Mandatperioden 2022-2026

Centerpartiet i Herrljunga vill se en kommun som ger kraft till varje enskild individ att utvecklas. För att det ska bli möjligt behöver vi satsa på såväl landsbygd som tätort, med målet att Herrljunga kommun ska vara den bästa kommunen att leva i, hela livet. I valet 2022 var detta vårt mål och vision, vilket vi nu under mandatperioden arbetar för att uppfylla. Här nedan kan du läsa mer om den, våra konrkreta förslag och lista över de som ställer upp i kommunvalet år 2022.

vår vision och vallöften

Läs mer om vår vision här

En kommun som ger kraft till varje människa

Vi tror på en kommun där dina barn får gå i skolor som präglas av kvalitét och trygghet, där föreningslivet bidrar till en god samhällsutveckling, företagen frodas och där naturen alltid finns runt hörnet. En kommun som präglas av en sammanhållning och livfullhet. En kommun där klimatångest bytts mot hopp och där nya idéer för en grön och hållbar omställning välkomnas. En kommun där du även på äldre dagar ska känna dig trygg med att du blir väl omhändertagen.

Helt enkelt en kommun där du får livskraft – oavsett var i livet du befinner dig och oavsett var i kommunen du bor.

En skola som utvecklar elevernas kraft

Vi vill värna om alla våra skolor och barnomsorgen i vår kommun, oavsett om de ligger på landsbygden eller i tätorten. Vi vet att närheten till skolan är en viktig trygghet, inte minst för yngre barn. Oavsett var i kommunen du bor ska dina barn ha en skola som präglas av kvalitét och trygghet. En skola där alla elever möter utbildade lärare, får stöd i att nå fullständiga betyg, samt får kraft att utvecklas och lära, men också en skola som prioriterar våra barns psykiska och fysiska hälsa än mer än idag.

Vi vill:

 • Stötta elever att nå fullföljda studier
 • Att alla elever i våra grundskolor får daglig rörelse och fysisk aktivitet utanför schemalagda idrott- och hälsatimmar
 • Att alla kommunala förskolor i kommunen har minst två utevistelser per dag
 • Utöka möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Utreda möjligheten att använda digitala lösningar vid till exempel språkval
 • Utreda om fördelningen av resurser till Kunskapskällan kan förändras för att skolans finansiering ska bli mer stabil
 • Bevara vår nuvarande skolstruktur med många byskolor

En vård och omsorg som ger kraften tillbaka

För att få kraften tillbaka behöver alla kunna lita på att hjälpen finns när behovet uppstår. Vi vill se en vård och omsorg som sätter individens behov i centrum. Vi vill att alla ska känna att man kan få omsorg på äldre dagar i närheten av den del av kommunen där man tidigare bott. Vi vill också att alla känner en trygghet i mötet mellan vårdtagare och personal, då detta skapar bättre förutsättningar för en god vård.

Vi vill:

 • Planlägga för trygghetsboenden i både Ljung och Herrljunga
 • Använda djur som stöd inom skola, vård och omsorg
 • Öka antalet fast personal till brukare i kommunen
 • Verka för nära samverkan mellan skola, socialtjänst och polis
 • Möjliggöra och verka för volontärer inom omsorgen
 • Att alla inom vård och omsorgen ska känna att de får ett bemötande som bygger på ömsesidig respekt och där språk inte utgör ett hinder för god kommunikation
 • Att valfriheten ökar inom hemtjänsten genom införande av LOV

Vi vill ge våra företag växtkraft

Idag har Herrljunga ett av Västra Götalands bästa företagsklimat, det är vi otroligt stolta över. Vi är övertygade om att vi snart kommer ha Sveriges bästa företagsklimat. För att det ska ske behöver vi fortsätta underlätta och möjliggöra för företagare att verka i hela vår kommun, och fortsätta det goda samarbetet mellan företagare och kommun. Samtidigt vill vi att vår kommun ska vara den mest attraktiva arbetsgivare med goda arbetsförhållanden och villkor.

Vi vill:

 • Att ny industrimark etableras i Herrljunga och Ljung/Annelund
 • Att våra skolor, inte minst gymnasieskolan, har ett nära samarbete med kommunens företagare.
 • Se ett fortsatt samarbete mellan kommunen och Fokus Herrljunga AB och att detta samarbete stärks
 • Att kommunen som arbetsgivare ska vara attraktiv och konkurrenskraftig
 • Verka för goda kommunikationer och vägnät som underlättar och möjliggör för våra företagare

En kommun som bygger med kraft

Vi är övertygade om att hela vår kommun behöver få förutsättningar att växa för att vi ska nå våra befolkningsmål. Därför behöver vi underlätta och främja byggnation av bostäder, cykelvägar, kollektivtrafik och vägnät i hela kommunen inte minst på landsbygden.

Vi vill:

 • Att det tas fram ny tomtmark för bostäder, särskilt i Ljung/Annelund
 • Att kommunen aktivt verkar för att underlätta samt utveckla boenden på landsbygden
 • Att gång- och cykelvägnätet utvecklas, inte minst i anslutning till skolor och tågstationer
 • Verka för att ett nytt tågstopp i Molla eller Mollaryd med god förbindelse med gång och cykelväg
 • Aktivt arbeta för bättre standard på landsbygdens vägnät
 • Aktivt arbeta för fler hundrastgårdar i kommunen

En kommun för grön kraft

Vår planet har vi inte fått av våra förfäder, vi lånar den av våra barn. Med dessa ord är det för oss självklart att vi behöver snabba på den gröna omställningen, även i vår kommun. Vi behöver prioritera satsningar som främjar en ekologisk hållbarhet och som bidrar till att minska kommunens klimatavtryck.

Vi vill:

 • Värna om Orraholmen som rekreationsområde genom att omvandla det till ett kommunalt naturreservat
 • Att kommunen årligen tar fram ett miljöbokslut
 • Verka för att andelen byggnation i trä ökar
 • Att kommunens miljömål uppdateras och följs uppregelbundet
 • Andelen lokalproducerad mat ökar inom kommunens verksamheter
 • Öka andelen kommunal mark som bidrar till att främja biologisk mångfald
 • Investera i solceller på kommunens fastigheter

Verka för att kommunens vindbruksplan uppdateras

Ett rikt kultur- och fritidsliv ger kraft till samhällsutveckling

Vi är övertygade om att många i vår kommun behöver inspireras, umgås och aktiveras för att nå sin fulla kraft. Här vet vi att kultur- och fritidsliv spelar stor roll för människors utveckling. Vi vill satsa på ett starkare föreningsliv och ett utökat kultur- och fritidsutbud i såväl landsbygd som tätort. Vi vill också att våra seniorer i kommunen ska ha tillgång till ett bra utbud av aktiviteter som bidrar till ett rikt kultur- och fritidsliv även på äldre dagar.

Vi vill:

 • Att verksamheterna inom Kulturskolan ökar
 • Se fler spontanidrottsplatser på olika platser i kommunen
 • Bygga kommunens första lek- och aktivitetspark (Pep-Park) i Mörlanda genom att förnya och utveckla det utegym och hinderbana som finns idag
 • Utreda möjligheten till att erbjuda en fritidscheck till grundskoleelever
 • Värna om vår biblioteksverksamhet både i Ljung och Herrljunga
 • Se över möjligheten att inrätta en bokbuss i kommunen
 • Utreda möjligheten att utveckla idrotts- och sportcenter med möjligheten till E-sporthall i Herrljunga
 • Utreda möjligheten till badplatser längs med Nossan
 • Utöka samverkan mellan kommun och föreningsliv genom att etablera ett föreningsråd
 • Se en mobil/ambulerande fritidsgård i kommunen
 • Att kommunen tydligt markerar hundbadplatser

Krafttag för trygghet

För att människor i vår kommun ska få kraft att nå sin fulla potential att utvecklas är en trygg uppväxt fundamental. Trygghet är viktigt även för vuxnas möjlighet att utvecklas och nå sin maximala kraft, därför är även ett generellt trygghetsarbete med brottsförebyggande insatser viktigt.

Vi vill:

 • Utöka det våldsförebyggandearbetet för att fler ska få en trygg uppväxt genom hela livet
 • Skapa förutsättningar och ge föreningar verktyg att arbeta mot psykisk ohälsa
 • Att kommunen har ett gott samarbete med polisen och inkluderar de i kommunens trygghetsarbete

Kraft till alla invånare oavsett vem du är

I vår kommun ska kön, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning eller ålder inte få påverka en människas möjligheter till att finna kraft och utvecklas. Vi vill arbeta för en kommun där allas potential tas tillvara och ingen hamnar utanför.

Vi vill:

 • Att kommunens stöd till kvinno- och tjejjourer blir mer långsiktigt
 • Att kommunen börjar arbeta med jämställdhetsbudgetering
 • Att kommunens lokaler ses över utifrån ett inkluderingsperspektiv
 • Att Gäsenegården blir en kraftgivande mötesplats med aktiviteter för alla åldrar

Hur uppfyller vi våra vallöften?

Centerpartiet i Herrljunga styr i majoritet tillsammans med Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet. Här nedan kan du läsa rapporter om hur vi arbetar för att nå våra vallöften.

2023

I budgetarbetet inför 2024 så har Centerpartiet lyft några av våra vallöften in i budgeten. Vi har även fattat andra beslut där vi uppfyller våra vallöften. Följande vallöften har genomförts eller är på väg att genomföras i kommunen:

 • Utreda möjligheten att utveckla idrotts- och sportcenter med möjligheten till E-sporthall i Herrljunga (denna utreds just nu inom kommunen, HT 2023)
 • Utöka samverkan mellan kommun och föreningsliv genom att etablera ett föreningsråd (finns i budget för 2024)
 • Värna om Orraholmen som rekreationsområde genom att omvandla det till ett kommunalt naturreservat (detta arbetas med inom kommunen, HT 2023)
 • Att alla elever i våra grundskolor får daglig rörelse och fysisk aktivitet utanför schemalagda idrott- och hälsatimmar (finns i budget för 2024)
 • Att kommunen aktivt verkar för att underlätta samt utveckla boenden på landsbygden (omnämns i budget 2024 där vi gett uppdrag till vårt lokala bostadsbolag att utreda byggnation av hyresrätter utanför tätorterna)
 • Verka för att ett nytt tågstopp i Molla eller Mollaryd med god förbindelse med gång och cykelväg (kommunstyrelsen har i februari 2023 fattat beslut om att i alla dialoger med Västtrafik och regionen lyfta behovet av spårbunden trafik i området Molla/Mollaryd)