Ta vara på seniorers kunskap

Vi lever allt längre och många har förmånen att vara friska långt upp i åldrar och lever ett aktivt liv. Lika viktigt är att kommunens stöd, vård och omsorg är av hög kvalitet den dag man behöver det.

Seniorernas hela livssituation behöver lyftas i den politiska debatten. Jag välkomnar SPF Seniorernas inlägg och frågor i debattartikel 15/7 till kommunens beslutsfattare. Inledningsvis vill jag påpeka att Centerpartiet vill att vårt land bättre ska ta till vara på den kraft som vi äldre besitter. Vår kunskap, vår livserfarenhet – och för att använda ett ord som tyvärr inte används så ofta i vårt samhälle – vår visdom.

Centerpartiets utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna intressen och önskemål. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder liksom att få känna sig delaktig.

Hemtjänst/vård/särskilt boende

  • Antalet hemtjänstanställda som besöker kunden i hemmet måste kraftigt minska. Bättre kontinuitet nödvändig. Centerpartiets mål är en halvering.

  • Stora utbildningsinsatser har gjorts och görs med hjälp av de statsbidrag som C förhandlat fram med regeringen. Vårdbiträden kan på betald arbetstid utbilda sig till undersköterskor och undersköterskor vidareutbilda sig till specialistundersköterskor. Detta har många gjort och insatserna fortsätter. Rekrytering och bemanning med kompetent personal blir allt viktigare. Många kunder lider av ensamhet. Därför vill Centerpartiet att ”social tid” ska ingå i hemtjänstpersonalens vanliga arbete. Det skulle även minska stressen hos personalen.

  • Varje omsorgstagare ska ha egen kontaktperson, som enkelt kan nås via telefon.

  • All personal måste kunna tala, skriva och förstå svenska. På förslag från Centerpartiet har förvaltningen fått i uppdrag att ge fastanställd personal möjlighet att förbättra sina kunskaper i svenska språket, där så behövs. Detta är mycket viktigt. Krav på goda språkkunskaper vid nyanställning diskuteras.

  • Utdrag ur belastningsregistret görs inte generellt idag men bör övervägas.

Bostäder

  • Centerpartiet är pådrivande för att marklägenheter ska byggas i minst alla basorter. Främst ABK men Centerpartiet försöker även få privata fastighetsbolag intresserade. Gäller också trygghetsbostäder.

Föreningslokaler

  • Det finns gott om föreningsdrivna samlingslokaler, som välkomnar olika arrangemang. Centerpartiet är mån om att kommunen fortsätter ge ekonomiskt stöd till dessa.

Andra åtgärder

  • Centerpartiet anser det viktigt att man kan välja hemtjänstutförare – godkänt företag (LOV) eller kommunen. Dessutom är RUT-tjänster viktiga. Och det ska finnas både kommunala, personaldrivna och entreprenaddrivna vårdboenden.

Centerpartiet arbetar för att öka tryggheten även bland äldre, både i och utanför sin bostad. Vi arbetar också för att i första hand äldre personer ska ha en fast läkarkontakt. För de personer som har hemsjukvård måste tillgängligheten till läkare kraftigt förbättras.

Ingrid Karlsson (C), Kristianstad, ledamot i omsorgsnämnden
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 29 juli -22

Text