Ett lyft för CSK

Alliansens budget innebär nya möjligheter för Centralsjukhuset i Kristianstad. Alliansens inriktning för Region Skåne innebär ett närmare ledarskap, att personalens idéer om nya lösningar för bättre arbetssätt med patientens väg genom vården ska tas tillvara och att fler sjukhus ska få växa genom att specialisera sig.

Vi tror att det lokalt på våra skånska sjukhus finns en innovationskraft som kan både förbättra arbetsmiljön och gör att personalen kan välja att lägga resurserna där de gör mest nytta. Det kan handla om att blivande föräldrar ska få en bättre helhet från mödravård till efterkontroll. Eller att utveckla den palliativa vården, eller att få Sverigeledande uppdrag inom specialiserad ortopedi eller cancerbehandling.

Region Skåne står inför ett antal stora utmaningar. Det handlar om bristande tillgänglighet samtidigt som utvecklingen inom både digitalisering och nya medicinska möjligheter för bot och livskvalitet går rasande fort. Men det är också så att utvecklingen är redskapet för att skapa en god tillgänglighet, om dessa nya redskap används rätt.

Därför har Allians för Skåne valt att inrätta lokala sjukhusstyrelser. Vi ser att Region Skåne är i ett läge där den nära vården måste få utrymme att växa, varje sjukhus behöver arbeta närmare ut mot omkringliggande kommuner och vårdcentraler med patienten i fokus.

För att klara framtiden måste också varje sjukhus arbeta med sunda prioriteringar och ta ansvar för både sin egen budget och för att lyfta just de av sina styrkor som kan gagna hela Skånes sjukvård. Det är inte så att sjukhusen ska bli isolerade öar, tvärtom.

De lokala sjukhusstyrelserna har som uppgift att både underlätta för nya arbetssätt genom att ta tillvara personalens innovationer och tillse att ekonomiska resurser prioriteras hållbart utifrån hela Skånes behov. Det tror vi är vägen framåt, tillsammans.

Per Einarsson (KD)
regionråd samt ordförande psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, Region Skåne

Patrik Holmberg (C)
ordförande sjukhusstyrelse Kristianstad

Dan Ishaq (M)
1:e vice ordförande sjukhusstyrelse Kristianstad

Måns Weimarck (L)
ersättare sjukhusstyrelse Kristianstad

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 27 december 2018.