Vi måste ta krafttag mot psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan är ett allt större problem i samhället och drabbar många, direkt eller indirekt. Den här veckan uppmärksammas Världsdagen för psykisk hälsa med en Skånevecka där olika aktörer håller evenemang över hela Skåne. Fokus ligger på ett växande problem som vi måste vinna kampen över.

Idag är psykisk ohälsa den enskilt största orsaken till sjukskrivningar i Sverige enligt Försäkringskassan. Statistiken oroar i många åldersgrupper – både bland unga, människor mitt i livet och bland äldre ökar den psykiska ohälsan. Det ställer krav på samhället.

Här är svaren varken enkla eller enskilda. Arbetet som krävs är långsiktigt och brett och där har många aktörer ansvar – både i det offentliga och i civilsamhället. Vi behöver jobba både förebyggande och reaktivt. Det är viktigt att vi vågar satsa för att se resultaten längre fram. Att förebygga ohälsa tar tid.

Att den som drabbas får rätt hjälp i vården är förstås avgörande. Här krävs att människor blir bemötta enligt sina behov och får en sammanhållen vård när den psykiska och somatiska ohälsan hänger ihop. Fast läkarkontakt till fler är en nyckel för att människor som drabbas av psykisk ohälsa ska ha en trygghet i vården och inte bollas runt bland olika institutioner och vårdenheter. Samtidigt finns det tydliga indikationer från vårdcentralerna att många som söker vård kunde och borde ha fått hjälp i ett tidigare skede. Det handlar inte minst om ensamma äldre människor.

Att minska den psykiska ohälsan i samhället handlar väldigt mycket om det förebyggande arbetet. Här spelar frågor som sysselsättning och tillväxt stor roll. När människor har ett jobb att gå till och ett sammanhang att vara en del av minskar den psykiska ohälsan. Fler behöver komma i jobb och det finns ett tydligt samband mellan ökad hälsa och välbefinnande å ena sidan och ett samhälle med tillväxt och goda villkor för jobbskapande företag å andra sidan.

Vi måste också fortsätta det viktiga samarbetet mellan det offentliga och det civila samhället. I Region Skåne sker det bland annat genom partnerskap och enskilda samarbeten med ideella aktörer i allt från insatser mot spelmissbruk till sportskolor för äldre människor. Det är engagemang som ger sammanhang och mening.

Samtidigt har vi sett flera framgångsrika verktyg växa fram i naturunderstödd rehabilitering där vetenskapligt underbyggda metoder hjälper människor komma ur psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet och kultur på recept är exempel på andra åtgärder.

Det finns gott om initiativ och arbete som ger resultat – om det vittnar verkligen Skåneveckan för psykisk hälsa. Politikens uppgift är att skapa förutsättningarna och inse att vi måste våga satsa ännu mer på det som förebygger. Och inte minst att vi är många aktörer som måste ta ansvar tillsammans.

Annette Linander (C) regionpolitiker Eslöv
Birte Sandberg (C) regionpolitiker Tomelilla
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 13 okt -18