterna till att lägga fram budget med minusresultat öppnats. Vi kan därmed använda delar av det kapital som har sparats för framtiden, avslutar Christian Widlund.

För att kommunen ska anses ha en stark finansiell ställning ska det justerade egna kapitalet, som andel av skatter och bidrag, som lägst uppgå till 50 procent, enligt kommunens riktlinje för god ekonomisk hushållning. I Centerpartiets budgetförslag uppgår justerat eget kapital exklusive exploateringsresultat 52,1 procent för 2024.

Satsningar i korthet:

UN

·         12 300 000 kronor per år Strategisk kompetensförsörjning- ökad andel behörig och legitimerad personal

·         9 000 000 kronor för ökade nyttjandegrader för 10-12 åringar i fritidshem

·         Ingen generell besparingskrav läggs på Utbildningsnämnden

·         Skolan i Tåby ska inte ersättas av en ny storskola i Ljunga utan renoveras. 25 000 000 kronor finns avsatta i investeringsbudgeten för det.

VON

·         20 000 000 kronor per år i utbildningssatsning för säkerställande av kompetensförsörjning

SN

·         650 000 kronor Uppdrag att förebygga och motverka prostitution och människohandel

KFN

·         2 000 000 kronor för Lovverksamheter

·         När det gäller fritidsgårdarna ger vi full ersättning för de delar som flyttats över från utbildningsnämnden.

SPN

·         Vi ger ett utredningsuppdrag till Samhällsbyggnadskontoret att se över fler bostadsområden i centrala Norrköping där det är lämpligt att införa parkeringsavgifter i syfte att få till en bättre parkeringssituation

KS

·         1 500 000 kronor för att kunna arbeta med fördjupade översiktsplaner i Östra Husby

Övrigt

·         Vi ställer krav på Norrköping Airport AB att öka sina intäkter, minska sina kostnader, eller hitta andra sätt att få in de 30 000 000 kronor som de idag får i koncernbidrag från Rådhus AB.