Interpellation angående dygnsvila för medarbetarna i Region Östergötland inlämnad

Centerpartiets gruppledare, Julie Tran, har lämna in en interpellation angående dygnsvila för Region Östergötlands medarbetare.

Från och med 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

Det här är ett lagkrav som kommer från EU:s arbetstidsdirektiv, med syftet att medarbetare ska ha möjlighet till återhämtning. Regelbunden vila är enligt forskning en förutsättning för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. Det här är i grunden ett bra lagkrav för både den enskilda medarbetaren som för verksamheten. Utvilade medarbetare har dessutom bättre förutsättningar att utföra sitt jobb med god kvalité och bättre patientsäkerhet.

Det som blir en utmaning är att införa och genomföra förändringarna i praktiken, givet de svårigheter Region Östergötland har att bemanna inom framförallt dygnet runt-vården. Det krävs nytänkande för att få till en hållbar schemaläggning i och med att det blir mindre flexibilitet med den nya lagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:

  • Hur har förberedelserna sett ut inför införandet av lagkravet om 11-timmars dygnsvila i Region Östergötland?
  • Har det kommit signaler från verksamheten om svårigheter att genomföra lagkravet?
  • Ser ni någon skillnad mellan stora och små vårdenheter, eller beroende på om de finns i större tätort eller på landsbygden?
  • Ser ni medarbetare som har slutat med anledning av lagkravets praktiska konsekvenser på verksamheten kortsiktigt?
  • Vilka ekonomiska konsekvenser får det nya lagkravet på Region Östergötland?

- Läget är väldigt ansträngt på många håll inom hälso- och sjukvården, särskilt inom dygnet runt-vården. Kraven på dygnsvila är i grunden mycket bra för medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. Det vi behöver säkra upp är att vi inte försvårar deras arbetssituation ännu mer när schemaläggningen blir svårare, säger Julie Tran (C), gruppledare.

Interpellationen , 348.3 kB.