Kristianstad – staden där handel, kultur och kommunikation möts

Det har i vinter varit en debattserie i Kristianstadsbladet som tagit upp behovet av förnyelse av innerstaden, med synpunkter från politiker, handlare och medborgare.

En spännande dialog som behövs och kan leda framåt. Vi har Högskolan Kristianstad som vill flytta in till centrala staden, vi har ett köpcentrum där en tredjedel av ytan står tom och vi har tomma butikslokaler.

Det finns tankegångar att fylla en del av Galleria Boulevard med kommunal verksamhet, jag delar de tankegångarna.

En möjlighet är att flytta Stadsbiblioteket dit, om högskolan flyttar in till staden, kan både stadsbiblioteket och högskolans bibliotek förläggas dit. På detta sätt förstärks kunskap och utbildningens synlighet i stadsmiljön och integreras på ett spännande sätt med handel och mötesytor.

I bibliotekets nuvarande ytor i Kulturkvarteret kan istället barn- och ungdomskulturhuset Barbacka flytta in. De har i sina nuvarande lokaler, som visserligen ligger utmärkt nära stationen och Tivoliparken, brister vad gäller husets utformning. Med en flytt till bibliotekets lokaler får man bättre utnyttjade utrymmen för sin verksamhet.

Genom denna omstrukturering av centrum frigörs ytor och Högskolan Kristianstads tankegångar att flytta till platsen där Tivolibadet nu ligger kan bättre få plats och realiseras.

Ungefär där Barbacka nu ligger är min vision om ett Kulturum, en mötesyta med samma tankegångar som Malmö Live (fast mindre), med konferensytor, restaurang och hotell. Även med ett show-room, där man visar den senaste utvecklingen hos företag i regionen. Lokalerna skulle även kunna anpassas så att högskolan kan använda sig av delar av dem, de skall vara multifunktionella.

På detta sätt har vi ett Naturum på ena sidan Helgeå och ett Kulturum på den andra sidan.

En av centrala stadens styrkor är att alla bussar och tåg möts här – det kollektiva och miljövänliga resandet – detta är något som handlarna mer skulle kunna slå mynt av. Genom att ge en rabatt på ett köp av en vara eller tjänst mot uppvisande av en buss/tågbiljett, uppmuntrar man att folk åker kollektivt, detta gynnar både miljön, stärker centrumhandeln och minskar behovet av biltrafik i stadskärnan.

När det gäller handeln är det spännande idéer som krögarna/hotellägarna runt Stora torg har med att ytterligare utveckla torget som ett event torg. Detta kan man göra med stensättningen, belysningen, sittgrupper runt Ikaros, biogasledningar till uteserveringarnas värmelampor etc.

De tillsammans med Uulas Arkitekter tog fram skisser/förslag på förnyelse av torget redan för cirka fem år sedan, de tankegångarna kan det nu vara läge att damma av och se över.

På tisdagens kommunfullmäktige behandlades två motioner om förnyelse på norr och runt Stora torg, tiden verkar nu vara mogen att ta nästa steg för att utveckla vår vackra stad – där handel, kultur och kommunikation möts!

Lena Holst
Centerpartiet Kristianstad

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 16 januari -19