Samhällsperspektivet viktigt vid skolsatsning

Fyra alternativ har tagits fram för att täcka skolbehovet i Österslöv, Fjälkestad och Balsby, men företrädare för Centerpartiet vill se ytterligare ett alternativ. Och ett informationsmöte med de berörda föräldrarna.

Skolan är en fråga som, med rätta, alltid engagerar. Få saker präglar vår uppväxt på samma sätt, och för många läggs grunden för ett framtida yrkesliv här. Därför är det glädjande att vi nu ser en positiv utveckling för skolan i vår kommun. Satsningar på fokusskolor, systematiskt kvalitetsarbete och förbättrad arbetsmiljö för såväl elever som personal har gett resultat. Kommunen har också gjort stora investeringar i ny- och ombyggnationer av en rad skolor. Nu är det dags att ta beslut om nästa stora investering, och vi i Centerpartiet gläds åt att vi står inför den största satsningen på landsbygdsskolor i modern tid.

Som vi kunde läsa i Kristianstadsbladet i lördags ökar antalet barn i Österslöv, Fjälkestad och Balsby, vilket gör att de nuvarande skolorna inte längre räcker till. Tjänstemännen på barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har tillsammans med C4 Teknik gjort ett gediget utredningsarbete, där man har landat i fyra olika alternativ utifrån vad man anser såväl rimligt rent kostnadsmässigt som praktiskt genomförbart med avsikten att skapa en så god skolmiljö som möjligt. Som politiker har vi dock ett ännu större samhällsansvar än så.

Tillgången till en bra skola är ofta avgörande för om familjer väljer att bosätta sig på en mindre ort eller inte. Därför är skolan också en viktig faktor för en orts utveckling. Allra högst brukar föräldrar ranka en väl fungerande förskole- och lågstadieverksamhet. Vi i Centerpartiet är därför lite förvånade över att man inte har undersökt möjligheten att bygga en ny F–6-skola i Österslöv och samtidigt göra om Fjälkestad till F–3-skola. Det skulle bland annat innebära att de mindre barnen får närmare till skolan än idag. Lösningen är sannolikt dyrare än de alternativ som presenteras i artikeln, men dels har man där inte räknat med några kostnader i samband med en eventuell avveckling av Fjälkestad, och framför allt hade det varit intressant att se en sådan kalkyl för att kunna ta ett helhetsgrepp ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, då det ofta finns ett stort värde i att kunna behålla skolverksamhet även på små orter. Vi vill därför ge tjänstemännen i uppdrag att utreda även ett sådant alternativ snarast.

Allra viktigast i en så här stor fråga är ändå vad de som ytterst berörs av förändringen tycker. Centerpartiet kommer därför att verka för att ett möte mellan politiker och boende i området samt de som har barn i någon av skolorna kommer till stånd. Där kommer den utredning som gjorts att presenteras mer i detalj och där vill vi också öppna upp för diskussion kring de olika alternativens för- och nackdelar. Där bör också frågan om vad Fjälkestads skolbyggnader skulle kunna användas till vid en eventuell avveckling diskuteras. För oss i Centerpartiet är nämligen grunden för en sund, närodlad politik att den förankras hos kommuninvånarna. Det är så vi tillsammans för Kristianstad framåt!

Andreas Nilsson (C)
Ledamot BUN

Karl Gemfeldt (C)
Gruppledare

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 10 mars -19