Centerpartiet i Herrljungas Handlingsprogram

Under senaste mandatperioden har vi verkat för en stabil och ansvarsfull ekonomi och varit en del i att Herrljunga kommun klättrat i rankingen för företagsklimat. Dessutom har vi arbetat med och fortsätter att arbeta med alla skolors självklara bevarande och utveckling.

Vi tillsammans vill att Herrljunga ska fortsätta framåt, där det ges förutsättningar för ett innovationsrikt Herrljunga där medborgarna trivs och idéer frodas. Herrljunga ska vara en kommun där vi ger alla förutsättningar att lyckas och må bra.

Vår kommun ska vara tillgänglig med goda förbindelser till omvärlden, det är ett måste för att det ska vara lätt att bo och verka här. Kommunen är till för medborgarna. Tillit, stabilitet och positiv anda ska genomsyra alla verksamheter.

Skola och förskola

 • Vi ska bevara och utveckla alla skolor i kommunen.
 • Vi ser ett värde i att det finns förskola/skola där människor bor.
 • Vi vill fortsätta utveckla elevhälsan för att skapa trygga miljöer där elever mår bra.
 • Vi vill utveckla och ta ett helhetsgrepp om Altorpskolan.
 • Vi vill att förskolor och skolor där våra barn vistas ska vara giftfria.

Miljö, mat och hållbarhet.

 • Vi vill att Herrljunga kommun ska ligga i framkant när det gäller bra miljö, klimatsmarta lösningar och vatten.
 • Vi vill att de livsmedel som kommunen upphandlar ska vara producerade med samma krav som ställs på svensk produktion och gärna närodlade livsmedel.

Vård och omsorg

 • Vi vill att våra äldre ska ha en trygg och säker ålderdom med väl utvecklade äldreboenden i hela kommunen.
 • Vi vill att våra äldre ska ha en meningsfull vardag och möjlighet att leva ett aktivt liv.
 • Vi anser att valfrihet i vardagen är viktig, vi välkomnar privata alternativ.
 • Vi vill att Herrljunga kommun ska ligga i framkant när det gäller vård och omsorg av hög kvalitet som fokuserar på individens behov.
 • Vi vill ha utökade tider på ungdomsmottagningen i Herrljunga.

Bostad och byggande

 • Vi ska aktivt fortsätta arbeta för en ökad nybyggnation i hela kommunen.
 • Vi vill utnyttja möjligheten att bygga i stationsnära lägen i Molla, Ljung och Herrljunga.
 • Vi vill arbeta för att möjliggöra strandnära boenden vid Mollasjön och Sämsjön genom så kallade LIS-områden.
 • Vi anser att det måste finnas boenden tillgängliga för alla grupper, allt från lägenheter för unga som flyttar hemifrån till boenden anpassade för äldre.

Skatter och ekonomi

 • Vi vill att kommunens ekonomi skall vara långsiktigt hållbar.
 • Vi vill sänka kommunalskatten när möjligheten finns.
 • Vi står för en stark ekonomisk politik med rättvis fördelning av resurser över hela kommunen.

Fritid och kultur

 • Vi vill arbeta för att skapa ett idrottscenter med en centralt belägen konstgräshall i Herrljunga.
 • Vi vill utveckla Mörlanda sportcenter med en utökad bowlinghall till 8 banor.
 • Vi vill skapa en mötesplats för alla åldrar i Stadsparken.
 • Vi vill bygga hundrastgårdar i kommunen.
 • Vi vill arbeta för att utveckla och bredda musikskolan till en kulturskola.

Infrastruktur

 • Vi vill utveckla pendelparkerings möjligheterna med exempelvis p-däck vid Herrljunga Station.
 • Vi vill förbättra och utöka parkeringsmöjligheterna runt Stadsparken i Herrljunga.
 • Vi vill värna om våra barns säkerhet och se över säkerheten på gång- och cykelvägar till våra skolor i kommunen.
 • Vi vill fortsätta utveckla stationsområdet vid Herrljunga station, tryggt, säkert, god tillgänglighet.
 • Vi vill fortsätta bygga ut cykelvägar i kommunen.

Företagande

 • Vi vill ha en fortsatt god samverkan mellan skola och företag
 • Vi vill se utvecklade lärlingsutbildningar och fler möjligheter till praktik.
 • Vi vill att kommunens näringslivsarbete tillsammans med Fokus ska präglas av Västra Götalands bästa företagsklimat.
 • Vi vill använda lagen om offentlig upphandling på så sätt att även lokala småföretag kan vara med som anbudsgivare i kommunens upphandlingar.
 • Vi vill arbeta för att Herrljungas företagsklimat ska vara topp 10 i Sverige.

Integration

 • Vi vill utöka arbetet med att informera alla kommuninvånare om kommunens verksamhet och olika möjligheter som finns i kommunen. Det är viktigt med lättillgänglig information för ett aktivt deltagande i samhället.
 • Vi ser stort värde i att nyanlända tidigt får ta del av det svenska samhället och kunskap om hur det fungerar, såväl rättigheter som skyldigheter. Det är information som snabbt måste förmedlas för att förbättra integrationen och vi anser att kommunen har en viktig roll i detta.
 • Vi ser hur samverkan mellan kommunen, företag och föreningar är en otrolig fördel för att lyckas med integrationen. Detta viktiga samarbete vill vi stärka och utveckla.