Trygghet och valfrihet ska gälla även för seniorer

Ingrid Karlsson

Dagens seniorer/pensionärer känner sig ofta friska och är aktiva på många sätt. Jag är en av dem och jag tycker det är angeläget att den livserfarenhet och kompetens vi seniorer har ses som en tillgång i samhället. Och det gäller också i de forum där politiska beslut tas.

Men även många äldre drabbas tyvärr av ohälsa. Och det finns andra orosmoln. Till exempel hur många pensionärer, inte minst ensamstående kvinnor, har det svårt ekonomiskt. Att vårdköerna växer. Och s-regeringens iver att förbjuda olika alternativ inom vård och omsorg och på så sätt ta bort den valfrihet som idag finns.

Här är några av de förslag till förbättringar för äldre som jag och centerpartiet arbetar för.

Fast läkarkontakt
En trygg och tillgänglig vård och omsorg av hög kvalitet är allra viktigast när man blir äldre och i behov av det. Därför anser jag det angeläget med en fast läkarkontakt på sin vårdcentral, som känner ens behov så att man slipper att gång på gång berätta om sina problem och sjukdomar, och som kan se till att rätt vård ges.

Ensamhet och psykisk ohälsa
Många äldre känner oro och drabbas av nedstämdhet som kan övergå i depression och psykisk ohälsa. Det är viktigt att detta får större uppmärksamhet inom vården både som förebyggande insats och tillgång till kvalificerad vård när ohälsan uppstått. En psykiatrimottagning, speciellt inriktad mot äldre personer som lider av psykisk ohälsa, bör därför finnas.

Kortare köer
Det krävs krafttag för att bryta trenden med växande köer. Därför behövs goda villkor för såväl offentliga som fristående aktörer. En sammanhållen vårdkedja från besök på vårdcentral, eventuellt sjukhusvård och uppföljning av vårdinsatserna hemma och återbesök hos sin fasta läkarkontakt är särskilt viktig för äldre och sköra patienter. Samordning av insatser från regionen och respektive kommun måste förstärkas. Dessutom måste satsningar ske så att både fler sjuksköterskor och läkare vill utbilda/vidareutbilda sig och fortsätta arbeta inom vårdsektorn.

Förebyggande vård
I Sverige finns unika system för hälsovård till exempel barnhälsovård, skolhälsovård och företagshälsovård för yrkesverksamma. Men det saknas motsvarande för seniorer/pensionärer. Därför bör ett äldrehälsovårdsprogram kring förebyggande insatser tas fram av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Ekonomi
Många pensionärer har låga pensioner och har svårt att klara sig ekonomiskt. Därför måste de lägsta pensionsnivåerna höjas. Dessutom måste skatten på pensioner sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för pensionärer förstärks. Centerpartiets uppfattning är att det ska vara lika beskattning av inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete.

Trygghet
Oron att utsättas för inbrott, stöld och bedrägerier på olika sätt är stor bland äldre personer. Därför måste det utbildas/finnas fler poliser både som förebyggande insatser men som också finns tillgängliga när brott skett och det oavsett om brottet utförs i staden eller på landsbygden. Dessutom måste alla brott utredas, förövarna ställas till svars och straffen höjas.

Ingrid Karlsson, Kristianstad
C-kandidat i regionvalet och representant nordöstra Skåne i Centerpartiets centrala seniornätverk
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 21 juli-18