Program för mandatperioden 2018 - 2022 i Kristianstads kommun

Alliansen i Kristianstad har nu presenterat sitt gemensamma valprogram. Ett program där man bl.a. trycker på att skola, omsorg och trygghetsfrågor är något vi behöver lyfta lite extra.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna söker kommunfullmäktiges stöd att leda Kristianstad kommun under mandatperioden 2018–2022.

Vi står inför ett utmanande politiskt läge i kommunen vilket kommer att kräva breda överenskommelser och ett nära samarbete med andra partier. Alliansen kommer med lyhördhet och handlingskraft att leda kommunen framåt de kommande åren.

Kristianstad står likt många andra kommuner inför ekonomiska utmaningar framöver. Det är då av yttersta vikt att skatteintäkterna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, med ordning och reda i ekonomin. Det kräver prioriteringar och för oss i Alliansen kommer alltid kvaliteten i skolan och omsorgen att vara vår första prioritet.

Kristianstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare har möjlighet utvecklas i sitt arbete. Arbetet med att minska sjuktalen och öka frisktalen måste därför fortsätta.

Kristianstad är Skånes största kommun sett till den geografiska ytan. En stor del av kommuninvånarna bor på landsbygden och många väljer att bosätta sig där. Den kommunala servicen måste upprätthållas och utvecklas i våra sex basorter. Även utanför basorterna skall vård och omsorg, förskola, skola, och kollektivtrafik fungera.

En bra start i livet

Alla invånare i Kristianstads kommun förtjänar en bra start i livet och för den starten är skolan en avgörande del. Alla elever ska känna sig trygga i skolan och få möjlighet till en god studiero. Vi vill se ett stärkt fokus på att alla elever ska nå kunskapsmålen och därmed också ges den hjälp som krävs för att nå dit. Det handlar bland annat om att alla elever ska erbjudas läxhjälp på sin skola i anslutning till skoldagen.

Skolor i hela kommunen är viktiga för att även våra mindre tätorter ska vara ett attraktivt alternativ för barnfamiljer. Vi värnar om skolorna och kommer arbeta för att utveckla och säkra kvaliteten även på mindre skolor.

Vi har sett en kraftig ökning av den psykiska ohälsan bland barn och unga under de senaste åren. Sambandet mellan god hälsa och kapaciteten att ta till sig kunskap är tydligt, varför tidiga och förebyggande insatser mot den psykiska ohälsan är avgörande. För att aktivt arbeta med problematiken vill vi utveckla samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin inom Region Skåne.

En trygg kommun

Det skall vara tryggt att bo, verka och leva i Kristianstads kommun under alla tider på dygnet. För att öka tryggheten ska vi arbeta med både förebyggande insatser gentemot unga men även insatser för att stoppa kriminaliteten. Detta innebär bland annat kamera-övervakning på brottsutsatta platser, utvecklad samverkan mellan polisen och kommunen samt att förstärka med ordningsvakter i det offentliga rummet.

Familjens roll i det brottsförebyggande arbetet är stor. Kommunen måste därför arbeta med att stärka de familjer som behöver stöd. För att motverka att ungdomar hamnar i kriminalitet är det avgörande med tydliga, tidiga och förbyggande insatser. Det handlar om meningsfulla och relationsbyggande fritidsaktiviteter och samarbete mellan skola, socialtjänst, föreningsliv och polis.

En kommun att leva och åldras i

Omsorgsverksamheten ska präglas av delaktighet och livskvalitet både för den som behöver LSS och för den som åldras och behöver hemtjänst eller omsorgsboende.

För att möta framtidens volymökningar och ett ökat vårdbehov måste utbyggnad av kommunens omsorgsverksamhet ske, i offentlig såväl som i privat regi. Fler omsorgsboenden och trygghetsboenden behövs i centralorten men också i kommunens sex basorter. Vi kommer också behöva utveckla nya typer av serviceboenden för att möta det förändrade behovet.

Kommunen ska arbeta för ökad valfrihet för den enskilde och värna privata utförares möjlighet att agera i kommunen. Fokus för verksamheten ska alltid vara kvalitet och inte vilken utförare som tillhandahåller omsorgen.

Fungerande integration

Integrationen är en av vår tids viktigaste frågor och avgörande för att kommunen ska utvecklas framåt. Kristianstads nyanlända ska uppleva delaktighet snarare än utanförskap och alla ska arbeta för att efter sin förmåga försörja sig själv och bidra till det gemensamma.

Det måste också ställas tydliga krav på nyanlända som vill bygga sin framtid i Kristianstad. Aktivt deltagande i SFI och ansträngning för att göra sig anställningsbar ska vara en självklarhet för att få bidrag. Ingen människa med arbetsförmåga kan förvänta sig att bli försörjd av det offentliga utan krav på motprestation.

Svenska för invandrare (SFI) måste utvecklas och effektiviseras för att möta de nyanländas behov och kapacitet på bästa sätt. En stor utmaning är att få in kvinnor i SFI och bli en del av arbetsmarkanden. Detta är avgörande för att minska risken för att kvinnor hamnar i utanförskap.

Näringsliv och digitalisering

Det är i företagen som nya jobb skapas och därför ska Kristianstad ha det bästa klimatet för företagsamhet. Dialogen mellan kommunen och det lokala näringslivet ska fortsatt förenklas och förbättras.

Alla delar av kommunen ska ha en positiv attityd till företagande och uppmuntra till samt stödja företagsamhet, innovation och nya idéer. Vi vill se fler lokala företag som leverantörer till kommunen därför vill vi utveckla kunskapen om kommunal upphandling genom riktad information till lokala företag och organisationer.

Hela Kristianstad kommun ska leva och utvecklas. Utbyggnaden av bredband och digitaliseringen är en viktig del i den utvecklingen. Kommunen kommer att nå målet om 95 % bredbandstillgång till 2020. Nu planerar vi för hur de sista fem procenten ska nås.

En hållbar kommun

För att Kristianstad ska må bra och utvecklas i många år framöver måste vi fortsätta kommunens miljöarbete. Givet kommunens utsatta läge ska Kristianstad fortsatt vara ett föredöme i miljö- och klimatfrågor. Då måste vi fortsätta utvecklingen av biogasen och satsningen på solceller på kommunens byggnader.

Vi vill också arbeta för att minska plastanvändningen i kommunen och stimulera alternativ. Det är också avgörande att vi utökar hastigheten på utbyggnaden av VA för att säkra vattenkvaliteten.

Kristianstad är en fantastisk kommun med många möjligheter men vi står också inför utmaningar framöver. Vi i Alliansen är redo att axla ansvaret för att leda kommunen framåt under den kommande mandatperioden.


Kristianstad 25 oktober 2018


Peter Johansson
Moderaterna

Pierre Månsson
Liberalerna


Karl Gemfeldt
Centerpartiet


Christina Borglund
Kristdemokraterna