Arbetet mot hiv och aids är långt ifrån över

Den 1 december är det Världsaidsdagen, en dag som initierades av FN för att uppmärksamma den globala hivepidemin och offren den skördat. Det är en viktig dag. Arbetet för bättre hiv-respons: att förebygga överföring och att stärka personer som lever med hiv är lång ifrån över.

I världen uppskattas 37 miljoner människor leva med hiv enligt FN och i Sverige rapporteras cirka 450 fall per år enligt Folkhälsomyndigheten. Sedan 1981 har över 25 miljoner människor mist livet till följd av aids. FN uppskattar att cirka 940 000 människor i världen dog av aidsrelaterade sjukdomar under förra året.

Tack och lov finns idag bromsmediciner som gör att människor kan leva ett fullgott liv med sin kroniska sjukdom. I Sverige är behandlingen effektiv och den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Det gör att smittsamheten också är väldigt låg.

Men alla har inte tillgång till bromsmediciner. I världen har i genomsnitt endast 37 procent av alla som bär på hiv tillgång till behandling. Arbetet för att UNAIDS:s målsättning till 2020 om att 90 procent av alla som lever med hiv känner till det, har tillgång till behandling och har en välinställd behandling som ger omätbara virusnivåer är globalt långt ifrån uppfyllt.

FN:s prognoser visar dock på en positiv trend. Antalet nya infektioner av hiv minskar i världen. Arbetet mot hiv och aids har effekt. Här spelar det preventiva arbetet en stor roll.

En konkret åtgärd för att arbeta preventivt mot hiv är att erbjuda sprutbyte. För Centerpartiet är det viktigt att det finns sprututbytesprogram över hela landet eftersom det minskar risken för spridning av både hiv och hepatit C. En annan är att informera om hur hiv överförs samt hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar. Här har ungdomsmottagningarna en viktig roll.

Men det räcker inte att bara driva arbetet mot hiv medicinskt. Det är också viktigt att prata om hiv. För att öka kunskapen för att bryta stigma och felaktiga föreställningar om vad sjukdomen egentligen innebär. Prata för att skapa ett klimat där människor vågar berätta att de lever med hiv utan att mötas av fördomar och okunskap; för att bryta normen om att ingen i rummet lever med hiv.

Hiv kan i nuläget inte utrotas, men det går att bromsa. Alla människor har rätt att leva ett fullgott liv oavsett var i världen en bor. Ingen människa ska behöva känna skuld eller skam över att leva med hiv. För att det ska vara möjligt behövs både tillgång till behandling och kunskap. Här fortsätter arbetet mot hiv och aids, det är långt ifrån färdigt.

Annette Linander (C)
regionråd

Patrik Holmberg (C)
ledamot, regionfullmäktige

Debattartikeln inför i Kristianstadsbladet den 30 november