Läkemedelsrester i våra vattendrag ett stort miljöproblem

Den 3 oktober anordnade Centerpartiet ett öppet möte på Krinova där forskarna Erland Björklund samt Ola Svahn på MoLab, ett vattenlab, presenterade nya provtagningar på läkemedelsrester i avloppsvatten.
Vidare pratade Kristina Yngwe, riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, att Centerpartiet vill satsa en blå miljard på rent vatten i våra vattendrag och förbättrad havsmiljö inte minst för Östersjön.

Mötet inleddes med att Qalinle Dayib, vice ordförande i Centerpartiet Kristianstad hälsade alla välkomna till mötet på Krinova i Kristianstad. Lena Holst, gruppledare och den som varit initiativtagare till mötet, berättade sedan om sitt engagemang i olika vattenfrågor. En god tillgång och ett rent vatten är av största betydelse för oss alla.

Charlotte Lorentz Hjort, VD på Krinova Science Park, var kvällens moderator och pratade om att Krinovas fokusområden är mat, miljö och hälsa och att kopplingen till vatten är naturlig, inte minst som man finns i biosfärsområde Kristianstads Vattenrike.

Forskarna Erland Björklund och Ola Svahn hade mycket att berätta, bl.a. att varje person i västvärlden äter i genomsnitt ca 40 000 tabletter under sin livstid. De var noga att poängtera att de inte var emot att man äter medicin när man behöver, men att reningen i reningsverken behöver bli betydligt bättre.

Djurlivet påverkas

– Läkemedelsverket har markerat ut 22 aktiva ämnen som är av extra intresse att följa vad de gör med miljön. Det är bl.a. Diclofenac som finns i Voltaren och Oxazepam som finns i Sobril. De kan utläsa av sina provtagningar att från Kristianstads centrala reningsverk hamnar ex 600 000 tabletter Sobril på ett år i Hammarsjön, berättar Erland.

Han fortsätter, – Mediciner gör att fiskar och även fåglar som vistas i vattenmiljöer, beter sig annorlunda än vad de brukar, de blir slöa och orädda och blir då ett lättare byte för rovdjur. Det kan även tappa intresset för att fortplanta sig och får inga ungar, de kan också ändra sitt ätbeteende så att de inte får i sig lika mycket som de borde, och drabbas därigenom lättare av sjukdomar etc. 

Ola Svahn visar diagram där man ser skillnaden mellan vatten renat med aktivt kol och utan rening med kol.

Ola Svahn visar diagram där man ser skillnaden mellan vatten renat med aktivt kol och utan rening med kol.


Hur kan man minska mängden läkemedelsrester i miljön?

– Det finns olika sätt att minska mängden läkemedelsrester innan vattnet lämnar reningsverket. Efter de tre traditionella reningsstegen på reningsverk (mekanisk, biologisk och kemisk rening) kan man använda sig av ozon, polerdammar och/eller aktivt kol. Det sätt vi förespråkar är aktivt kol, polerdammar är bra men det bör vara med ett vatten där läkemedelsresterna redan är borta så att inte fåglar och andra djur får i sig det där, berättar Ola Svahn.

MoLab har tillsammans med Malmbergs i Yngsjö byggt en pilotanläggning som innehåller sandfilter och aktivt kol. Anläggningen har först provats vid ett reningsverk i Osby för att därefter placerats vid Centrala reningsverket i Kristianstad.

– Ca 2 % av vattnet går igenom anläggningen och man kan tydligt se skillnaden på mängden läkemedel i vattnet som gått igenom pilotanläggningen och det som går ut utan rening av läkemedel. Vid rening med aktivt kol är det näst intill inga läkemedel kvar, den nedersta linjen i tabellen, fortsätter Ola.

En blå miljard

Efter Erlands och Olas intressanta föredrag blev det fika och under tiden pratade Kristina Yngwe, riksdagsledamot om Centerpartiets satsning på vatten i sin kommande budget. Både tillgången på rent drickvatten, nedskräpning i vattenmiljöer och gifter är viktiga saker att komma tillrätta med. Centerpartiet vill satsa 1,3 miljarder på tre tydliga fokusområden: Rädda Östersjön, Rena sjöar & vattendrag och Säkra dricksvattnet i hela landet.

I satsningen som sträcker sig över tre år vill Centerpartiet bl.a. lägga pengar mer pengar på att rena enskilda avlopp, skydda mot utsläpp och plastföroreningar och säkra en trygg tillgång på dricksvatten. Mötet avslutades med frågestund där många olika aspekter på miljöproblem och möjligheter att lösa dessa belystes.

Vattenmötet bevakades även av Kristianstadsbladet, se länk till deras artikel.