Så vill Centerpartiet få fler att jobba inom vården!

Hälso- och sjukvården befinner sig i en extra utmanande tid efter några års pandemi och efterföljande effekter, i form av en ackumulerad skuld för vård, forskning, utbildning och återhämtning. Behoven av vård har inte minskat och köerna har inte heller kunnat betas av i önskad takt. I kombination med brist på vårdpersonal, vilket nu har ökat, leder detta till färre öppna bemannade vårdplatser. Konsekvenserna blir att regionen måste skjuta på operationer och andra vårdinsatser. Den återhämtning som regionens medarbetare behöver efter kämpiga år blir i många fall otillräcklig. Många medarbetare har slutat och regionen har svårt att rekrytera.

Centerpartiet vill med denna rapport bidra till att möta de utmaningar vi har inom hälso- och sjukvården, med fokus på kompetensförsörjningen. De förslag vi presenterar skapar tillsammans ett paket som kompletterar beslut som redan är tagna i regionen.

 • Vi vill bidra till att möta vårdens svårigheter att hitta och behålla vårdpersonal. Det vi presenterar ska vara långsiktigt hållbart, där vi inte enbart släcker bränder och kommer med kortsiktiga lösningar. Bland våra förslag nedan berör vi lön, arbetsmiljö, utbildning, uppgiftsväxling, ledarskap och ledighet, men även karriärmöjlighet för de som arbetar nära patienten. Vi pratar även om vikten av digitalisering där det är möjligt och ny teknik. Var för sig är förslagen otillräckliga, men tillsammans kan de bidra till att vi behåller personal och erbjuder den vård som våra invånare är i behov av, säger Julie Tran (C), gruppledare.
 • Region Östergötlands attraktionskraft som arbetsgivare inom hälso- och sjukvården måste öka. Med förslagen vill vi bidra till bättre förutsättningar att behålla och utveckla befintlig personal och underlätta vid rekrytering av nya medarbetare. Vi i Centerpartiet ser att omställningen till Nära vård är en viktig pusselbit för att få till en mer effektiv resursanvändning. Det personcentrerade förhållningssättet blir bättre för patienten och mycket mer resurseffektivt för både verksamheten och våra medarbetare. De delar vi beskriver ovan är viktiga för att klara vårdutmaningen, men fokus för våra förslag ligger på kompetensförsörjningen, Kerstin Sjöberg (C), vice gruppledare.

Det här är Centerpartiets förslag:

 1. LÖN EFTER KOMPETENS

Vi vill behålla de medarbetare som jobbar inom dygnet runt-vården och särskilt de som har mycket kompetens och erfarenhet, så kallade särskilt yrkesskickliga. Dessa nyckelpersoner skapar stabilitet i verksamheten, vägleder de mindre erfarna in i yrket och ger förutsättningar för en god vårdkvalitet. Vi vill att erfarenhet ska löna sig. För att öka attraktiviteten och premiera de som är kvar och utvecklar sin arbetsplats över tid, vill vi satsa på en grundlönehöjning för särskilt yrkesskickliga.

 1. FLER LÄKARE TILL VÅRDCENTRALEN

Omställningen till Nära vård syftar till ett mer personcentrerat arbetssätt som kommer att minska trycket på sjukhusen genom att vårdcentralerna får en viktigare roll. I primärvården, där vårdcentraler och den digitala vården utgör grunden, är det brist på läkare med specialistkompetens inom allmän medicin (allmänläkare), vilka behövs för en fungerande Nära vård. För att få fler allmänläkare behöver vi få ut fler läkare i ST-tjänst. Vi vill därför skapa ett flexiblare Allmänmedicinskt utbildningscentrum, AMC, där det blir möjligt att anställa alla som visar intresse för ST-tjänst i allmänmedicin, i den mån det finns handledare.

 1. REFORMERA REGIONENS BEMANNINGSPOOL

Beroendet av hyrpersonal måste minska. Beroendet av dessa är varken socialt eller ekonomiskt hållbart. Samtidigt kan viss flexibilitet i bemanning vara nödvändig. Vi vill därför utforma en kompetenspool, en intern personaluthyrning. Inom den interna kompetenspoolen ska medarbetare få större flexibilitet kring arbetstid, högre lön och få en klinisk karriärmöjlighet. Det ska inte krävas byte till administrativ tjänst för att få höjd lön. Att arbeta i kompetenspoolen ska vara ett karriärsteg för kompetenta medarbetare. Likt ELSA-sköterskorna innebär rotation bland kliniker en möjlighet till kompetensutveckling. För kliniken innebär det att kunna boka en excellent kunnig sjuksköterska för att förstärka och upprätthålla vårdplatser.

 1. RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS.

Vi vill införa fler yrkesgrupper inom vården för att komplettera befintlig legitimerad personal. Det bidrar till att vi får rätt person på rätt plats och rätt kompetens på rätt plats. Denna typ av uppgiftsväxling skulle möjliggöra en bättre vårdservice till våra invånare. Det kan till exempel handla om vårdbiträden, farmaceuter eller optiker. Genom att det finns flera yrkesgrupper som fokuserar på olika arbetsområden hjälper det befintlig personal att få tid över till fler patienter eller patienter med större vårdbehov.

 1. JÄMSTÄLLD ARBETSGIVARPOLITIK

Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och tar fortfarande ut majoriteten av föräldraledighet. Det är ytterligare en faktor som försvårar kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården, som är en kvinnodominerad sektor. Regionen behöver därför jobba strategiskt för att heltid blir norm och motivera till ett jämställt uttag av föräldrapenningen genom att skapa en föräldravänlig arbetsplats. Exempelvis kan regionen erbjuda föräldralediga att fullfölja kompetensutveckling och delta i trivselaktiviteter på arbetsplatsen. Om en större andel av de anställda arbetar fler timmar i veckan eller heltid behöver inte lika många nya medarbetare rekryteras.

 1. PAKETLÖSNING FÖR LANDSBYGDEN

Vi ser behovet av att rekrytera till vårdcentraler långt från större tätort och sjukhus. Därför vill vi erbjuda de som tar anställning på dessa platser en paketlösning innehållandes bland annat hjälp med bostad, barnomsorg och annat för att motivera flytt med familjen. Det kan även handla om hjälp med visum för både den som rekryteras och dess partner, stöttning vid ansökning till utbildningar i svenskundervisning eller annan typ av stöd i kontakt med myndigheter. Det skulle bidra till en större attraktivitet att bo, leva och arbeta på landsbygden.

 1. LOCKA TILLBAKA MEDARBETARE

Tidigare medarbetare kan redan verksamheten och har därmed en kortare uppstartsfas när de kommer tillbaka. Det är viktigt att avgångsintervjuer genomförs med personal som väljer att lämna Region Östergötland. Frågan om hur vi som region kan agera för att få de att stanna måste ställas. Vi behöver även fråga om kontaktuppgifter för att möjliggöra framtida kontakt och vårda relationen med tidigare medarbetare. Vid återrekrytering kan medarbetare återgå till tidigare eller ny tjänst genom ett snabbspår. Ett snabbspår innehåller betald och skräddarsydd introduktionsutbildning anpassad till medarbetaren samt en förkortad rekryteringsprocess.

 1. PROAKTIV REKRYTERING

Vi behöver hitta framtida medarbetare på alla håll och erbjuda ingångar in i vården tidigt. Det kan ske genom att upprätta fler samarbeten mellan Region Östergötland och lärcentrum både i Sverige och i EU. Samarbetet kan syfta till att klargöra om extra utbildningsinsatser behövs för personer som kommer från andra länder, men kan även innebära praktikmöjligheter, minskat regelkrångel för att ta in vikarier, verifiering av tidigare utbildning, sommarjobb, och examensarbete för studenter. Vi vill även skapa en arena för icke sjukvårdspersonal att testa arbete inom hälso- och sjukvård.

 1. DIGITALISERING OCH AI

För att klara kompetensförsörjningen behöver vi digitalisera där det är möjligt. Ny teknik och även Artificiell Intelligens erbjuder stora möjligheter att underlätta vardagen för både patienter och medarbetare. Egenmonitorering i hemmet, av allt fler sjukdomar, kommer spela en ännu större roll för patienternas trygghet och kunskap om sin hälsa. Likaså, ökar det vårdgivarens möjlighet att följa upp och agera snabbt. Sammantaget kommer digitaliseringen och den tekniska utvecklingen vara viktiga för den Nära vården, då primärvården blir mer tillgänglig och färre kroniskt sjuka personer behöver söka sig till slutenvården. För att nå dit är det viktigt att medarbetarna får de förutsättningar de behöver för att använda de verktyg som finns till hands idag och i framtiden. Medarbetare inom områdena IT och medicinteknik måste säkras konkurrensmässiga villkor. Utan dessa grupper finns inte förutsättningar för vårdande personal att effektivt nyttja ny teknik.

Rapporten i helhet , 2.9 MB.