Kretsstämma med nomineringar till poster

Den 5 november höll Centerpartiet Kristianstad kretsstämma för nomineringar till kommunala poster i styrelser, nämnder och bolag. Stämman hölls på Rådhus Skåne. Sammanlagt 28 medlemmar hade hörsammat inbjudan och kommit till stämman. 

Stämman öppnades av kretsordförande Karl Gemfeldt. Därefter redogjorde Per-Ingvar Johnsson, Nomineringskommitténs ordförande om kommitténs arbete.

Vi tappade ett mandat från 5 till 4 (ledamöterna i KF är 65 mot tidigare 71), det är även fyra partier som skall dela på uppdragen mot tidigare tre. Detta har gjort att vi nu har 15 uppdrag istället för tidigare 25. Vid arbetet i nomineringskommittén var personvalsresultatet en viktig aspekt att ta hänsyn till. De tre inkryssade är: 1a Qalinle Dayib, 2a Ulf Persson, 3a Lena Holst.

Vid nomineringskommitténs möte den 23 oktober och i samråd med KF-gruppen stod det klart att Karl Gemfeldt skulle nomineras till KS och dess arbetsutskott. Ny gruppledare utsågs av KF-gruppen utan att nomineringskommittén kände till det.

Samtliga av nomineringskommitténs förslag godkändes.

Förslag och beslut enligt nedan:


KS samt dess arbetsutskott

Karl Gemfeldt

2a vice ordf Kommunfullmäktige

Lena Holst

Miljö och hälsa
Ordförande
Ersättare


Ulf Persson
Katharina Weber

Tekniska nämnden
Ordförande
Ersättare


Qalinle Dayib
Lennart Nilsson

Arbete och Välfärd
Ledamot

Gunn Högberg

Barn och Utbildning
Ledamot
Ersättare


Andreas Nilsson
Noha Englesson

Byggnadsnämnden
Ledamot 


Stefan Andersson

Kultur och Fritid
Ledamot


Lena Holst

Omsorgsnämnden
Ledamot
Revisionen
Ledamot
Överförmyndarnämnden
Ledamot
ABK
Ersättare
Valberedningen
Ersättare
Valnämnden
Ledamot


Ingrid Karlsson

Per-Ingvar Johnsson

Ann Andersson

Östen Warnhag

Karl Gemfeldt

Evert Valfridsson


När det gällde val till Tekniska nämndens ordförande föreslogs Qalinle Dayib från nomineringskommittén. På stämman föreslogs även Fredrik Birgersson. Personomröstning skedde där utslaget blev 13 röster för Fredrik Birgersson och 13 röster för Qalinle Dayib samt 2 avstod. Det avgordes med lottning där posten gick till Qalinle Dayib.

Förslag på nämndemän finns men ej aktuellt för val på denna Kretsstämma.

På kretsstämman togs det även upp en del aktuella ämnen

Ingrid Karlsson tog upp diskussion om centrala reningsverket. Hon har pratat med Centerpartiet i Linköpings ordförande, Gösta Gustavsson, de har ett reningsverk som renar läkemedelsrester med 90-95 %, investeringskostnad 25 miljoner, skall höra om vi kan göra ett studiebesök dit.

19 januari introduktionskurs för nyvalda, Östen Warnhag kommer att hålla i utbildningen.

Per-Ingvar Jonsson tog upp frågan om varför vi inte samarbetar med SD. Han kommer att maila ut till medlemmarna angående detta.

Lena Holst tackade för de två åren hon fått förmånen att vara gruppledare för Centerpartiet i Kristianstad. Hon har också varit ordförande i Landsbygdsrådet, hoppas Karl Gemfeldt får möjlighet att tar över det uppdraget. Frågor man arbetar med i dagsläget i Landsbygdsrådet är att anordna ett möte med tema vatten till våren med fokus på medborgarnytta, även att belysningspunkter på landsbygden ska ses över tillsammans med Trafikverket.

Karl Gemfeldt avslutade med att inbjuda till julavslutningen den 18 december. Kommande fyra år kommer vi att få kompromissa och söka stöd med S ej förhandla med SD. Glad åt de två nya representanterna i barn och utbildnings nämnden. Förslag på ny kretsordförande bör väljas.