Äldres rätt till delaktighet i samhället måste lyftas

I höstens val är fler än var 4:e väljare 65 år eller äldre. Denna stora väljargrupp av seniorer måste både få bli mer delaktiga i samhällslivet och att hela deras livssituation får större utrymme i den politiska debatten.

För att återspegla andelen seniorer i befolkningen måste det också finnas beslutsfattare i riksdag, region och kommun med bra kunskap om äldres livssituation.

Synen på äldre behöver helt enkelt förändras. Alla behövs: unga, medelålders och äldre med olika erfarenheter och kompetenser. Generationsklyvning och åldersdiskriminering måste bekämpas. Äldre ska ha samma rätt till delaktighet som andra i samhället och goda levnadsvillkor.

Det är i den andan som Centerpartiets centrala seniornätverk, där jag ingår från Skåne, verkar och är pådrivande i samhällsfrågor med särskilt fokus på seniorer.

Idag lever vi längre och är i regel friskare. Många seniorer vill arbeta, mår bra och är aktiva i olika sammanhang. Det finns all anledning att ta vara på både det yrkeskunnande och den livserfarenhet som denna åldersgrupp har.

Därför bör man tillåtas stanna kvar på arbetsmarknaden trots att man är över 65 år. En förändrad arbetsrätt skulle dessutom bidra till att fler vågar byta både yrke och arbetsgivare senare i livet.

Men alltför många seniorer känner också en stor oro. Oron kan handla om den ekonomiska situationen, allmän otrygghet men också oro över sin bristande hälsa. En otrygghetskänsla av att kanske inte kunna få all den vård och hjälp som kan behövas.

Här är några exempel på vad vi inom Centerpartiet arbetar för: Det är viktigt att vi också som äldre personer har rätt att välja – valmöjlighet inom vård- och omsorg, att både kunna välja vilken vårdcentral vi vill tillhöra men också få välja vilka som ska hjälpa mig med mina dagliga sysslor och omvårdnad när jag behöver den hjälpen. Även fortsatt tillgång till RUT-tjänster/avdrag är mycket viktigt och gärna inom fler områden än som finns nu.

I Centerpartiet arbetar vi också för att i första hand alla äldre ska kunna få tillgång till en fast läkarkontakt på sin vårdcentral så att man både känner större trygghet och slipper berätta om sina krämpor gång på gång. Vi tycker också det är angeläget med en mer sammanhållen äldrevård mellan kommunen och regionen.

Vad gäller äldres ekonomi så anser vi det nödvändigt att både höja de lägsta pensionerna och ytterligare sänka skatten på pensionsinkomster.

Ingrid Karlsson (C)
Kristianstad kandidat i kommun- och regionvalet
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 17 april -18