Närmare vård i hela Skåne

Primärvården måste prioriteras i det skånska vårdsystemet. Något som är en självklarhet för oss i Centerpartiet. Primärvården måste få ett tydligare uppdrag som den första linjens sjukvård. En stark primärvård behövs för att hela vården ska fungera. Det kapar både kostnader och köer.

Primärvårdens andel av budgeten har minskat under den gångna rödgröna mandatperioden. Det är inte en utveckling som vi kan fortsätta. På sikt ser vi att primärvårdens andel på sikt behöver öka till 25 procent av budgeten för hälso- och sjukvården. Något som motsvarar nivåer i många av våra grannländer.

Centerpartiets sjukvårdspolitik utgår från principen om en närmare vård. Detta innebär att skåningen ska ha rätt till bra vård oavsett var i Skåne hon är bosatt. Vi anser att det är patienten som ska vara i centrum, inte sjukvårdsystemet. De ska därför ha valmöjligheter så att de kan välja den vård som passar bäst.

Den skånska vården ska vara jämlik, värdig och trygg för patienterna. Vi ska ha en sjukvård som ligger i framkant som Sveriges modernaste där vi går i bräschen för den digitala utvecklingen.

För att nå visionen om en närmare vård i hela Skåne med en god tillgänglighet för den skånska patienten är vår primärvård den viktigaste delen i sjukvården. Vårdcentralerna måste få ett ännu tydligare uppdrag att bli den första vägen in i den skånska sjukvården. Det är där patienterna i första hand ska komma med akuta men icke livshotande besvär.

Det behövs en stor förändring inom den skånska sjukvården där mer sjukvård flyttas från sjukhusen till våra vårdcentraler. För all vård behöver inte ske på våra sjukhus utan kan ske närmare patienten.

En stor del i denna förändring är att öka tillgängligheten till vårdcentralerna och att patienten ska kunna få möjligheten att ha en kontinuitet i den läkare man träffar för att inte behöva berätta om sin sjukdomshistoria varje gång. De skånska patienterna ska därför på sikt förutom att välja sin vårdcentral också få välja läkare i vårt hälsovalssystem. På så sätt kan vi få till en tydlig fast läkarkontakt där läkaren också få ett tydligt ansvar att lotsa rätt i vårdkedjan.

Primärvården är för oss i Centerpartiet grunden i vår sjukvård och vi måste därför tydligt stärka dess roll. Det är närmare vård som för Skåne framåt.

Birte Sandberg (C)
Regionråd och ordförande i primärvårdsnämnden

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 30 november -18